Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Poru veidotāju ietekme uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām

By Rita Seržāne

Abstract

Promocijas darbs veltīts porainas keramikas izgatavošanai medicīniskiem pielietojumiem un poru veidotāju ietekmes uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām pētījumiem. Darba struktūra ir sekojoša: ievadā ietverts tēmas pamatojums un aktualitāte, veikto pētījumu uzstādījums un apskats, formulēts darba mērķis un uzdevumi, kā arī izklāstītas promocijas darba pamatnostādnes - pamatota darba zinātniskā novitāte un pierādīta darba praktiskā vērtība. Pirmajā nodaļā no publiski pieejamiem izziņas avotiem ir sniegta informācija par kalcija fosfātu un kaulaudu sastāvu, struktūru, īpašībām. Nodaļa veltīta poru raksturojumam un klasifikācijas teorētiskajam izklāstam. Raksturoti poraini keramiskie materiāli, pildvielas un šo materiālu iegūšanas tehnoloģijas metodes. Nodaļā atspoguļotas porainas keramikas izmantošanas iespējas medicīnā, ietverot biomateriālu analīzi. Otrā nodaļa ir eksperimentālā daļa, kurā pamatota porainas keramikas tehnoloģijas metožu izvēle un aprakstīta paraugu sagatavošana, kā arī atspoguļoti darbā izmantotie materiāli, metodes un iekārtas, promocijas darba eksperimentālā gaita un izmantotās analīzes metodes. Trešajā nodaļā, pamatojoties uz 1. un 2. nodaļā apkopoto informāciju, analizēti darba rezultāti un dots to izvērtējums. Secinājumos ir formulēti sasniegtie darba rezultāti un definēti būtiskākie atzinumi. Literatūras sarakstā ir uzskaitīti darbā izmantotie literatūras avoti par laika periodu no 1971. līdz 2011.gadam, pamatojoties uz kuriem tika noteikti pētījuma virzieni un salīdzināti iegūtie rezultāti. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 118 lpp. Darbs satur 61 attēlu, 14 tabulas, 110 literatūras avotus un pielikumu

Topics: BIOKERAMIKA, PORAINA KERAMIKA, PORAINĪBA, HIDROKSILAPATĪTS, PORU VEIDOTĀJI, POLIMĒRA PREKURSORS, PORAINAS BIOKERAMIKAS ĪPAŠĪBAS
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:11458
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.