Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Tussen de val van de muur en de val van dé bank

By K.G.H. Keunen

Abstract

In de thesis worden de ontwikkelingen rondom de kredietcrisis in een breder theoretisch kader geplaatst en wordt onderzocht hoe het debat omtrent het meest wenselijke sociaaleconomisch model zich sinds 1989 ontwikkeld heeft onder sociaaldemocratische intellectuelen. Op basis van de theorie zijn drie deelonderwerpen vastgesteld die een centrale rol spelen in het debat tussen het Rijnlandse en Angelsaksische kapitalisme: de grootte van de collectieve sector, de mate van arbeidsvoorzieningen en de vorm van het ondernemingsbestuur. Juist deze laatste staat dankzij de kredietcrisis onder hevige kritiek wat met name voor de Partij van de Arbeid een dilemma vormt. De ooit door de PvdA geaccepteerde deregulering van aandeelhoudersmacht en het impliciet toestaan van topsalarissen zijn immers punten die altijd al wrongen met de sociaaldemocratische. Juist de sociaaldemocratie bevindt zich met de ontwikkelingen rondom de kredietcrisis dus in een lastige positie.\ud \ud Met behulp van een bronnenonderzoek, de verslagen van een aantal sociaaldemocratische hearings en een aantal aanvullende interviews is het recente dominante discours ingeschat en zijn de meest opvallende veranderingen die zijn opgetreden in het licht van de kredietcrisis opgetekend. Er kan gesteld worden dat het debat zowel gradueel ontwikkeld is, als plotseling gewijzigd in het licht van de kredietcrisis. De graduele ontwikkeling tussen begin jaren negentig en het eind van het eerste decennium van de 21e eeuw zit hem vooral in het feit dat marktwerking eerst succesvol op de kaart wordt gezet om de verzorgingsstaat te vernieuwen, dit begrip vervolgens een tijd als toverwoord voor elk probleem in de collectieve sector geldt, waarna men tot slot ook hier langzaam op terug komt en rond 2010 de wenselijkheid hiervan middels een kritische afweging per sector plaatsvindt. De plotselinge wijzigingen omtrent het sociaaleconomische model manifesteren zicht vooral op het gebied van de aandeelhoudersmacht en in mindere mate de exponentiële groei van topsalarissen over de afgelopen jaren. Met name de eerste ontwikkeling staat met de komst van de kredietcrisis zeer plotseling ter discussie en het is de vraag of deze lang op de politieke agenda aanwezig zal blijven. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor de discussie omtrent topsalarissen aangezien deze sinds de kredietcrisis veelvuldig aan wanbeleid in de financiële sector worden gekoppeld.\ud \ud Tot slot valt op dat in de afgelopen jaren onafhankelijk van de kredietcrisis de marktwerking in de zorg in toenemende mate ter discussie komt te staan; het is duidelijk dat de sociaaldemocratische elite ook met het huidige regeringsbeleid hieromtrent niet tevreden is. Het wordt aanbevolen alle drie deze ontwikkelingen zo lang mogelijk op de politieke kaart te houden omdat juist in een crisisperiode als nu de mogelijkheden tot hervormingen groot zijn. Tot slot valt op dat het overgrote deel van de intellectuelen in de internationale ontwikkelingen de belangrijkste oorzaak zien, en ook aangeven dat de problemen op deze schaal moeten worden aangepakt. De tendens is hierbij echter dat het probleem door hen al snel naar het Europese bord wordt doorgeschoven en men sowieso sceptisch is over het mogelijke internationale draagvlak. In het licht van de ernst van de situatie, en het feit dat ook eind jaren ’30 de internationale consensus opmerkelijk breed van de grond is gekomen wordt echter geadviseerd hier toch voortvarender mee aan de slag te gaan. Ook nu weer is een brede internationale consensus waarschijnlijk omdat uiteindelijk geen enkel land opgeslokt wenst te worden door de negatieve effecten van het kapitalisme

Topics: Sociale Wetenschappen, Partij van de Arbeid, sociaaldemocratie, kredietcrisis, Rijnlands model, Angelsaksisch model, kapitalisme, PvdA
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36264
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.