Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Font size adjustment based on distance detection

By Robert Brunclík

Abstract

Diplomová práce se zabývá automatickou regulací velikosti písma podle vzdálenosti čtenáře. Obsahuje teoretické seznámení s detekcí obličeje a následné sledování detekované oblasti v průběhu scény. Dále je zde uvedeno srovnání sledovacích algoritmů. Je zde popsán výpočet vzdálenosti uživatele na základě kalibrace a na bázi výsledku dochází k automatické korekci velikosti písma. Součástí diplomové práce je popis samostatné aplikace Automatický regulátor velikosti textu, s doporučenými možnosti nastavení programu.The thesis deals with automatic control the font size by the distance from the reader. It includes theoretical acquaintance with the face detection and subsequent tracking of the detected area during the scene. Furthermore, there is a comparison of the tracking algorithms. Then the calculation of distance is decribed. It is based on the user’s calibration and based on the outcome occurs the font size is automatically corrected. There is also a description of a separate application Automatical controller of the text size, with the recommended settings of the program.

Topics: Detekce obličeje, sledování obličeje, Viola – Jones detektor, CAMShift algoritmus, KLT algoritmus, Kalibrace, Automatický regulátor velikosti textu, Face detection, face tracking, Viola - Jones detector, CAMShift algorithm, KLT algorithm, Calibration, Automatical controller of the text size
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59771

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.