Πρόβλεψη του ρυθμού προχώρησης μηχανών ολομέτωπης κοπής (ΤΒΜ) με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων

Abstract

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων

Similar works

Full text

thumbnail-image

DSpace at NTUA

redirect
Last time updated on 23/08/2022

This paper was published in DSpace at NTUA.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.