Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Administrasie in die maatskaplike werk met besondere verwysing na vier funksies in bestuur, naamlik beplanning, organisasie, leidinggewing en beheer, soos toegepas in drie geselekteerde projekte

By Vlokkie Du Toit

Abstract

Die studie is deur 'n beroepsmaatskaplike werker onderneem en spruit uit haar praktiese ervaring in Wes-Kaap. Die tydperk van die studie strek vanaf 1980 tot die begin van 1983. Dit beskryf drie maatskaplikewerkprojekte. Die skryfster gaan van die hipotese uit dat die sukses van 'n maatskaplikewerk-projek in 'n groot mate afhang van doelgerigte administrasie daarvan. Die studieveld is dus maatskaplikewerk-administrasie. Vier bestuursfunksies, naamlik beplanning, organisasie, leidinggewing en kontrole (of beheer) word uitgesonder as aanduidend of maatskaplikewerk-administrasie geslaagd is al dan nie. Die "bestuur" van die drie projekte word beskryf en beoordeel volgens hierdie vier bestuursfunksies. Die gevallestudiemetode word gebruik; elkeen van die drie projekte word as 'n geval beskou. Die beperkinge van die studie word uitgewys; 'n literatuurstudie word aangebied; Suid-Afrikaanse wetgewing, wat op die projek betrekking het, word bespreek; die drie projekte self word seriatim beskryf en geƫvalueer. Die slothoofstuk gaan oor bevindings en gevolgtrekkings, ook met verwysing na die etiese beginsels van die maatskaplikewerkberoep

Topics: Social Work
Publisher: Department of Social Development
Year: 1983
OAI identifier: oai:open.uct.ac.za:11427/17595

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.