Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The beginnings and development of electric vehicles

By Radek Doležel

Abstract

Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rešeršní studie týkající se vzniku a vývoje elektromobilů. V první části bakalářské práce popisuji elektromobil a jeho výhody a nevýhody. Následuje popis historicky prvního elektromobilu a dále jeho hlavní vývojové etapy. V této části budou také zdokumentována využitá technická řešení etap. V závěru práce je na základě shromážděných údajů a vlastních odhadů popsán budoucí vývoj elektrických vozidel.This thesis is focused on creating a research study on the creation and development of electric vehicles. The first part describes the electric car and its advantages and disadvantages. Following is a description of the first ever electric vehicle and its main developmental stages. This section will also documented the use of technical solutions stages. The conclusion is based on data collected and described their own estimates of the future development of electric vehicles.

Topics: Elektromobil, elektromotor, akumulátory, vývoj, historie, Elektromobile, electric engine, battery, development, history
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/60281

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.