1,394 research outputs found

  Opintorakennesuunnitelman laatiminen nopeampaa valmistumista suunnitteleville opiskelijoille, HAAGA-HELIAn Porvoon yksikön suomenkielisessä liiketalouden koulutusohjelmassa

  Get PDF
  T√§m√§ opinn√§ytety√∂ on produktityyppinen opinn√§ytety√∂ eli kehitt√§mishanke. Tarkoituksena oli suunnitella konkreettinen pikaopintopolku HAAGA-HELIAn Porvoon yksik√∂n suomenkielisille liiketalouden opiskelijoille, joiden tarkoitus on valmistua nopeassa, noin kahden vuoden aikataulussa. Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus vaihtelee 210 opintopisteest√§ aina 270 opintopisteeseen. P√§√§toimisesti opiskellen opiskeluaika on 3,5 - 4 vuotta. Porvoon toimipisteess√§ voi ainoastaan suorittaa 210 opintopisteen tutkinnon. Kehityshanketta varten tehtiin tutkimus, joka toteutettiin kev√§√§ll√§ 2013. Tutkimukseen osallistui HAAGA-HELIAn Porvoon yksik√∂n liiketalouden opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet tai ovat suorittamassa tutkintoaan nopeutetusti. Opinn√§ytety√∂n teoreettisena viitekehyksen√§ on k√§ytetty yleisesti ottaen ammattikorkeakouluihin ja opiskeluun liittyv√§√§ kirjallisuutta. Kehityshankkeen ja sen puitteissa toteutetun tutkimuksen my√∂t√§ selvisi, ett√§ uuden opintorakennesuunnitelman laatiminen oli eritt√§in ajankohtaista ja tarpeellista. T√§h√§n liittyy vahvasti ammattikorkeakoulu-uudistus, joka toteutetaan vuosina 2011 ‚Äď 2014. Uudistuksen my√∂t√§ esimerkiksi ammattikorkeakoulujen rahoitusta uudistetaan tukemaan paremmin nykyisi√§ tavoitteita, kuten opiskelijoiden nopeampaa siirtymist√§ ty√∂markkinoille. Heikkouksia nykyisess√§ korkeakouluj√§rjestelm√§ss√§ onkin viiv√§stynyt opiskeluiden aloittaminen, hidas valmistuminen ja useat eri tutkinnot. T√§m√§n opinn√§ytety√∂ painottaa nopean valmistumisen merkityst√§ niin yksil√∂ kuin kansallisella tasolla.The purpose of this thesis was to develop an explicit study plan structure for those students who want to graduate quickly, approximately in two years in HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Porvoo unit. The extent of polytechnic degree studies is generally 210 - 270 study points (ECTS), which means 3.5 - 4 years of fulltime study. In Porvoo unit degree studies is always 210 study points. The research was carried out as a survey and it was conducted in the spring of 2013. The participants in the survey were HAAGA-HELIA Porvoo unit students who have graduated or are graduating in quicker propagation speed. The theoretical framework was based on literature on University of Applied Sciences and generally studying. According to this Thesis, a new study plan structure was important and topical. Polytechnics will be developed in 2011 ‚Äď 2014. For example polytechnic financing will be overhauled to better support current objectives, such as speedy transfer to the labor market. The weaknesses in the current higher education system are delayed placement in education, delayed graduation and multiple educations. This Thesis emphases the importance of graduation more speedily at an individual level but also at the national level

  Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opiskelu, kulutus ja toimeentulo

