Article thumbnail

A Research on Students’ Learning Styles and Their Attitudes toward Science and Technology

By Beyza Karadeniz BAYRAK

Abstract

This descriptive research which analyzes the relationship between learning styles and attitudes toward the science and technology course was conducted with 444 primary school students in Istanbul. “The Learning Styles Inventory” developed by Grasha (1996) and “The Attitude Scale of the Science and Technology Course” developed by Nuhoğlu (2008) were administered. Data on students’ learning styles were analyzed through frequencies (f) and percentages (%). Chi-square test, t test and one-way analysis of variance were also used. According to the results of the study, it was found out that there was a significant difference between students’ learning styles and their gender (p < 0.05), but there was not a significant difference between students’ attitudes and their gender. Moreover, it was found out that there was no relationship between students’ learning styles and their attitudes toward the science and technology course.İlköğretim öğrencilerinin sahip oldukları öğrenme stillerinin ve fen ve teknoloji dersine ilişkin tutumlarının incelendiği betimsel nitelikteki bu araştırma, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bir ilköğretim okulunda 444 ilköğretim ikinci kademe öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Grasha (1994) tarafından geliştirilen “Öğrenci Öğrenme Stilleri Ölçeği” ve Nuhoğlu (2008) tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde, öğrenme stillerinin belirlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları, t testi, ki-kare testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulgulara dayalı olarak çalışmaya katılan tüm öğrencilerin öğrenme stillerinin cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklı olduğu (p < 0,05) söylenebilir. Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları arasında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır

Topics: Öğrenme stilleri, tutum, fen ve teknoloji, ilköğretim
Year: 2014
DOI identifier: 10.5578/keg.5203
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/5756
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://dergipark.org.tr/downl... (external link)
  • http://hdl.handle.net/11630/57... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.