Article thumbnail

Rijswijk Broekmolenweg 14 Bureauonderzoek: Broekmolenweg 14 te Rijswijk

By ADC ArcheoProjecten, N. de Jonge, R.M. van der Zee, E. Lohof and R.H. van 't Veer

Abstract

In opdracht van Staedion heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Broekmolenweg 14 in Rijswijk. In het plangebied zal sloop van de bestaande bebouwing en daarop volgend nieuwbouw van woningen worden gerealiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Op basis van het bureauonderzoek worden archeologische resten verwacht uit het Laat Neolithicum op of in de top van het Laagpakket van Wormer. De top van dit pakket wordt verwacht beneden de 3 tot 4 m -mv. Op of in de top van de Afz. van Duinkerke I, de Woudlaag, worden resten verwacht vanaf de IJzertijd tot en met de Romeinse tijd. De ligging van dit pakket is moeilijk vast te stellen op grond van onderhavig bureauonderzoek maar ligt in ieder geval ondieper dan 3 tot 4 m -mv. Aan en direct onder het maaiveld worden archeologische resten verwacht uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd op of in de top van de getijde-afzettingen van Duinkerke III. ADC ArcheoProjecten adviseert om een inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van een verkennend en karterend booronderzoek, teneinde de op basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting aan te vullen en te toetsen. Verspreid over het plangebied dienen in totaal vijf boringen te worden gezet. De boringen dienen te worden doorgezet tot minimaal 200 cm -mv met uitzondering van één boring ter hoogte van de geplande onderkeldering. Hier dient de boring tot minimaal 400 cm -mv te worden doorgezet

Publisher: ADC ArcheoProjecten
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://easy.dans.knaw.nl/oai (external link)
  • http://datacite.org/schema/ker... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles