Szybka diagnostyka patomorfologiczna i molekularna chorych na raka płuca na podstawie techniki telepatologii

Abstract

Telepathology is an emerging form of diagnostic process introducing digitalization of slides prepared from formalin-fixed paraffin-embedded materials and stained cytological smears. The use of whole slide imaging (WSI) systems could accelerate and improve the diagnosis of malignant neoplasms without the need of on-site pathologist or transporting diagnostic material in-between different locations. The implementation of endobronchial ultrasound (EBUS) and endoscopic ultrasound (EUS) with fine needle aspiration (FNA) in diagnostic process of advanced lung cancer creates a new field for telepathology utilization. In selected patients, pathomorphological and genetic diagnosis may take less than a week and therapeutic decisions can be made in a short time. There are several important issues that concern the use of telepathology and WSI in everyday clinical environment. This short review presents the pros and cons of this technology and its applicability in rapid diagnosis of lung cancer, its utilization in connection with novel sampling methods and molecular analysis.Telepatologia to nowa forma procesu diagnostycznego wprowadzająca cyfryzację preparatów przygotowanych z bloczków parafinowych lub wybarwionych rozmazów cytologicznych. Wykorzystanie systemu skanowania całych preparatów może polepszyć i znacząco przyspieszyć diagnostykę nowotworów złośliwych bez wymaganej obecności patomorfologa w miejscu wykonywania diagnostyki oraz bez potrzeby transportowania pobranego materiału pomiędzy różnymi lokalizacjami. Wprowadzenie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (FNA) przeprowadzanej pod kontrolą przezoskrzelowego lub przezprzełykowego USG (EBUS lub EUS) do procesu diagnostycznego zaawansowanego raka płuca tworzy nowe pole do zastosowania telepatologii. U wybranych chorych diagnoza patomorfologiczna i genetyczna może trwać poniżej tygodnia, a decyzje terapeutyczne mogą zostać podjęte w krótkim czasie. Istnieje kilka istotnych kwestii związanych z wykorzystaniem telepatologii oraz skanowania całych preparatów w codziennej praktyce klinicznej. Ten krótki przegląd ma na celu przybliżenie wad i zalet opisanej technologii i ich możliwości wykorzystania w szybkiej diagnostyce raka płuca w połączeniu z nowoczesnymi metodami pobierania materiału i koniecznością prowadzenia diagnostyki genetycznej

Similar works

This paper was published in Via Medica Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.