Article thumbnail

Węzeł wartowniczy w raku jelita grubego

By Zbigniew Lorenc, Jacek Starzewski, Danuta Kokocińska, Monika Brzezińska and Mieszko Opiłka

Abstract

StreszczenieWstępW pracy dokonano przeglądu na podstawie piśemiennictwa badań na temat przydatności identyfikacji węzła wartowniczego w ocenie stanu zaawansowania klinicznego raka jelita grubego. Przeprowadzono analizę wyników badań w tym zakresie wykonanych w różnych ośrodkach chirurgicznych. Zwrócono uwagę na te elementy które mają zasadnicze znaczenie w rokowaniu u chorych na raka jelita grubego oraz na prawdopodobne przyczyny błędów jakie są popełniane przy kwalifikacji chorych do określonej grupy zaawansowania klinicznego. Potwierdzenie przerzutów w węzłach chłonnych warunkuje zastosowanie terapii uzupełniającej i daje większe szanse na osiągnięcie dobrych wyników leczenia. Dotychczas stosowane techniki badawcze nie zawsze dają pewność właściwie postawionego rozpoznania w zakresie stopnia zaawansowania choroby, stąd poszukiwanie nowych metod, które zwiększyłyby szansę na precyzyjne określenie stadium choroby i umożliwiłyby zastosowanie odpowiedniego, skutecznego leczenia.Materiał i metodyOmówiono koncepcję „węzła wartowniczego” oraz korzyści jakie może przynieść jego identyfikacja w ocenie zaawansowania choroby. Przedstawiono techniki wybarwiania węzłów chłonnych, rodzaje barwników i sposób nastrzyknięcia tkanki.WynikiUwzględniono skuteczność diagnostyczną tej metody badawczej w różnych badaniach oraz ocenę patomorfologiczną węzła wartowniczego opartą na barwieniu hemoatoksylinowo-eozynowym, metodach immunohistochemicznych, a także przy zastosowaniu technik molekularnych. Dokonano oceny wyników dodatnich oraz fałszywie ujemnych prowadzonych badań.WniosekStwierdzono przydatność nowej metody diagnostycznej w raku jelita grubego wymagającą jednakże dalszych badań oraz uwidoczniono korzyśći jakie może przynieść zastosowanie tej metody w praktyce.SummaryIntroductionIn the paper a review of the literature on the usefulness of the sentinel lymph node (SLN) identification in clinical staging of the colorectal cancer was performed. Studies conducted In different surgical departments were analyzed. Crucial elements in prognosis in patients with colorectal cancer and mistakes made in clinical staging of theses patients were pointed out. Lymph nodes metastases warrants the adjuvant therapy and improves results of treatment. The diagnostic methods used at the moment are not very accurate in clinical staging, therefore a search for the new methods, which would enable more precise staging and at the same time the suitable treatment is being made.Material and methodsThe sentinel node concept and the benefits of its identification are discussed. Techniques of the SLN dying (dyes, application) are presented.ResultsThe diagnostic efficacy of the method in different studies and the detailed pathological examination (haematoxylin-eosin, immunohistochemistry, molecular techniques) is being analyzed. Positive and false negative results in the studies are evaluated.ConclusionThe usefulness of the method and application in the clinical setting in colorectal cancer is shown, still further studies are needed

Publisher: Greater Poland Oncology Center. Published by Elsevier Urban & Partner Sp. z.o.o.
Year: 2004
DOI identifier: 10.1016/S1507-1367(04)71041-X
OAI identifier:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://s3.amazonaws.com/prod-... (external link)
  • https://s3-eu-west-1.amazonaws... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.