Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Photoelectrochemical oxidation of aqueous polutants

By Martina Pachovská

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na využití fotochemických reakcí k odstraňování vodných polutantů, jako jsou organické kyseliny. Pro hodnocení fotochemické oxidace byla jako modelový polutant využita kyselina benzoová, u které byla sledována snižující se koncentrace při degradaci pomocí UV-VIS spektrometrie. Zároveň byl sledován vznik oxidačních produktů pomocí měření fluorescence. Dále byla prostudována stabilita a vlastnosti vodného roztoku modelového polutantu a elektrochemické vlastnosti použitých fotoelektrických článků. Cílem bylo stanovit vhodné reakční podmínky a omezující vlivy degradační reakce.The thesis is focused on the use of photochemical reactions and their applications for removal of aqueous pollutants such as organic acids. For evaluation of photochemical oxidation was used benzoic acid as model pollutant. Decreasing of concentration and oxidation products were monitored by UV-VIS spectrometry. The formation of oxidation products was observed by fluorescence measurement. Subsequently the stability and properties of model aqueous pollutant and electrochemical properties of used photoelectric cells were studied. The aim was to determine the appropriate reaction conditions and limits of degradation reaction.

Topics: oxid titaničitý, fotokatalytická oxidace, degradace vodných polutantů, kyselina benzoová, titanium oxide, photocatalytic oxidation, degradation of water pollutants, benzoic acid
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/58853

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.