Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Machine Understanding of Maps and Optimal Trajectory Calculation

By Pavol Kršák

Abstract

Práca sa zaoberá vytvorením softvérového nástroja, ktorý za asistencie ľudského elementu extrahuje dáta potrebné na navigáciu v teréne z rastrovej mapy pre orientačný beh. Na dosiahnutie cieľa je nevyhnutné rozsegmentovať jednotlivé oblasti mapy podľa značiek na mape. Tieto značky sú na mape znázornené buď jednoliatou farbou alebo farebnou kombináciou, pričom vytvárajú vzory. Kvôli identifikácii jednotlivých značiek sa práca zaoberá segmentáciou obrazu, podľa farieb a vyhľadávaním definovaných vzorov v obraze. Pre navigáciu v teréne je dôležitá informácia o výškových rozdieloch v teréne, z tohto dôvodu sa v práci rozoberá identifikácia polohy vrstevníc a určenie ich výšok. Spojením údajov o teréne s údajmi o výškach v teréne sa vytvorí farebný 3D model v prostredí XNA. Pre navigáciu v takto vytvorenom teréne sa použije A* algoritmus, u ktorého sa testuje viacero variánt určenia heuristickej vzdialenosti. Algoritmus A* následne poskytuje optimálnu trasu podľa zadaných kritérií. Výsledná aplikácia sprostredkováva potrebné nástroje na analýzu rastrovej mapy orientačného behu, pričom tieto nástroje sú manuálneho aj automatického charakteru. Práca zahrňuje podrobný návod na obsluhu vyvinutej aplikácie.The teasis deals with the creation of software tools, which use human element to extracts data necessary for navigation in the field of raster maps for orienteering. To achieve this goal, it is important to segment individual sections of the map according to symbols on the map. These symbols are illustrated on the map with one colour or combinations of colours, which create patterns. Because of identification of individual symbols, the work deals with segmentation according to colours and pattern matching. To navigate in the field is important information on height differences on the ground , for this reason the work discusses the position of contour identification and determination of their heights. Combining terrain data with data about height differences will create a 3D color models in XNA. To navigate in such a terrain that is used A* algorithm , in which the test several heuristic model defined distance. The A* algorithm then provides the optimum route according to specified criteria .The resulting application conveys the necessary tools to analyze raster maps orienteering , these tools are the manual and the automatic nature. The work includes detailed operating instructions of developed application.

Topics: počítačové videnie, segmentácia, XNA, navigácia, C\#, vyhľadávanie vzorov, computer vision, segmentation, optimalization, XNA, C\#, pattern matching
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/58785

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.