  Get PDF
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia Vaasan ammattikorkeakoulun nuorisopuolen opiskelijoiden rahankäyttöä, toimeentuloa, kulutuskäyttäytymistä, opintojen etenemistä ja yleisiä opiskeluihin liittyviä asioita. Vaasan ammattikorkeakoulussa ei ollut toteutettu tutkimusta kyseisistä aiheista. Tutkimusmenetelmänä käytimme kvantitatiivista tutkimusta. Tutkimus rajattiin koskemaan vain nuorisopuolen eli päiväpuolen opiskelijoita. Kyselyn saatekirje ja ohjeet kyselyyn vastaamiseen lähetettiin opintotoimiston kautta sähköpostitse noin 2700 opiskelijalle, joista 17 prosenttia eli 448 opiskelijaa vastasi kyselyyn. Kyselytutkimus suoritettiin verkossa olevalla e-lomakeohjelmistolla sen tavoittavuuden takia. Työn teoriaosuudessa käydään läpi ammattikorkeakouluopiskeluun liittyviä asioita, opiskelijan toimeentuloa, opintotukea, lainoja ja luottoja. Tutkimustulosten mukaan enemmistöllä vastanneista työssäkäynti ei vaikuta opintojen etenemiseen ja heikko opiskelumotivaatio katsotaan suurimmaksi syyksi hitaampaan opintojen etenemiseen. Enemmistö katsoo virtuaaliopintojen määrän olevan sopiva Vaasan ammattikorkeakoulussa ja opintoihin ja ansiotyöhön opiskelijat käyttävät yhteensä keskimäärin 38 tuntia viikossa.The aim of the study project was to examine Vaasa University of Applied Sciences youth students' spending, income, consumption behavior, progress of studies and other general study related issues. Such a study on these issues has not been conducted at Vaasa University of Applied Sciences before. Quantitative research was used as a method in the study. The range of this study was limited only to the youth side, i.e. the day time students. The survey cover letter and instructions for the survey questionnaire were sent through the Student Affairs Office by e-mail to about 2,700 students, of which 17 per cent or 448 students responded to the survey. The survey was conducted online using e-form software due to its easy accessibility. The project's theory covers issues related to universities of applied sciences, students' income, financial aid, loans and credits. The study results showed that participation in employment by the majority of respondents does not affect the progress of studies and weak motivation is considered as the main reason for slower progress of studies. The majority considers the number of virtual studies to be suitable for Vaasa University of Applied Sciences, where students used on average 38 hours per week for studies and work

  Maatilan sukupolvenvaihdos ja veroseuraamukset kolmessa eri luopumismenetelmässä

  Get PDF
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää maatilan sukupolvenvaihdoksen vaiheita ja kolmen luopumistavan veroseuraamuksia luopujan ja jatkajan näkökulmista. Lähipiirissäni tapahtuva maatilan sukupolvenvaihdos antoi syyn tehdä opinnäytetyön tästä aiheesta. Luopumistavoista on tarkemmin tutkittavaksi valittu lahja, lahjanluontoinen kauppa ja tavallinen kauppa eli kauppa käyvään hintaan. Lisäksi tavoitteena on löytää vastauksia kysymyksiin lahjaveron aiheutumisesta jatkajalle, luovuttajan verotuksesta, varainsiirtoverotuksesta ja arvonlisäveron aiheutumisesta. Opinnäytetyössä on käsitelty näiden aiheiden lisäksi muun muassa verotiliasiaa. Opinnäytetyöstä on rajattu pois metsätilat, poro- ja kalatalous sekä puutarhatalous. Työssä on jätetty käsittelemättä myös muut luopumistavat. Tutkimusmenetelmäksi on valittu kirjoituspöytätutkimus, eli työ on tehty valmiiseen tietomateriaaliin pohjautuen. Lähteinä on käytetty aiheeseen liittyviä artikkeleita, kirjallisuutta ja internettiä. Opinnäytetyön keskeisimmät käsitteet ovat maatilatalous, sukupolvenvaihdos ja verotusmuodot. Jokaisella maatilalla sukupolvenvaihdoskysymys tulee esille ennen pitkää. Sukupolvenvaihdosta voidaan pitää pitkänä ja haastavana prosessina, ja usein on viisasta keskustella siitä asiantuntijan kanssa, jotta kaikki tarpeellinen tulee otetuksi huomioon. Pidän työtäni onnistuneena, koska saavutin asettamani tavoitteet ja sain jokaiseen kysymykseen vastauksen. Tutkimusmenetelmä oli työhön sopiva ja lähteitäkin oli käytettävissä hyvin. Aiheetta on tutkittu paljon jo aikaisemmin.Abstract The purpose of this thesis was to investigate the stages of change of generation on a farm and the implications of three different methods of change of generation from the viewpoint of taxation. The subject was chosen because of its topicality in the author’s family. The methods focused on included gift, part-gift type sale and sale at a valid price. In addition, the purpose was to find answers to questions about gift tax, the taxation of the person(s) initiating the transfer of a farm, asset transfer tax, value added tax and tax account. The thesis does not discuss forest properties, reindeer farming, fishing and horticulture. Because of schedule issues, the methods related to transfer of business to a descendant consist of the above mentioned ones. The research method of this thesis is a desk study with the thesis based on ready information on the topic. The sources consist of topic-related articles, literature and the internet. The key concepts of this thesis are agriculture and forestry, change of generation and taxation methods. Every farm has to go through a change of generation. The change of generation is a long and challenging process and often requires that a specialist is consulted. The thesis can be considered successful as the objectives were attained and the issues were addressed. The research method was suitable for the thesis and there were many sources and previous theses available. However, English material was rather scarce

