Collectieve en distributieve interpretaties van numerieke uitdrukkingen en kwantoren bij kinderen van 5 en 6

Abstract

Zinnen die numerieke uitdrukkingen bevatten kunnen aanleiding geven tot twee verschillende interpretaties: een collectieve en een distributieve. In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van twee verschillende soorten zinnen (mét en zonder distributieve kwantor) en drie verschillende soorten contexten: een distributieve, een collectieve en een gemengd distributieve/collectieve context. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar werd gevraagd om de zinnen te beoordelen in combinatie met de contexten. Hieruit kwam naar voren dat kinderen in de neutrale zinsconditie toegang hadden tot zowel de collectieve als de distributieve context en dat de toevoeging van de kwantor alleen van invloed was op het acceptatiepercentage wanneer er sprake was van een (tegenstrijdige) collectieve context. Echter werd deze combinatie door een klein percentage van de kinderen wel geaccepteerd. Dit wijst erop dat een deel van de kinderen in deze leeftijdscategorie zich bewust is van de restricties die gelden voor het gebruik van kwantoren, maar tegelijkertijd een minderheid van zich hier nog niet bewust van is of deze regels minder strict interpreteert.

  Similar works

  Full text

  thumbnail-image

  University of Groningen Digital Archive

  redirect
  Last time updated on 05/03/2014

  This paper was published in University of Groningen Digital Archive.

  Having an issue?

  Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.