Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Theorie in de praktijk: Een verkenning van de aansluiting van opleiding op stage binnen de logistiek.

By T.M.M. Spijkers

Abstract

Om het huidige tekort aan goed geschoold personeel op te vangen zijn goede relaties tussen het onderwijs en het bedrijfsleven van belang. Daarom is vanuit de overheid verplicht gesteld dat mbo-opleidingen per 1 augustus 2010 competentiegericht onderwijs dienen te hebben ingevoerd. Hiermee wordt onder andere gestreefd naar een betere aansluiting tussen opleiding en stageplek. Binnen de thesis is de aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven binnen de logistiek in kaart gebracht. Hiervoor is een vragenlijst uitgezet. Deze vragenlijst is opgesteld naar de drie gebieden van competentiegericht onderwijs: kennis, vaardigheden en attitude. De vragenlijst is afgenomen onder praktijkopleiders, docenten en leerlingen. Alledrie deze groepen gaven aan behoefte te hebben aan het behandelen van gedragsthema’s of lessen sociaal-emotionele vorming en aan een nauwere samenwerking van docent en praktijkopleider. Ook werd aangegeven bedrijfsgebonden opdrachten te willen opzetten. Daarnaast werd vanuit de praktijkopleiders en leerlingen aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het leren werken met machines en voor verdieping op de stageplek. Praktijkopleiders gaven voornamelijk aan dat de leerling beter moet worden voorbereid op het werken in de praktijk. Naar aanleiding van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen gegeven: 1. Docenten en praktijkopleiders dienen regelmatig overleg te plegen en gezamenlijk meer bedrijfsgebonden opdrachten te formuleren; 2. Er dienen regelmatig intervisiegesprekken te worden gehouden waarbij leerlingen, onder begeleiding van een docent, met elkaar kunnen overleggen over hun voortgang binnen de stage; 3. Vanuit de opleiding dienen lessen sociaal-emotionele ontwikkeling te worden gegeven; 4. Vanuit de opleiding dienen leerlingen meer onderricht te ontvangen in het werken met softwareprogramma’s; 5. Voor het oefenen van praktische vaardigheden wat betreft het bedienen van machines moet meer ruimte worden vrijgemaakt op de stageplek

Topics: Sociale Wetenschappen, Stage, logistiek, aansluiting onderwijs op stage, competentiegericht onderwijs
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36649
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.