  Ammatillisen perustutkinnon hyödyllisyyden kokeminen valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveys, rakennus- ja liiketaloudenalalla : kyselytutkimus Hyriasta perustutkintoon valmistuneille opiskelijoille

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ammatillisen perustutkinnon hyödyllisyyden kokeminen vuosi valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveys-, liiketalous- ja rakennusalalla. Tutkimuksen kohderyhmänä oli vuosina 2010 (n= 507) ja 2011 (n= 530) Hyria Koulutus Oy:stä valmistuneet. Heille tehtiin puhelimitse sijoittumiskysely, jossa kysyttiin sen hetkistä sijoittumista, koulutuksen hyödyllisyyden kokemista sekä kehittämisehdotuksia koulutukseen. Tutkimusaineisto kerättiin 2011 ja 2012 keväällä puhelinhaastatteluin. Tutkimukseen osallistuvat kaikki koulutusalat. Kuvaan opinnäytetyössäni kaikkien koulutusalojen sijoittumista, mutta keskityn arvioimaan hyödyllisyyden kokemista sosiaali- ja terveys-, liiketalouden ja rakennusalan kautta. Nämä alat ovat sijoittumiskyselyssä valmistuneiden määrässä suurimmat ja alojen työllistymisennusteet ovat erilaiset. Tulokset osoittivat, että valmistuneet kokivat koulutuksen hyödylliseksi. Moni vastaaja sanoi koulutuksen ja tutkintotodistuksen helpottaneen työn saantia, tuoneen uskottavuutta työnhaussa ja lisänneen palkkaa. Moni vastaajista totesi, että koulutuksen myötä tullut osaaminen oli tärkeää ja välttämätöntä työn tekemisessä. Muutama vastaajista oli lähtenyt jatko-opiskeluun ja he kokivat perustutkinnon hyödylliseksi myös jatko-opinnoissa. Myös perustutkinnon tuoma jatko-opiskelumahdollisuus koettiin tärkeäksi. Osa vastaajista ei osannut kommentoida kysymystä. Kyselytutkimus tuotti paljon materiaalia Hyrian strategiatyöhön. Vastauksissa ilmeni nuorten arvomaailma; koulutuksen ja työllistymisen tärkeyden korostaminen, itsetunnon, toimintavalmiuden ja subjektiivisen identiteetin vahvistuminen. Kyselytutkimuksen perusteella voi sanoa, että valmistuneet olivat pääsääntöisesti olleet tyytyväisiä koulutukseensa ja sen kautta saamiinsa valmiuksiin. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että koulutuksella oli onnistuttu hyvinvointi-, kasvatus-, sosialisaatio- ja työllistymistehtävässä sekä syrjäytymisen ehkäisyssä.The task of my thesis was to find out how useful vocational qualifications were a year after graduation from social and health, business, management and construction. The basis of the thesis was to asses from 2010 n= 507 and 2011 n= 530 graduated students from Hyria Education Ltd. The questionnaire was made by phone and questions included the position the person held the usefulness (practical value) the vocational qualification gave and how would the graduate wished to improve their education. The data were collected in spring 2011 and 2012. The questionnaire was made by phone and research included relevant confidential information from the school. The focus of the assessment was the usefulness of the experience in social health, business, management and in construction. The questionnaire covered a large number of graduates and included their employment forecasts. Research shows that the graduates perceived training to be useful. Many respondents said the training and qualifications helped with the potential of obtaining employment and brought greater possibly of finding a job and increase in wages. Many of the respondents stated that the training of future skills is important and necessary for improving working abilities.A few of the respondents had pursued a post-graduate qualification and they opinion was that expirience and qualification of a Master's degree was useful as well. Also, the fact that the basic degree gave an opportunity for post-graduate study was considered important although some of the respondents were unable to comment on that point. The survey produced a lot of good material Hyria Education Ltd. and importat connected to the development and quality of education. The responses show young people value; education and employment and emphasize the importance of, self-esteem. I can say that our graduates have tended to be satisfied with their training that the have received. The conclusion drawn is that the training has been succesful enhancing well-being, education, socialization and employment, as well as preventing possibilities of social exclusion

