ТЕРМОГАЗОДИНАМІКА ФІЗИКО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Abstract

A wide range of problems related to the scientific and technical direction “Hydrogen energy and environmentally friendly technologies” is considered. The data on the physicochemical and thermotechnical properties of hydrogen as the most universal environmentally friendly energy carrier and its use in modern energy are presented. Based on the results of fundamental research in the field of thermodynamics, thermal physics, strength and reliability of power plant designs, conceptual approaches to the creation of new equipment based on hydrogen technologies have been developed to increase the efficiency of using alternative energy sources and renewable energy sources. Scientific and technical aspects of energy-saving technology for producing hydrogen in membraneless high-pressure power lines are described, and thermodynamic cycles and schemes of energy-technological installations using hydrogen as a working medium or an environmentally friendly energy carrier are programmed. Based on the results of thermogasdynamic analysis of energy conversion processes, quantitative characteristics of the influence of regime and design factors on their energy and environmental efficiency are obtained. For energy specialists, researchers, graduate students and students of energy specialties. Indexing:             Розглянуто широке коло проблем, що відносяться до науково-технічного напряму «Воднева енергетика та екологічно безпечні технології». Наведено данні, щодо фізико-хімічних та теплотехнічних властивостей водню, як найбільш універсального екологічно чистого енергоносія та застосування його в сучасній енергетиці. На основі результатів фундаментальних досліджень в галузі термогазодинаміки, теплофізики, міцності й надійності конструкцій енергоустановок, розроблено концептуальні підходи до створення новітнього обладнання на основі водневих технологій з метою підвищення ефективності використання альтернативних енергоносіїв та відновлювальних джерел енергії. Викладено науково-технічні аспекти енергозберігаючої технології отримання водню в безмембранних електроліних системах високого тиску та запрпоновано термодинамічні цикли і схеми енерготехнологічних установок, що використовують водень як робоче тіло або екологічно чистий енергоносій. На основі результатів термогазодинамічного аналізу процесів енергоперетворення отримано кількісні характеристики впливу режимних і конструктивних факторів на їх енергетичну та екологічну ефективність. Для фахівців енергетичного профілю, наукових співробітників, аспірантів і студентів енергетичних спеціальностей. Індексація:                &nbsp

Similar works

Full text

thumbnail-image

PRIVATE COMPANY TECHNOLOGY CENTER

Provided a free PDF
oai:omp.127.0.0.1:publicationFormat/7Last time updated on 11/10/2020View original full text link

This paper was published in PRIVATE COMPANY TECHNOLOGY CENTER.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

We use cookies to improve our website.

Learn more