Article thumbnail

Musıc practıces ın folk culture of Afyonkarahısar cıty, Şuhut dıstrıct, Tekke vıllage

By Gülnaz Hanife

Abstract

“Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Tekke Köyü Halk Kültüründe Müzik Pratikleri” adlı bu tez çalışması, genel olarak yöre kültüründe varlığını sürdüren yerel ve inanç bağlamında müzik unsurlarını ve olgularını içermektedir. Tekke köyünde müzik pratiklerinin çeşitliliği ve geçmişte konuyla ilgili gerçekleştirilmiş kapsamlı bir çalışmanın olmayışı bu araştırmanın yapılmasına zemin hazırlamıştır. Yörede tespit edilen müzik pratikleri, alan araştırmasında kullanılan yöntem ve tekniklerine uygun olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan literatür taramasında yörenin sosyo-kültürel yapısına ilişkin bilgilerin sınırlı olduğu gözlenmiş ve bu doğrultuda sözlü kaynaklara başvurularak bilgiler genişletilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın devamında ise alanda yapılan görsel-işitsel materyaller toplanarak sözel ezgilerin edebi ve müzikal açıdan değerlendirilmesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu kapsamda, alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda tespit edilen halk müziği örneklerinin nota ve yazılı metinleri belgelendirilmiştir. Bununla birlikte eserlerin sözel ve müzikal analizleri yapılmış, sonuçlara ilişkin bilgiler grafik ve tablolar eşliğinde verilmiştir.This study named “Music Practices in Folk Culture of Afyonkarahisar City, Şuhut District, Tekke Village” analyzes the factors and phenomena of music that are generally present in the district in terms of local culture and belief. Lack of a broad study on the variety of musical practices and on this subject in the village of Tekke provided the basis for the start of this study. The music practices identified in the district were determined according to the method and technics used in the field study. In this context, as a result of the field study conducted, it was seen that there was limited information on the socio-cultural structure of the district and in parallel with that, the data was tried to be widened with the oral sources. Then, by using visual-audio materials gathered, the study continued with the information about the evaluation of oral melodies in terms of literature and music. Within this scope, notes, and scripts of the samples of the determined folk music gathered by the conducted studies were documented. In addition to this, oral and musical analyses of works were conducted and the information about the result is given with graphics and tables

Topics: Afyonkarahisar,, Şuhut,, Tekke Köyü,
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2019
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/7194
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/11630/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.