Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Electric networks with DC voltage up to 1000 V

By Martin Fiala

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá návrhem stejnosměrné sítě nízkého napětí na napěťové hladině 1000 V stejnosměrných v obci Praskolesy u Mrákotína. Stejnosměrný rozvod bude realizován pouze na daném vývodu, který bude napájet danou lokalitu. Další část práce se zabývá popisem distribučních soustav jak už střídavých, tak i stejnosměrných. Navržená stejnosměrná síť bude využívat stávající distribuční rozvody. Dále práce popisuje problematiku dlouhých vývodů v sítích nízkého napětí a elektrických rozvodů v budovách. Výsledkem práce je porovnání ztrát mezi střídavým a navrženým stejnosměrným systémem. Dále pak hodnotí ekonomické a technické řešení navržených variant včetně jejich výhod a nevýhod.This master´s thesis deals with the proposal of DC low voltage network at a voltage level of 1000 V DC in Praskolesy u Mrakotina village. Direct distribution will be realized only at the terminal, which will power the village. Next part of this thesis is theoretical and its main focus is description of both DC and AC distribution systems. The proposed DC grid will use existing distribution grid. The thesis further describes the problems of long terminals in low voltage distribution systems and electrical installation in buildings. The result of this work is a comparison of the losses between AC and the proposed DC system. The last part deals with economical evaluation and technical solution for the proposed network variant, including their advantages and disadvantages.

Topics: Návrh stejnosměrné sítě, stejnosměrná síť, stejnosměrné napětí, distribuční soustava, nízké napětí, dlouhý vývod, výpočet ztrát, činné ztráty, jalové ztráty, porovnání ztrát, úbytek napětí analýza, Praskolesy u Mrákotína, Proposal of DC network; DC network; DC; distribution system; low voltage; long terminal; calculation of losses; active losses; reactive losses; compared to losses; voltage drop, analysis, Praskolesy u Mrákotína
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59756

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.