Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Influence of the building envelope structures on the expenses associated with the operation

By Monika Tazbírková

Abstract

Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího návrhu obálky penzionu společně s navržením alternativních variant s důrazem na snížení nákladů na vytápění. V první části jsou popsány druhy budov podle potřeby tepla na vytápění a výstupy energetické náročnosti budov. Práce se také zabývá výčtem různých variant tepelně-izolačních materiálů a konstrukčních možností vnějšího zateplování obvodového pláště objektu. Jsou zde nastíněny požárně technické charakteristiky stavebních materiálů a možnosti rozpočtování staveb. Druhá část práce je věnována konkrétnímu penzionu ve Starém Rejvízu, pro nějž jsou navrženy tři varianty zateplení. Ty jsou dále tepelně technicky posuzovány. Jsou zjištěny náklady na realizaci navrženého zateplení společně s náklady na provozování penzionu. V závěru práce je zhodnocení jednotlivých navržených variant zateplení obálek budovy spojených s ekonomickou návratností investic.The thesis deals with the assessment of the current proposal for pension envelopes along with proposing alternative plans with emphasis on reducing heating costs. The first section describes the types of buildings according to heating demand and output energy performance of buildings. Work also deals with a list of different variants of thermal insulation materials and design options outer insulation of the building envelope. It outlines fire characteristics of building materials and options of construction budget. The second part is devoted to a specific pension house in the Old Rejviz for which there are designed in three variants of insulation. These variants are then reviewed in terms of thermal insulation. Through research will bedetermined price of implementation of proposed insulation options together with the costs of operation of the pension. The conclusion is to evaluate each proposed version of insulation of the building envelope associated with the economic return on investment.

Topics: Penzion, zateplení, zateplovací systém, energetická náročnost, tepelné mosty, součinitel prostupu tepla, ekonomická návratnost investic., Pension, insulation, insulation system, energy performance, thermal bridges, heat transfer coefficient, the economic return on investment.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59215

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.