  TUPAS-tunnistautuminen : soveltamismahdollisuudet Laureassa

  Get PDF
  Laurean tietohallinnon toimeksiannosta toteutetun toiminnallisen opinn√§ytety√∂n tarkoituksena oli kartoittaa TUPAS-tunnistamisen k√§ytt√∂mahdollisuudet Laurea-ammattikorkeakoulussa. Kartoituksen pohjalta laadittiin perusteltu etenemisehdotus toteutusprojektille. Opinn√§ytety√∂n kirjallinen prosessi aloitettiin ty√∂n- ja toiminnansuunnittelulla, alkutiedon ja l√§hdemateriaalin kokoamisella, sidosryhmien, j√§rjestelmien ja t√§h√§n projektiin mahdollisesti liittyvien aiempien selvitysten ja toteutuksien kartoittamisella. Opinn√§ytety√∂n toiminnallinen osuus toteutettiin haastatteluina ja virtuaalisena workshopty√∂skentelyn√§. Ty√∂skentelyss√§ noudatettiin tietoj√§rjestelm√§projekteissa hyv√§ksi havaittuja k√§yt√§nt√∂j√§. Opinn√§ytety√∂n raportointi noudattaa Laurean opinn√§ytety√∂ohjetta. Laadunhallinta toteutettiin ISO 9004:2009 ja ISO 10006 ‚Äď standardien pohjalta. Standardit ovat yhteensopiva Laurean ISO 9001 ‚Äď sertifioinnin kanssa. Opinn√§ytety√∂ toteutettiin suunnitellussa aikataulussa suunnitellussa laajuudessa ja rajauksilla. Yhteisty√∂ toimi moitteetta koko opinn√§ytety√∂prosessin ajan ja lopputulos ylitti odotukset. Opinn√§ytety√∂n tuloksena Laurealle suositellaan H√§meen ammattikorkeakoulun toteuttaman VETUMA-pohjaisen tunnistamisj√§rjestelm√§n k√§ytt√∂√∂nottoa.TUPAS-identification, application to Laurea information systems This action based study was an assignment from Laurea ICT-unit. It covered the evaluation of possible applications of TUPAS-identification in Laurea University of Applied Sciences and a proposal for further assessments. The writing process started with the preparation of work and operations plan. Planning included the assembly of stakeholders, source material and systems as well as mapping of possibly related prior studies and earlier implementations. Functional assessments were conducted with interviews and a virtual workshop which were in compliance with the best practices of the information system projects. Quality management was implemented in accordance to ISO 9004:2009 and ISO 10006 quality standards which are compatible with Laurea's ISO 9001 certification. The thesis was carried out in planned schedule with a planned scope and definitions. Co-operation between the involved parties was good and the final findings exceeded anticipated results. As a result of this study the final report recommended Laurea to implement VETUMA based identification system developed and tested by HAMK University of Applied Sciences

  Naisena Metallissa : Metalli 57:ssa

  Get PDF
  Tämän opinnäytetyön taustalla on selvittää naisten asemaa ja osuutta miesval-taisessa ammattiliitossa Metallissa. Tavoitteena on taloudellinen ja sosiaalinen tasa-arvo työpaikalla. Työmenetelminä on käytetty kirjallista haastattelua Metalli 57:n naisjaostossa ja henkilökohtaisia keskusteluja eri ihmisten kanssa. Kes-kustelua on käyty niin naisten kuin miestenkin kanssa. Metalli 57 on Salon ammattiosasto. Tulosten perusteella Metallityöväen liitolle tasa-arvo on tärkeää. Tasa-arvo merkitsee liitolle taloudellista, sosiaalista ja kansainvälistä samanarvoisuutta. Tasa-arvo toteutuu sosiaalisesti hyvin. Tasa-arvo ei täysin toteudu taloudellisesti. Miehet tienaavat enemmän kuin naiset, mutta se selittyy myös miesten tekemästä raskaammasta työstä.The goal of this thesis is to discuss and bring up the role of women in metal industry and the proportion of male-dominated trade unions. The ultimate goal is economic and social equality in the workplace. Working methods used in this study include the literature reviews and written interviews with Metal 57's women's division Moreover, several conversations were held with different people, both male and female. Metal 57 is union branch of Salo. The results show that equality is important in Metal Union. Equality refers to economic, social and international equivalence. Gender equality is generally well achieved socially but not fully realized economically. Men tend to earn more than women, but it can be partly explained as the men do physically heavier work

