Problemy i bariery w życiu codziennym osób niepełnosprawnych fizycznie

Abstract

Introduction. People with disabilities often experience marginalization and are excluded from public life, which causes their alienation and isolation. It is extremely relevant to remove all the economical, architectural, legal and transportation barriers by using the instruments of local politics. These actions would definitely improve the quality of life of people with disabilities.Aim. The main aim of the research was to evaluate the level of adaptation of Primary Health Care facilities in Cracow for the people with disabilities.Material and methods. The research material was collected by unstandardized observation technique. The research tool was an original observation sheet. The research included 44 Primary Health Care facilities in Cracow. The research was conducted in February 2014.Results. The level of adaptation of surveyed facilities for people with disabilities is insufficient. More than a quarter (27.5%) of storied clinics did not have technical capabilities which enable relocation to higher storeys. More than half of surveyed facilities (53.5%) have parking lot, which do not meet the established criteria. In many cases, there was lack of parking spaces for disabled people. Only 12% of surveyed clinics have automatic doors allowing easy access to the building.Conclusions. Most of the surveyed facilities do not meet the universal design guidelines. It is necessary to introduce new solutions and to modernize Health Care facilities in order to improve the quality of life of people with disabilities.Nursing Topics 2014; 22 (2): 178–183Wstęp. Osoby niepełnosprawne bardzo często są marginalizowane, wykluczane z życia społecznego, co powoduje ich alienację i wyobcowanie. Ważne, aby prowadzić politykę na rzecz osób niepełnosprawnych, usuwając wszelkie bariery ekonomiczne, architektoniczne, komunikacyjne, prawne oraz społeczne, co znacznie podniesie jakość ich życia.Cel. Celem badań była ocena przystosowania krakowskich placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do potrzeb osób niepełnosprawnych.Materiał i metody. Materiał badawczy gromadzono metodą obserwacji z wykorzystaniem techniki obserwacji niestandaryzowanej. Narzędziem badawczym był autorski arkusz obserwacji. Badaniem objęto 44 placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu Krakowa. Badania przeprowadzono w lutym 2014 roku.Wyniki. Poziom przystosowania badanych placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do potrzeb osób niepełnosprawnych jest niewystarczający. Ponad jedna czwarta piętrowych przychodni (27,5%) nie miało rozwiązań technicznych umożliwiających przemieszczanie się na wyższe kondygnacje. Ponad połowa badanych placówek (53,5%) miało parking, który nie spełnia założonych kryteriów, w wielu przypadkach zaobserwowano brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Tylko 12% przychodni miało drzwi automatyczne umożliwiające swobodne wejście do budynku.Wnioski. Większość przebadanych placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie spełniała wytycznych projektowania uniwersalnego. Konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i modernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym przychodni, co pozwoli podnieść jakość życia osób niepełnosprawnych.Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (2): 178–18

Similar works

Full text

thumbnail-image

Via Medica Journals

redirect
Last time updated on 15/12/2019

This paper was published in Via Medica Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.