Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Business Plan for Waste Processing Company

By Ondřej Koubek

Abstract

Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru k založení nové firmy na likvidaci odpadu. Obsahuje teoretická východiska nutná k sestavení podnikatelského záměru, z nichž se následně vychází v analytické části, která obsahuje analýzu trhu a propočty nutné k sestavení finančního plánu. Návrhová část práce pak obsahuje podnikatelský záměr sestavený ze získaných dat, na jehož základě je možné projekt realizovat a který ukazuje jeho rentabilitu.The bachelor thesis deals with creating a business plan to establish a new company for waste disposal. It includes theoretical background necessary for creating a business plan, which is then used in analytical part that includes market analysis and calculation necessary for creating financial plan. Proposal´s part includes the business plan based on the acquired data, which allows realization of the project and shows its rentability.

Topics: Podnikatelský plán, likvidace odpadů, ekologie, SWOT analýza, SLEPT analýza, Porterův model pěti sil, finanční plán, návratnost investice, Business plan, waste disposal, ecology, SWOT analysis, SLEPT analysis, Porter´s five forces model, financial plan, return on investment
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/60317

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.