Зелені конструкції як ефективний спосіб стабілізації та поліпшення стану довкілля урбоценозів (на прикладі Солом’янського району м. Києва)

Abstract

У роботі розглянуто проблема погіршення стану атмосферного повітря урбоценозів, що призводить до збільшення ризиків захворюваності у населення. Вирішення даної проблеми можливе не тільки із застосуванням технічних і юридичних механізмів, а й з використанням природних біологічних фільтрів - рослин. Недостатня кількість зелених зон в урбоценозах викликана загостренням екологічної безпеки та інтенсивною ущільненою забудовою. З метою озеленення центральних районів з ущільненою малоповерховою забудовою пропонується введення «зелених конструкцій» у Солом‘янському районі м. Києва. В даному випадку вони виконують не тільки санітарно-гігієнічну й естетичну функції, а й сприяють збереженню видового різноманіття птахів. В результаті аналізу 7 факторів, пропонується 13 видів птахів, які можуть використовувати вертикальні і горизонтальні «зелені конструкції» як кормову базу і місця гніздування.The problem of deterioration atmospheric air of urbocenoses is considered in the paper, which leads to increase in the risk of morbidity in the population. The solution of this problem is possible not only with the use of technical and legal mechanisms, but also with the use of natural biological filters - plants. The lack of green areas in the Urbotsenozy caused by poor environmental conditions and intensive condensed buildings. In order to plant greenery of central regions with compact low-rise buildings, we propose to use «green structures» in the Solomyansky district of Kyiv. In this case, they perform not only sanitary-hygienic and aesthetic functions, but also contribute to the conservation of species diversity of birds. As a result of the analysis of 7 factors, 13 species of birds are proposed, which can use vertical and horizontal «green constructions» as a feed base and breeding grounds

Similar works

Full text

thumbnail-image

Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

redirect
Last time updated on 08/01/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.