Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Mathematical modeling of district heating net

By Iva Pařízková

Abstract

Diplomová práce se zabývá tvorbou iteračního simulačního modelu v prostředí Visual Basic of Application (VBA) pro tepelný a hydraulický výpočet tepelných sítí. Uvažované proudící médium je horká voda. Ve vzniklém modelu jsou nahrána data pro tepelnou síť v městě Brně, avšak je možné ji použít pro libovolnou tepelnou síť. Kromě výpočtu tepelných a hydraulických poměrů (včetně zahrnutí vlivu vratné vody) umožňuje algoritmus rovněž výpočet minimální teploty zdroje při dodržení minimální teploty vody dodávané zákazníkům v síti a výpočet ztrát každého uživatele vzhledem k velikosti jeho odběru. To je užitečné při úvahách, zda se nevyplatí některé uživatele zásobovat teplem z lokálního zdroje. Tomuto se věnuje následující část práce, kde jsou zhodnoceny úvahy různých způsobů snižování ztrát tepelné sítě pro teplárnu Červený mlýn. Uvažovány jsou scénáře při současném odběru tepelné energie i scénáře, které předpokládají snižování spotřeby tepla v budoucnosti.This thesis is focused on creating an iterative model for thermal and hydraulic calculation of heating net in Visual Basic of Application. Flowing medium considered is hot water. Although data for heating network in Brno are recorded in this model, its use for any other heating network is possible. This model allows also calculation of minimal temperature of the source and calculation of heat loss of every consumer. This is very useful when considering, if supplying some of the consumers with the heat from a local source would not be more effective. The second part of this text is aimed to evaluation of different ways how to reduce the heat loss in heat network for source Červený mlýn. Both current situation and possibilities for the future are considered.

Topics: teplárenství, Červený mlýn, optimalizace, modelování, iterace, tepelný výpočet, hydraulický výpočet, heating industry, Červený mlýn, optimization, modeling, iteration, heat calculation, hydraulic calculation
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59540

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.