  Laurea-ammattikorkeakoulun markkinoinnin kohdentaminen toimivimpiin markkinointikanaviin

  Get PDF
  Tämä opinnäytetyö on tuotettu määrällisenä tutkimuksena Laurea Markkinoinnille. Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena keväällä 2015 Laureaan opiskelemaan hakeville. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset, jotka hakevat opiskelemaan alempaa korkeakoulututkintoa Laurea-ammattikorkeakouluun. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisissa ympäristöissä Laureaan opiskelemaan hakeneet olivat törmänneet Laurean markkinointiin ja saada Laurea Markkinoinnille dataa, jonka pohjalta markkinointia pystytään ohjaamaan halutuille kohderyhmille. Tavoitteena oli, että opinnäytetyöstä tulisi selkeä ja sitä olisi mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa. Kysely suoritettiin keväällä 2015 alempaan ammattikorkeakouluun hakeville. Kyselyyn vastanneiden oli mahdollista voittaa elokuvalippuja. Kyselyyn vastasi 224 hakijaa. Tuloksista käy ilmi, että Laurean markkinointi on tavoittannut hakijat ja hakijat ovat löytäneet hakemiseen tarvittavat tiedot Laurean kotisivuilta. Laurean markkinointi on näkynyt lukuisissa eri kanavissa, muun muassa internetissä, varsinkin Facebookissa ja Googlessa, lehdissä, elokuvateattereissa, messuilla ja julkisissa kulkuvälineissä. Laurean markkinointia pidetään pääosin hyvänä ja se herättää ihmisissä positiivisia mielikuvia. Pohdinnasta käy ilmi, miten Laurea Markkinointi voisi parantaa markkinoinnin tuloksellisuutta.This thesis was conducted as quantitative research for Laurea Markkinointi. The research was conducted as a survey for applicants who attended Laurea's entrance examination in spring 2015. The target group of the survey was young adults applying to study for a Bachelor’s degree in Laurea. The research aimed to identify where Laurea's marketing had been seen by the applicants and to produce data for Laurea Markkinointi to help focus marketing the target group in the future. The thesis was written in a way so it would be useful as a comparison for future research of the same kind. In total there were 224 applicants who took the survey; responding to the survey offered the chance to win tickets to a movie theatre. The results of the survey show that Laurea's marketing had reached applicants and that they found the necessary information needed to apply to Laurea on Laurea's website. The results also show that Laurea's marketing in different marketing channels had been visible amongst the target group. Laurea's marketing had been seen on the internet (especially in Facebook and Google), in magazines, movie theaters, fairs and on public transportation vehicles amongst other places. Laurea's marketing was thought to be good and it had a positive image amongst the applicants. The discussion brings out ways for Laurea Markkinointi to improve its marketing strategy in the future

  Et√§ty√∂skentely ja sen vaikutukset ty√∂hyvinvointiin ja -motivaatioon ‚Äď case valtiovarainministeri√∂

  Get PDF
  Tämä opinnäytetyö laadittiin toimeksiantona valtiovarainministeriölle. Opinnäytetyön tekijä sai tavoitteeksi selvittää, miten etätyöskentely koetaan valtiovarainministeriössä sekä sen vaikutuksia työhyvinvointiin ja -motivaatioon. Opinnäytetyön aihe on erittäin ajankohtainen, sillä digitalisaatio, joka mahdollistaa etätyöskentelyn, on yksi hallituksen kärkihankkeista. Opinnäytetyön teoriaosuus käsittelee etätyöskentelyä, työmotivaatiota ja työhyvinvointia, sekä miten ne liittyvät toisiinsa. Työmotivaatio ja työhyvinvointi liittyvät usein toisiinsa ja etätyöskentelyn mahdollisuus parantaa niitä. Tutkimus toteutettiin laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen ja aineisto hankittiin yksilöhaastattelujen kautta. Haastateltavina oli kymmenen valtiovarainministeriön virkamiehistä eri osastoilta ja asemista. Haastattelut pidettiin elo- ja syyskuussa 2016. Tietoperustaa käytettiin apuna tulosten analysoinnissa ja ne tukivat toisiaan. Tutkimustulosten avulla selvisi, että suurin osa työntekijöistä kokee etätyöskentelyn vaikuttavan positiivisesti erityisesti työhyvinvointiin, sillä se helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Vaikutuksia koettiin olevan myös sekä ulkoisessa että sisäisessä työmotivaatiossa. Tutkimuksen mukaan etätyöskentelyssä valtiovarainministeriössä on vielä parannettavaa tekniikan osalta, sillä esimerkiksi nyt Mariankadun ja valtioneuvoston linnan laitteissa on eroja, mitkä vaikuttavat etätyön toimivuuteen

