Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Marketing in contemporary world: situational vs. postmodern paradigm

By Tanja Kesić and Ivana Kursan

Abstract

Tema ovoga rada jest razumijevanje ponašanja potrošača i shvaćanje uloge utjecajnih čimbenika, što otvara mnoga pitanja koja se razjašnjavaju situacijskom i postmodernom paradigmom. Situacijska se paradigma temelji na konceptu impulzivne kupovine, pri čemu se kao glavna okosnica spomenute paradigme analiziraju situacijski čimbenici kao dominatni pokretači ponašanja potrošača čime se naglašava značajnost vanjskih čimbenika. S druge strane, isto tako se naglašava neizbježnost uključivanja postmoderne paradigme koja se temelji na hiperrealnosti, fragmentaciji tržišta, promijenjenim ulogama proizvodnje i potrošnje te decentriranju potrošača, a time se naglašava promjena uloge potrošača od “ribe u ribara“. Ova se temeljna promjena uloge potrošača obrađuje kroz postmodernu paradigmu koja se oslanja na kastomizaciju dopuštajući potrošaču oblikovanje marketinških elemenata i prilagodbu njegovim potrebama čime on postaje aktivan sudionik, odnosno proizvođač vlastitog iskustva. Uvažavajući ponašanje potrošača kao još uvijek jednu nepoznanicu marketinškog proučavanja, dolazi se do zaključka kako ono počiva na dvjema spomenutim paradigmama iako su iste u suprotnosti. Upravo ta suprotnost stvara temelje za integrirano razmatranje ovoga marketinškog područja ponašanja potrošača pri čemu jedno ne isključuje drugo, nego baš naprotiv nalaže prihvaćanje mnogostrukosti utjecaja koji se javljaju kao okosnica postmodernog doba, odnosno marketinga u suvremenom svijetu.This paper points to the need for understanding consumer behavior and a variety of factors that influence consumer behavior, which is explained through situational and postmodern paradigms. The situational paradigm is based on the concept of impulse buying and focuses on the situational factors as dominant consumer behavior motivators, underlining the importance of external factors. On the other hand, this paper also underlines the inevitable existence of the postmodern paradigm which has its roots in hyperreality, fragmentation, a change in the roles of production and consumption and consumer decentralization. It stresses the need for reconsidering various factor categories that model consumer behavior, instead of relying on any single category. Consumer behavior is analyzed through the postmodern paradigm that includes customization, allowing the consumer to shape marketing elements and adjust them to his needs so that he becomes an active participant and an experience producer. Considering consumer behavior as a little known marketing field leads to the conclusion that it rests on both these paradigms, even though they are contradictory. Such a contradiction lays the foundation for an integrated exploration of consumer behavior with no exclusion of either paradigm, one that will accept various influences forming the backbone of the postmodern era, and of marketing in the contemporary world

Topics: postmoderna paradigma; situacijska paradigma; impulzivna kupovina; ponašanje potrošača, postmodern paradigm; situational paradigm; impulse buying; consumer behavior
Publisher: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business Zagreb
Year: 2008
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:53055

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.