2 research outputs found

    The image of the Student Union of Latvia in the national printed press

    No full text
    Bakalaura darba ā€žLatvijas Studentu apvienÄ«bas tēls nacionālajos drukātajos medijosā€ mērÄ·is ir noteikt, kāds ir Latvijas Studentu apvienÄ«bas (LSA) tēls nacionālajos drukātajos medijos ā€žDienaā€, ā€žLatvijas AvÄ«zeā€, ā€žNeatkarÄ«gā RÄ«ta AvÄ«zeā€. Pētnieciskais jautājums ir noskaidrot, kāds ir LSA tēls nacionālajos drukātajos medijos un Latvijas Universitātes studentu vidÅ«. Darbā aplÅ«kota organizāciju ārējā komunikācija un komunikācijas modeļi kopumā, Hunta un Gruninga Ekselences teorija, Latvijas Studentu apvienÄ«bas struktÅ«ra un darbÄ«ba. Veiktais pētÄ«jums ir balstÄ«ts Klausa Mertena tēla teorijā. Kā pētniecÄ«bas metodes izmantotas kontentanalÄ«ze, anketÄ“Å”ana, daļēji strukturēta intervijas un Osguda semantiskais diferenciālis. PētÄ«juma rezultāti liecina, ka LSA tēls medijos un LU studentu vidÅ«, ir vairāk pozitÄ«vs, ar dažiem negatÄ«vi vērtētiem aspektiem. Atslēgas vārdi: Latvijas Studentu apvienÄ«ba, studenti, tēls, organizācija, komunikācija.The aim of the bachelor paper ā€žThe image of the Student Union of Latvia in national printed mediaā€ is to define the image of the Student Union of Latvia (LSA) in Latvian national newspapers ā€žDienaā€, ā€žLatvijas AvÄ«zeā€ and ā€žNeatkarÄ«gā RÄ«ta AvÄ«zeā€ and students. The research question is to find out what is the image of LSA in national and image of the LSA will be also defined among students of University of Latvia. To reach the aim such topics are discussed throughout the thesis ā€“ external communication of organization and communication models in general, development of public relations of organizations, Gruning & Huntā€™s Excellence Theory and the structure and activities of LSA. The research is based on Claus Marten Image Theory. As methods for the research content analysis, surveys, semi-structured interview and semantic differential. Results of the research show that the image of LSA in national media and amongst students of LU is mostly positive with only few aspects rated negatively. Key words: Student Union of Latvia, students, image, organization, communication
    corecore