  Palveluneliö Oy:n asiakaslähtöinen kodinhoito ja palvelun parantaminen

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat Palveluneliö Oy:n asiakaslähtöiseen kotihoitoon ja laatia kehitysehdotuksia sen parantamiseen. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat tämänhetkiseen kotihoitoon ja mitä lisäpalveluita he voisivat mahdollisesti tarvita. Tämä toteutettiin asiakastyytyväisyyskyselyllä haastattelemalla suoraan asiakkaita. Tavoitteina olivat palvelun laadun parantaminen, lisätarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen. Palveluneliö Oy:n ensisijainen tavoite oli asiakkaiden odotusten selvittäminen, jotta niihin pystytään vastaamaan. Opinnäytetyön rakenne koostuu johdanto-osasta, jossa käydään läpi aiempia Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyjä johdantona tämän työn kyselyyn. Teoriaosuudessa käsitellään kotihoitoa Suomessa, asiakaslähtöistä kotihoitoa, asiakaspalvelua sekä asiakastyytyväisyyttä. Käytännön osuudessa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely, analysoitiin tulokset ja tehtiin niistä johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kävi ilmi, että se kannattaa jatkossakin toteuttaa haastattelemalla suoraan asiakkaita. Tämä tuo lisäarvoa asiakkaille ja yritykselle konkreettisia asioita parannettavaksi ja kehitettäväksi. Opinnäytetyö vastasi tarkoitustaan ja tulosten perusteella on jo tehty parannuksia. Laadun parantaminen vaatii selkeästi henkilökunnan koulutusta ja yhteistyötä, jotta asiakkaan saama työn laatu pysyy yhdenvertaisena riippumatta työntekijästä. Asiakastyytyväisyyttä kannattaa mitata säännöllisesti, jotta asiakkaiden tarpeet ja muuttuneet tarpeet saadaan mahdollisimman hyvin selvitettyä ja yritys pystyy vastaamaan niihin kouluttamalla henkilökuntaa ja yhdenmukaistamalla toimintojaan.The purpose of the thesis was to find out how satisfied customers are in the case-based home care of Palveluneliö Oy and to find out the development suggestions for improving it. The aim was to find out how satisfied customers are in the current home care and what additional services they might possibly need. This was explained by customer satisfaction survey by directly interviewing customers. The aim was to improve the quality of service, to identify and respond to additional needs. With Palveluneliö Oy, the primary objective of customer satisfaction surveys is to clarify the customer's expectations in order to be able to respond them. The structure of the thesis consists of a preamble that examines earlier customer satisfaction surveys of Palveluneliö Oy as an introduction to this work's questionnaire. The theoretical part dealt with home care in Finland, customer-oriented home care, customer service and customer satisfaction. Next, we investigated how the customer satisfaction survey was implemented, analyzed and concluded on the questionnaire. The customer satisfaction survey showed that interviewing customers should be continued directly. This adds value for customers and businesses to concrete things for improvement and develop-ment. The thesis was in line with the purpose and the results have already made improvements to company`s activities. Improving quality clearly requires staff training and co-operation so that the quality of the work received by the customer remains the same regardless of the employee. It is advisable to measure customer satisfaction on a regular basis so that the needs of the customers and the changing needs can be ascertained as easily as possible and the company will be able to respond to those needs by training staff and harmonizing their operations

  Työväenliikkeen kirjaston talousbibliografia

  Get PDF
  Työväenliikkeen kirjaston talousbibliografia sisältää Suomen työväenliikkeen piirissä tuotettuja taloutta käsitteleviä monografioita ja muita Suomessa julkaistuja työväenliikkeen talousajattelua käsitteleviä monografioita. Työväenliikkeen piiriin kuuluvien julkaisuiden osalta bibliografia sisältää henkilöiden ja yhteisöjen monografioita. Työväenliikkeen talousajattelua kuvaavia teoksia ovat julkaisseet esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Bibliografia sisältää aineistoa työväenliikkeen varhaisista vaiheista, 1890-luvulta, vuoteen 2020 saakka. Bibliografian tekemisen rahoitti Palkansaajasäätiö, ja bibliografian laati Martti Niura Työväenliikkeen kirjastossa
  • ‚Ķ
  corecore