Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Inte bara fysisk styrka - En kvalitativ studie om kriminalvårdares syn på klienternas hierarkiska maskulinitetskonstruktion

By Elinor Pettersson and Lotta Berling

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen på en specifik kriminalvårdsanstalt beskriver hur klienternas konstruktioner av manlighet påverkar klienternas positionering hierarkiskt. Studien syftar även till att undersöka hur dessa manlighetskonstruktioner står i relation till anstaltsmiljön och den homosociala klientgruppen. För att besvara detta har vi genomfört en kvalitativ studie där sju semistrukturerade intervjuer gjorts med kriminalvårdare som arbetar på en specifik anstalt. Resultaten visar att personalen på kriminalvårdsanstalten uttrycker att vissa specifika manlighetsuttryck är avgörande för den hierarkiska positioneringen de ser att klienterna hamnar i. Erfarenhet, tung brottslighet och framgång beskrivs som viktiga faktorer. Även klienternas fysiska styrka och utseende beskrevs vara av viss innebörd för placeringen i hierarkin på anstalten. Viktigast var att ha en fysiskt fungerande kropp och att inte vara sjuk. Respondenterna upplever att klienterna har en allmänt avog inställning till homosexualitet och att detta kopplas ihop med vikten av att ta avstånd från det feminina. Det som beskrevs som det viktigaste uttrycket för maskulinitet och som var överlägset alla andra egenskaper var det som personalen kallade ”mental styrka”. Att vara mentalt stark beskriver personalen som att vara orädd, inte gråta och att klienten orkar upprätthålla den roll som denne tagit på sig att spela. Att visa känslor, gråta och vara rädd beskriver informanterna som oacceptabelt hos klienterna och att detta enbart är något som uppvisas i enskildhet med personal. I våra resultat fann vi att personalen uppfattade att den mentala styrkan var den viktigaste egenskapen i den hegemoniska maskuliniteten och att en homosexuell man kan ha övertag över en heterosexuell man på anstalten, om denne är mycket mentalt stark. Alltså upplevde personalen att homosexualitet inte var något avgörande för en underordnad hierarkisk placering

Topics: Institution, maskulinitet, hierarki, anstalt
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/33877

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.