Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Platskänslan på en innergård i Göteborg - En jämförelse mellan planerarnas vision och de boendes uppfattning

By Madeleine Almqvist and Ida Joelsson

Abstract

Denna fallstudie, “Platskänslan på en innergård i Göteborg”, syftar till att undersöka om planerarnas vision överensstämmer med de boendes uppfattning rörande platskänslan och den fysiska miljön på en innergård i Göteborg. Genom att utföra en enkätundersökning har de boendes uppfattning klarlagts, vilken sedan jämförts med den sammanlagda visionen för utformningen av innergården vi har fått från att göra intervjuer med ansvarig planchef, byggherre och landskapsarkitekt samt utifrån skrivna källor. Studien har visat att visionen stämmer relativt väl med de boendes uppfattning, men skiljs åt något när det kommer till sociala aspekter. Detta kan dock bero på att kvarteret är såpass nybyggt och att platskänslan, som hela tiden rekonstrueras, kan behöva tid att utvecklas. Vad gäller planeringsprocessen är det många inblandade aktörer, vilket gör att ett helhetsperspektiv såsom platskänsla kan falla mellan springorna. Därför är det viktigt att begreppet platskänsla integreras mer på alla nivåer i planeringsprocessen. Slutsatsen är att innergården har en relativt god platskänsla utifrån våra undersökta parametrar, trots det används den inte aktivt av de boende. Planerarnas vision för Spilkumens innergård stämmer dock relativt väl överens med de boendes uppfattning om platskänslan, som dessutom har potential att utvecklas i framtiden med hjälp av bostadsrättföreningarna.This case study, “The sense of place in a courtyard in Gothenburg”, examines whether the city planners’ vision correspond to the residents’ perception regarding the sense of place and the physical environment in a courtyard in Gothenburg. By carrying out a questionnaire survey, the inhabitants’ perception has been explicated, which we have then compared to the total vision for the design of the courtyard that we have gathered from doing interviews with the planning executive, the developer and the landscape architect as well as reviewing the development plan. The study has shown that the vision coincides relatively well with the residents’ perception, but it differenciates when it comes to social aspects. This can be dependent upon the neighborhood being so new and that the sense of place, which is constantly being reevaluated, might need time to develop. Regarding the planning process there are many participant actors, which results in the fact that a holistic perspective such as sense of place might be overlooked, why it is important that the term sense of place is integrated in all the levels of the planning process. The conclusion is that the courtyard has a relatively good sense of place judging from our parameters, despite this it is not used actively by the residents. The planners’ vision for the courtyard of Spilkumen coincides relatively well with the residents’ perception regarding the sense of place, which furthermore has the potential to develop in the future with the help of the housing cooperative

Topics: Platskänsla, Fysisk, miljö, Innergård, Användarperspektiv, Stadsplanering, göteborg, Sense, place, Physical, environment, Courtyard, User, perspective, City, planning
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36114

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.