Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Annahof

By Petra Buganská

Abstract

Anenský dvůr má více historických vrstev. Při pohledu na napůl zřícenou cihelnou klenbu a zbytky zdí můžeme cítit nostalgii. Betonová sila připomínají dobu ne tak dávno minulou. Dnes již vše zarůstá křovím. Co člověk opustil, zabírá příroda. Nic nezůstává neměnné. Co s bývalým hospodářským dvorem, který dnes postrádá funkci? Životy někdejších obyvatel dvora jsou dávno odžity a nostalgické návraty do dob minulých neposkytují východisko. Přítomnost se rychle stává minulostí a nic nezůstává neměnné. Ruiny Annahofu se pomalu rozpadají, mizí jedna historická vrstva. Nová vrstva se ale už začala vytvářet. Budoucnost se rychle stává přítomností a nic nezůstává neměnné. Neustálá změna je základní charakteristikou Annahofu, stejně jako kteréhokoli jiného místa na světě. Poskytuje nám výzvu k inovaci, jako protiklad nostalgii. Adaptace na změněné životní podmínky je předpokladem přežití. V minulosti přežití člověka zcela záviselo na přírodních podmínkách – lidé se obraceli k Bohu s prosbami o dobrou úrodu. Dnes dokážeme počasí předpovídat a úrodnost půdy do značné míry ovlivnit. Naše přežití ale stále závisí na stejných přírodních podmínkách. Místo kapliček a božích muk stavíme meteorologické stanice a investujeme do výzkumu. V Annahofu jsem se rozhodla navrhnout stanici pro výzkum změny klimatu s návštěvnickým centrem, ve kterém by bylo možné prostřednictvím mikroklimat pocítit globální oteplování “na vlastní kůži”. Celý dům je v podstatě vystavěn okolo čtyř venkovních mikroklimat., do kterých z něj lze vstupovat. Tvar budovy a její zasazení v terénu je tedy přímo výsledkem formování mikroklimat. Konstrukční systém je stěnový, použtý materiál železobeton. Zvolila jsem ho pro jeho možnosti tvarování a vizuální kvalitu. Množství opěrných stěn, nutné pro terénní úpravy pro tvorbu mikroklimat je co nejhospodárněji využito zároveň jako stěny budovy. Ze stávajících konstrukcí je využito jedno betonové silo, a to pro oporu stožáru měřící věže. Příhradová konstrukce stožáru je zajištěna lany, kotvenými do betonového sila. Na měřící věž jsou umístěny automatické měřící přístroje. Hlavním prostorem mého návrhu je galerie, výstavní prostor. Zde by měl být návštěvník centra seznámen s problematikou změny klimatu a z tohoto prostoru se rampami může dostat do všech čtyř venkovních mikroklimat. Galerie je osvětlena shora jednak světlíkem a jednak pásovým oknem, které vede téměř po celém obvodu, a které pouští světlo skrz nosnou konstrukci ocelového příhradového roštu do interiéru. Provozně se v budově prolíná funkce výzkumná /pracoviště pro vědce a jejich zázemí/ a veřejná /galerie mikroklimat a zázemí pro návštěvníky. Oběma funkcím pak může sloužit víceúčelový sál. Návrh obsahuje také nezbytné zázemí pro údržbu venkovních ploch a budovy, stejně jako byt správce.Anenský Court has more historical layers. When looking at the half-collapsed brick arch and remnants of walls, we can feel the nostalgia. Concrete silos remind time not so long ago. Today, all overgrown with bushes. What man left, takes nature. Nothing remains constant. As a former farm yard, which currently lacks a feature? The lives of the former inhabitants of Justice are long odžity a nostalgic return to the past times do not provide a basis. Presence is rapidly becoming a thing of the past and nothing remains constant. Ruins ANNAHOF slowly disintegrate, disappear one historic layer. The new layer but has already begun to create. Future is quickly becoming the present and nothing remains constant. Constant change is a fundamental characteristic ANNAHOF, as well as any other place in the world. It gives us the challenge to innovation, as opposed to nostalgia. Adaptation to changing environmental conditions is a prerequisite for survival. In the past, human survival depended entirely on natural conditions - people turned to God to ask for a good harvest. Today, we can predict the weather and the soil fertility is largely influenced. Our survival still depends on the same natural conditions. Instead we wayside chapels and build weather stations and invest in research. In ANNAHOF it decided to propose a station for research into climate change with a visitor's center, which could be felt through microclimates global warming "on your own". The whole house is basically built around four outdoor microclimates., In which it can be accessed. The shape of the building and its position in the field is therefore directly result in the formation of microclimates. The structural system is a wall, even using concrete material. I chose it for its possibilities of shaping and visual quality. Quantity retaining walls, landscaping required for the creation of microclimates is used as efficiently as possible at the same time as the walls of the building. Of the existing structures is to use one concrete silo, and a support pole for measuring towers. Lattice structure of the mast is secured with ropes anchored to the concrete silo. On measuring tower are located automatic measuring devices. The main area of my proposal is a gallery exhibition space. There should be a visitor center acquainted with the problems of climate change and from this space ramps can reach all four outdoor microclimates. The gallery is lit by a skylight above the one hand and also tracked through the window, which runs almost around the perimeter, and that desert light through the supporting structure of steel truss grid in the interior. Operationally in the building blends function research / workplace for scientists and their background and / public / gallery microclimates and facilities for visitors. Both functions can then serve multipurpose hall. The proposal also includes necessary facilities for maintenance of outdoor spaces and buildings, as well as an apartment manager. Překladač Google pro firmy:Translator ToolkitPřekladač webových stránekNástroj pro hledán

Topics: Annahof, diplomová práce, mikroklima, beton, Annahof, diploma thesis, microclimate, concrete
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/58724

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.