Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

ÖĞRETMENLERİN YAZMA EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ/PERSPECTIVES OF TEACHERS REGARDING WRITING EDUCATION

By Nail GÜNEY

Abstract

Yazma; duygu, düşünce, hayal ve isteklerin çoklu zihinsel işlemler\ud sonucunda sembollerle aktarılmasıdır. Her öğrencinin yazma becerisini\ud kazanması, bağımsız olarak yazma çalışmaları yürütmesi istenen hedeftir. Bu\ud çalışmanın amacı; çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin yazma\ud becerisine yönelik düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel\ud araştırma kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yedi sorudan\ud oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun\ud ili merkez ilçesinde görev yapan 15 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır.\ud Öğretmenler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum durum\ud örneklemesiyle belirlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik\ud analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma grubundaki Türkçe\ud öğretmenlerine göre yazma becerisinin önündeki engeller; öğrencilerin\ud olumsuz tutumları, öğretmenlerin şevk kırıcı davranışları ve okuma\ud alışkanlığının olmayışıdır. Çalışma grubundaki tüm öğretmenler, ailenin\ud yazma becerisine katkı yapacağını ifade etmiştir. Çalışma grubundaki\ud öğretmenlerin en çok zorlandıkları yazma yöntem ve teknikleri; yaratıcı\ud yazma, bir metni kendi kelimeleriyle yeniden yazma, eleştirel yazma, kelime\ud ve kavram havuzundan seçerek yazmadır. \ud Writing is transferring of feelings, thoughts, dreams and wishes by\ud symbols as a result of multiple cognitive processes. That each student’s\ud gaining the writing habits and carrying out the writing practices\ud independently is a desired goal. At this stage, Turkish teachers have a great\ud role. The aim of this study is to reveal the perspectives of Turkish teachers in\ud the study group towards writing habits. The method of the research is a\ud qualitative research. The study group consisted of 15 Turkish teachers who\ud were serving in the central district of Giresun province, and they were\ud determined by typical conditional sampling,which is one of the purposeful\ud sampling methods. An interview form consisting of seven questions was used\ud as a data collection tool. The obtained data were analyzed using content\ud analysis. According to the Turkish teachers in the study group, the obstacles\ud related to the acquisition of writing skills were negative attitudes of students,\ud negative attitudes and behaviors of teachers and the lack of reading habits.\ud All the teachers in the study group stated that the family would contribute to\ud the writing skills. The most challenging writing methods and techniques that\ud the teachers had the difficulties most in the study group were creative\ud writing, rewriting a text in their own words, critical writing, and writing by\ud selecting from words and concepts pool. The genres that Turkish teachers in the study group adviced for the acquisition of writing habits were story,\ud poem, dairy, memoir and tale

Topics: Yazma eğitimi, öğretmen görüşleri, öneri., Writing education, teacher views, suggestion., General Works, A
Publisher: Valeh Hacilar Kültür Araştirmalari Derneği
Year: 2016
DOI identifier: 10.7884/teke.637
OAI identifier: oai:doaj.org/article:2f79e682a64a4968a29e255c8411e89c
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2147-0146 (external link)
  • https://doaj.org/toc/2147-0146 (external link)
  • http://www.tekedergisi.com/Mak... (external link)
  • https://doaj.org/article/2f79e... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.