Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Small Company Security Measures Implementation According to ISMS

By Josef Kohoutek

Abstract

Ve své diplomové práci se zaměřuji na návrh systému řízení informační bezpečnosti pro společnost INNC s.r.o., která se specializuje na návrh a realizaci počítačových sítí. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky z dané problematiky. V druhé části pak analýza společnosti a návrh bezpečnostních opatření.In my master´s thesis I focus on the design of information security management system for the company INNC s.r.o., which specializes in the design and implementation of computer networks. The thesis is divided into two parts. The first part provides theoretical knowledge of the issue. Second part is the analysis and proposal of security measures.

Topics: Informační bezpečnost, ISMS, analýza rizik, ČSN ISO/IEC 27 001, ČSN ISO/IEC 27 002, opatření, Information Security, ISMS, risk analysis, ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27002, measures
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59486

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.