Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Croatian traditional songs from Međimurje on the trace of Havelock\u27s cognitive-linguistic concepts

By Lidija Bajuk

Abstract

U radu se hrvatski tradicijski napjevi Međimurja nastoje razgraničiti prema dvama temeljnim kognitivnolingvističkim konceptima, predstavljenima 1986. godine u djelu „Muza uči pisati – Razmišljanje o usmenosti i pismenosti od antike do danas” američkog filologa Erica Alfreda Havelocka. Tradicijske pjesme ispjevane jezikom usmene predaje koji predočava ponašanje mitskih bića ili ljudi u mitskome prirodnom ili stvarnome kulturnom okruženju (A) i pjesme ispjevane jezikom pisane predaje koji artikulira jastvo (B) kognitivna lingvistika kao suvremena humanistička znanstvena disciplina razmatra u kontekstu dvosmjernoga stvaralačkog suodnosa svjetonazora autora/izvođača i slušatelja, čiji osobni stavovi reinterpretiraju i redefiniraju svijet.This paper attempts to classify the Croatian traditional songs from Međimurje according to two basic cognitive-linguistic concepts, presented in 1986 in The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present by American philologist Eric Alfred Havelock. The two categories of traditional songs are: songs passed on by oral tradition, which present the behavior of mythical beings and people in mythical natural or real cultural settings (A), and songs passed on by written word which articulate the "myself" (B). Cognitive linguistics as a contemporary humanistic discipline considers in context the two-way creative correlation between the worldview of the author-performer and the listener – whose personal views reinterpret and redefine the world

Topics: Eric A. Havelock; kognitivnolingvistički koncepti; usmenost; pismenost; hrvatski tradicijski napjevi Međimurja, Eric A. Havelock; cognitive-linguistic concepts; orality; literacy; Croatian traditional songs from Međimurje
Publisher: Faculty of Philosophy in Osijek
Year: 2014
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:117761
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hrcak.srce.hr/file/1738... (external link)
  • http://hrcak.srce.hr/117761 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.