Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Systematiska kunskapsöversikter; 2. Exponering för helkroppsvibrationer och uppkomst av ländryggssjuklighet

By Kjell Torén, Maria Albin and Bengt Järvholm

Abstract

Exponering för helkroppsvibrationer är vanligt i vissa yrkesgrupper, framför allt bland yrkesförare. Kunskapsöversikter från de senaste 10 åren har, emellertid, varit tämligen samstämmiga i det att exponering för helkroppsvibrationer ökar risken för ländryggssmärta (lumbago). Om även risken för ischias (lumbago ischias) ökar har varit mera oklart. Målsättningen med föreliggande kunskapsöversikt har varit att kritiskt och systematiskt granska det aktuella kunskapsläget beträffande sambandet mellan exponering för helkroppsvibrationer och ländryggssmärta och ischias. Slutsatsen är att det finns ett tydligt och konsistent stöd för att exponering för helkroppsvibrationer ökar risken för både ländryggssmärta och ischias. De sammanvägda relativa riskerna ligger ungefär mellan 1,5 och 2,0. Det nya med denna översikt är att den visar att det finns tydligt stöd i litteraturen för att exponering för helkroppsvibrationer även ökar risken för ischias (diskbråck). Personer som är utsatta för helkroppsvibrationer har ofta även en exponering för långvarigt sittande och ogynnsamma arbetsställningar. Båda dessa faktorer kan också ge upphov till ländryggssmärta. Då de har en stark samvariation med exponering för helkroppsvibrationer har det varit svårt att ta hänsyn till dessa faktorer var för sig i analyserna, liksom att bedöma om de förstärker varandras skadliga effekter.. Författarna pekar också på att tidigare publicerade översikter många gånger har inkluderat helt olika artiklar. Detta trots att man har haft liknade inklusionskriterier. Att översikter som inkluderat olika artiklar kommit till liknande slutsatser, d v s att exponering för helkroppsvibrationer ökar risken för ländryggssmärta, tycker vi stärker validiteten i denna slutsats. En styrka med föreliggande översikt är att man för inklusion krävt att det finns mätningar eller skattningar av exponering i kombination med ett definierat hälsoutfall. Resultaten från översikten visar att man ska sträva efter att ha så låg exponering för helkroppsvibrationer som möjligt. Tyvärr finns inte tillräckligt med data för att avgöra om var en ”säker” nivå ligger för helkroppsvibrationer, dvs en nivå som innebär att risken skador inte är ökad. Det finns behov av ytterligare forskning om hur sambandet mellan dos och risk ser ut och eventuell avseende samverkan med andra faktorer som långvarigt sittande och ogynnsamma arbetsställningar

Publisher: Arbets-och miljömedicin, Göteborgs universitet
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28999
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.