thesis

Comparison of microwave hyperthermia applicators used in clinical practice

Abstract

Rakovina je v dnešní době jedna z nejnebezpečnějších nemocí. Hypertermie nabízí jednu z možných cest, jak zlepšit léčení, především v kombinaci s ozařováním nebo chemoterapií. V této práci jsou porovnávány aplikátory pro mikrovlnou hypertermii podle efektivní velikosti pole, podle velikosti léčebného pole a podle rozložení tepelného pole. Výsledky jsou simulovány pro dvě hodnoty prokrvení tkáně a pro dvě teploty vodního bolusu, který funguje jako chlazení. Simulace jsou prováděny v programu COMSOL multiphysics a správnost je testována na agarových fantomech v laboratoři.Cancer might be the most dangerous disease in the world today. Hyperthermia offers a way to better the treatment especially if combined with radiotherapy or chemotherapy. In this bachelor thesis applicators for microwave hyperthermia are compared by an effective field size, by a therapeutic thermal area and thermal field distribution itself. Results were simulated for two values of blood perfusion and two values of water cooling temperature. Simulation were made in a COMSOL Multiphysics and the correctness tested on an agar phantom in a laboratory

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Provided a free PDF
oai:dspace.cvut.cz:10467/74708Last time updated on 4/17/2018View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

We use cookies to improve our website.

Learn more