Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Verschillen in leesvaardigheid tussen leerlingen met een autismespectrum stoornis in groep 7 van het speciaal onderwijs en leerlingen in groep 7 van het regulier onderwijs

By E.J. Wijburg

Abstract

Samenvatting Achtergrond: Leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) hebben problemen in informatieverwerking. Dit kan zich uiten in problemen in de ontwikkeling van leesvaardig¬heid. Aangezien steeds meer kinderen met ASS aan alle vormen van onderwijs deelnemen en hun kennisverwerving mede van tekstbegrip afhankelijk is, is het van belang hun leesproble¬men te onderkennen en te begrijpen. Begrip kan leiden tot didactische aanpassing van het onderwijs waarmee tegemoet kan worden gekomen aan specifieke problemen die kinderen met ASS ondervinden. Begrijpend lezen heeft als componenten het vermogen tot technisch lezen en het verlenen van betekenis aan woorden en teksten. Hierbij spelen linguïstische en niet-linguïstische vaardigheden een rol. Eerder onderzoek naar prestaties in begrijpend lezen bij leerlingen met ASS, geeft verschillende uitkomsten over het profiel van leesproblemen in vergelijking met normaal ontwikkelende lezers. Doel van dit explorerend onderzoek is meer inzicht te krijgen in verschillen tussen leerlingen met dezelfde didactische leeftijd in het lager speciaal onderwijs met ASS en leerlingen in het regulier onderwijs. Methode: Een groep van 11 leerlingen met ASS uit speciaal onderwijs en een groep van 11 normaal ontwikkelende leerlingen uit regulier onderwijs zijn vergeleken in hun leesprestaties. Beide groepen zijn van gelijke didactische leeftijd uit groep 7. Een analyse van verschil in prestatie in het lezen van pseudowoorden en losse woorden en leesbegrip van teksten werd uitgevoerd evenals een analyse van de aard van de fouten bij beantwoording van opgaven bij de testen begrijpend lezen. Resultaten: de groep met ASS presteert significant lager op de woordleestesten maar niet op begrijpend lezen. Conclusie en discussie: De groep met ASS presteert significant lager op testen met betrekking op het technisch lezen maar scoort bij begrijpend lezen op de Cito-test niet significant lager en op de toets begrijpend lezen van informatieve teksten significant beter dan de groep regulier. De testafname op woordleesniveau waarbij hardop moet worden gelezen zou van invloed kunnen zijn op verschil in prestatie. De opdrachten voor begrijpend lezen waarbij informatie letterlijk uit de tekst kan worden gehaald zouden kunnen aansluiten bij de sterke kanten van leesvaardigheid bij leerlingen met autisme

Topics: Sociale Wetenschappen, Autismespectrum stoornissen, leesvaardigheid, begrijpend lezen
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30746
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.