Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Analysis and risk assessment of selected technologies of construction of structures

By Sláva Šifrová

Abstract

Diplomová práca je zameraná na identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík v troch základných oblastiach (kvalita, enviroment, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). V práci je analýza rizík vyhotovená podľa normy ČSN ISO 31000:2010 Manažment rizík – Princípy a smernice. K posúdeniu rizík vybraných stavebných technológii boli zvolené nasledujúce metódy – analýza spôsobov a dôsledkov porúch (FMEA), Paretov diagram, analýza príčin a dôsledkov (Ishikawa diagram) a analýza typu motýlik. Pomocou týchto metód sú ohodnotené vybrané riziká s návrhom opatrenia na zníženie jeho hodnoty a dopadu. Cieľom diplomovej práce je identifikovať, posúdiť a analyzovať riziká a spracovať jednoduché nástroje pre jeho riadenie a elimináciu.The thesis is focused on the identification, analysis and assessment of risks in three key areas (quality, environment, occupational safety and health). The paper made a risk analysis according to ISO 31000: 2010 Risk Management - Principles and guidelines. The risk assessment of selected construction technologies were chosen following methods - analysis methods and consequences of failures (FMEA), Pareto diagram, analysis of the causes and consequences (Ishikawa) and analysis of the type of butterfly. Using these methods are evaluated selected risks to propose action to reduce its value and impact. The aim of this thesis is to identify, assess and analyze the risks and handle simple tools for the management and elimination.

Topics: Riziko, identifikácia, analýza, hodnotenie, kvalita, enviromoent, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci., Risk, identification, analysis, evaluation, quality, enviromoent, occupational safety and health.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59044

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.