Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Comparative performance of late stream inoculants in grey cast iron using thermal analysis

By Ondrej Chyla

Abstract

Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá klasifikáciou liatin, problematikou jej výroby, spôsobmi očkovania a hodnotením kvality liatiny pomocou termickej analýzy. Cieľom praktickej časti bolo zistiť vplyv stupňa grafitizačného očkovania dvoch rôznych očkovadiel pomocou termickej analýzy. Z hľadiska mechanických vlastností liatiny bola meraná tvrdosť a medza pevnosti v ťahu a metalografické výbrusy boli vyhodnocované obrazovou analýzou.This diploma thesis in the theoretical part deals with classification of cast iron, problems of gray cast iron production, methods of inoculation and valuation of the gray iron quality by means of thermal analysis. The aim of practical part was to investigate effectiveness of inoculation of two different inoculants using thermal analysis. In terms of mechanical properties, hardness and ultimate tensile strength were measured. Metallographic specimen were evaluating by means of image analysis software.

Topics: Liatina s lupienkovým grafitom, grafitizačné očkovanie, očkovadlá, termická analýza, grafitizácia, obrazová analýza, Gray cast iron, graphitizing inoculation, inoculants, thermal analysis, graphitization, image analysis
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59706

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.