Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Usage of Statistical Methods to Assure Capability of Production Process

By Michal Peroutka

Abstract

Diplomová práce se zabývá využitím statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby. Teoretická část zahrnuje vymezení managementu jakosti, základních statistických pojmů a statistické regulace procesu. Praktická část představuje základní údaje o společnosti P & L, spol. s r. o. a analyzuje výrobní proces vybraných dílů. Jsou aplikovány nástroje statistické regulace procesu a navržena opatření pro zajištění způsobilosti procesu výroby.The diploma thesis deals with usage of statistical methods to assure capability of production process. The theoretical part includes the definition of quality management, basic statistical concepts and statistical process control. The practical part presents basic information about the company P & L, spol. s r. o. and analyzes the production process of selected parts. The tools of statistical process control are applied and measures to assure capability of production process are proposed.

Topics: Kvalita, management jakosti, statistická regulace procesu, variabilita procesu, regulační diagramy, indexy způsobilosti, Quality, Quality management, Statistical process control, Process variability, Control charts, Process capability indices
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59445

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.