Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Design of storage tank

By Petr Sedmidubský

Abstract

Diplomová práce se zabývá návrhem uskladňovací nádrže na kyselinu dusičnou. Úvodní část seznamuje s problematikou návrhu, výroby a provozu uskladňovacích nádrží. Další část popisuje návrhový výpočet uskladňovací nádrže dle normy EN 14015. Kontrola návrhového výpočtu je provedena metodou MKP v programu ANSYS Workbench 16.2. Práce také obsahuje základní výkres uskladňovací nádrže.The master thesis deals with design of storage tank for nitric acid. The first chapter introduces the problems of design, manufacture and operation of the storage tanks. The next section describes design calculation of storage tank according to standard EN 14015. Control of design calculation is performed by analysis FEM in program ANSYS Workbench 16.2. Thesis also includes basic drawing of storage tank.

Topics: Uskladňovací nádrž, norma EN 14015, návrhový výpočet, MKP analýza, Storage tank, norm EN 14015, design calculation, FEM analysis
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59666

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.