Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Модернізація сільського господарства Харківської губернії (на прикладі латифундії Л. Є. Кеніґа 1874-1903 рр.)

By М.С. Лисенко

Abstract

У статі досліджено модернізацію аграрної сфери Харківської губернії на прикладі маєтків Л. Є. Кеніґа, розглянуто створення й окремі ланки діяльності господарства нового типу. Наголошено, що подібні економії були рідкістю в українських губерніях, особливо в плані раціональної постановки справи. Латифундія Л. Є. Кеніґа була багатопрофільною. Основними напрямками її спеціалізації були цукроваріння та гуральництво. Значну увагу приділялося скотарству, рільництву, лісівництву. У цьому технічно-землеробському господарстві все грунтувалося на засадах агрономічної науки. Підприємства латифундії мали найсучасніше на той час обладнання, у них проводили наукові досліди на селекційній станції. Власник маєтків співпрацював з товариствами сільського господарства й сільськогосподарської промисловості. Експонати, вирощені в латифундії, демонстрували на аграрних виставках. У маєтках були створені добрі умови для праці робітників та службовців. Л. Є. Кеніґ займався благодійністю, що засвідчувало не тільки підприємницький, але й просвітницький характер його діяльності. Заснування подібних господарств є свідчення модернізації аграрної сфери регіону і змін у суспільстві.\ud В данной статье исследуется модернизация аграрной сферы Харьковской губернии на примере поместий Л. Е. Кенига, рассмотрено создание, отдельные виды деятельности предприятия нового типа. Пдчеркивается, что подобные экономии были редкостью в украинских губерниях, особенно в плане рациональной организации бизнеса. Латифундия Л.Е.Кенига была многопрофильной. Центральное место занимали сахароварение и виноделие. Большое внимание уделялось животноводству, полеводству, лесному делу. В этом технико-земледельческом хозяйстве все было построено на основе агрономической науки. Предприятия латифундии имели новейшее на тот период оборудование. Велись научные исследования на селекционной станции. Собственник поместий сотрудничал с обществами сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности. Экспонаты, произведенные в латифундии, демонстрировались на аграрных выставках. В поместьях были созданы хорошие условия труда для служащих и рабочих. Л. Е. Кениг занимался благотворительностью, что подчеркивало не только предпринимательский, но и просветительский характер его деятельности. Создание подобных хозяйств свидетельствовало о модернизации аграрной сферы региона и изменениях в обществе.\ud The paper examines the modernization of the agrarian sector in the Kharkiv province by the example of L. E. Kenig’s estates. This article describes creation and certain activities of this new enterprise type which was a rarity in Ukrainian governments. L. E. Kenig’s latifundia was efficiently organized and multifaceted. It focused on sugar refining and winemaking. Cattle-breeding, crop farming and forestry were also important. Everything was based on agronomy achievements in this techno-agricultural enterprise. Enterprises of latifundia had the most sophisticated equipment at that time. Research was conducted on the breeding station. The owner of the estates cooperated with companies of agriculture and agricultural industry. Exhibits made in latifundia were shown at agricultural exhibitions. The estates provided good working conditions for employees and workers. L. E. Kenig did much for charity which emphasized not only the business-like, but also the educational nature of his activity. The creation of such farms is evidence of modernization of the agrarian sector in Kharkiv region and changes in society

Topics: модернізація, сільське господарство, Харківська губернія, латифундія, Л. Є. Кеніґ, модернизация, сельское хозяйство, Харьковская губерния, латифундия, Л. Е. Кениг, modernization, agriculture, Kharkiv province, latifundia, L. E. Kenig
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.univer.kharkov.ua:123456789/11945

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.