Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Localitzador gràfic d'adreces IP

By Juan Alberto Castro Mayorgas

Abstract

Internet s'ha convertit en una font extraordinària de recursos per una audiència en constant creixement arreu el món. A l'igual que en altres activitats de la nostra societat, el coneixement de la localització geogràfica d'aquests recursos i de la gent que hi accedeix és útil tant pels usuaris com pels proveïdors d'informació. La geolocalització IP, però, pot donar informació errònia o amb un nivell de precisió que no vagi més enllà de la referència a un país. Aquest treball recull els diferents actors que formen part de la geolocalització IP i s'ha analitzat el paper que juguen en aquest procés així com la seva influència en el nivell de fiabilitat i exactitud final. Amb aquests sòlids fonaments s'ha desenvolupat una aplicació per representar gràficament en un mapa la geolocalització IP d'un dispositiu i la dels nodes que formen el camí realitzat fins arribar-hi, així com tota la informació addicional que de cada IP s'ha pogut obtenir. El resultat ha estat una memòria tècnica de tot el treball de recerca juntament amb una aplicació que s'executa en l'entorn de Microsoft Windows i plataforma .NET, caracteritzada per la seva facilitat d'ús gràcies a un disseny simple molt intuïtiu i efectiu, la rapidesa d'execució per què aprofita la programació de fils, i un positiu impacte visual ja que fa servir l'API de Google Maps per a la representació visual de la traça.Internet se ha convertido en una fuente extraordinaria de recursos para una audiencia en constante crecimiento en todo el mundo. Al igual que en otras actividades de nuestra sociedad, el conocimiento de la localización geográfica de estos recursos y de la gente que accede es útil tanto para usuarios como para los proveedores de información. La geolocalización IP, sin embargo, puede dar información errónea o con un nivel de precisión que no vaya más allá de la referencia a un país. Este trabajo recoge los diferentes actores que forman parte de la geolocalización IP se ha analizado el papel que juegan en este proceso así como su influencia en el nivel de fiabilidad y exactitud final. Con estos sólidos cimientos ha desarrollado una aplicación para representar gráficamente en un mapa la geolocalización IP de un dispositivo y la de los nodos que forman el camino realizado hasta llegar, así como toda la información adicional que de cada IP se ha podido obtener. El resultado ha sido una memoria técnica de todo el trabajo de investigación junto con una aplicación que se ejecuta en el entorno de Microsoft Windows y plataforma. NET, caracterizada por su facilidad de uso gracias a un diseño simple muy intuitivo y efectivo , la rapidez de ejecución para que aprovecha la programación de hilos, y un positivo impacto visual ya que utiliza la API de Google Maps para la representación visual de la traza.Internet has become an extraordinary source of resources for a growing audience around the world. Like other activities of our society, knowledge of the geographic location of these resources and the people who access them is useful both for users and information providers. The IP geolocation, but can give wrong information or level of detail that goes beyond the reference to a country. This work includes the different actors involved in the IP geolocation and has analyzed the role in this process and its influence on the final level of accuracy. With these solid foundations have developed an application to graph on a map the IP geolocation and device nodes that are done the way up there, as well as any additional information that each IP has could get. The result has been a technical report of all the research together with an application running on the Microsoft Windows environment. NET platform, characterized by its ease of use through a simple, intuitive and effective design, speed of execution that leverages the programming thread, and a positive visual impact as it uses the Google Maps API for visual representation of the trace

Topics: Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes, geolocalització IP, DNS, Google API, Whois, Foundation Degree in Systems Informatics, traceroute, Whois, DNS, Google API, Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas, geolocalización IP, Whois, DNS, Google API, TCP/IP (Computer Networks Protocols), TCP/IP (Protocols de xarxes d'ordinadors), TCP/IP (Protocolo de comunicaciones)
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Year: 2010
OAI identifier: oai:openaccess.uoc.edu:10609/1841

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.