Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Internet - risk factor or health factor? A literature based study of the associations between internet use and mental health among adolescents

By Katrin Rekkedal and Frida Silfversparre

Abstract

De senaste åren har den psykiska ohälsan ökat bland svenska ungdomar samtidigt som internet har blivit ett vanligt verktyg för kommunikation mellan människor. Syfte: Det övergripande syftet är att kartlägga samband mellan internetbruk bland ungdomar och deras psykiska hälsa. Metod: Detta är en litteraturbaserad studie inom ett avgränsat forskningsområde. Resultat: De vetenskapliga hypoteser som finns baseras på huruvida socialt kapital ökar eller minskar av internetbruk. Hälsoutfallet påverkas positivt av nätkommunikation, framför allt gäller detta pojkar och socialt oroliga ungdomar. Föräldrar och andra vuxna måste samtala med ungdomar kring deras onlineaktivitet. Som underlag till dessa samtal krävs uppdaterad forskning kring ungdomar och nätkommunikation. Det är också viktigt att förebygga digitala ojämlikheter. Diskussion: Nätkommunikation kan vara ett redskap i arbete med ungdomars psykiska hälsa. Det är viktigt att föräldrar och de som arbetar med ungdomars hälsa kan förstå internets olika aspekter.The mental health has during the recent years decreased among Swedish adolescents while the internet has become a common tool for communication between people. Aim: The overall aim is to identify the relationship between internet use among adolescents and their mental health. Method: A literature based study within a defined research field. Result: The scientific hypotheses which exist is based on whether social capital increase or decrease due to internet use. The health outcome is positively affected by internet communication, especially for boys and socially anxious adolescents. Parents and other adults must speak with adolescents about their online activity. As a basis for these conversations contemporary research about adolescents and internet communication is required. Discussion: Internet communication can serve as a tool in the work with young people’s mental health. It is important for those who are engaged in the health work of adolescents to understand the different aspects of internet

Topics: ungdomar, internet, välbefinnande, psykisk hälsa, socialt kapital, adolescents, internet use, well-being, mental health, social capital
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23024

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.