Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Tillidsrepræsentanten – i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening. - En undersøgelse af hvorfor socialpædagogernes tillidsrepræsentanter forlader tillidshvervet

By Jens Peter Houe, Mikkel Feldstedt Brandrup, Esben Noël Hjort and Jeppe Hammer Larsen

Abstract

Rapporten undersøger, på baggrund af Socialpædagogernes Landsforbunds projektforslag i RUC’s Videnskabsbutik, hvorfor mange af SL’s tillidsrepræsentanter stopper efter få år, samt hvilke initiativer der kan forlænge perioden de er tillidsrepræsentanter. Følgende spørgsmål besvares: Hvad er den struktur-historiske baggrund for fagligt arbejde og udviklingen i SL’s tillidsrepræsentanters rolle? Hvordan har tillidsrepræsentantens rolle ændret sig i forhold til ledelsen og kollegaer? Hvordan oplever SL’s tillidsrepræsentanter spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer, familie, SL og brugerne på institutionerne, og hvordan påvirker dette deres beslutning om at stoppe som tillidsrepræsentanter? Hvilke nye initiativer kan iværksættes for at øge motivationen og stabiliteten i hvervet, og dermed forlænge ancienniteten hos tillidsrepræsentanterne i SL? I rapporten benyttes Pierre Bourdieus teorier, og som metoder anvendes kvalitative interviews og fokusgruppeinterview. Rapporten konkluderer følgende: I de senere år har den offentlige sektor, herunder det socialpædagogiske område, gennemgået en forandringsproces. Som et led i New Public Management tankegangen er der blevet decentraliseret mere forhandlingskompetence ud på de enkelte socialpædagogiske arbejdspladser. Dette har været medvirkende til at skabe en markant ændring af tillidsrepræsentant-rollen, og skabt en forøget arbejdsbyrde for den enkelte tillidsrepræsentant. SL’s tillidsrepræsentanter har historisk set været medarbejdernes (og fagforeningens) repræsentant på arbejdspladsen, men har nu udover dette også fået medindflydelse på den daglige drift af arbejdspladsen. Dette har betydet ændrede arbejdsopgaver for tillidsrepræsentanten, som nu i langt højere grad skal fungere som et medierende led mellem kollegaer og ledelsen. Dette har krævet et mere omfattende samarbejde med ledelsen, og i et vist henseende en bevægelse væk fra kollegaerne. Denne nye rolle stiller krav til både tillidsrepræsentanter, ledelse og kollegaer. Hvordan den enkelte tillidsrepræsentant håndterer rollen, kan have afgørende betydning for, hvor længe tillidsrepræsentanten forbliver i hvervet. Tillidsrepræsentanter, der har en kapitalsammensætning, hvor den fagpolitiske kapital er mest fremtrædende, har oftest markant tættere og bedre relationer til gruppen af kollegaer, end tillidsrepræsentanter, hvor den organisatoriske kapital er den mest fremtrædende. Dette skyldes, at de fagpolitiske kompetencer knytter sig til orientering mod kollegaerne. Omvendt forholder det sig med tillidsrepræsentanter, hvor den organisatoriske kapital er mest fremtrædende. Denne gruppe af tillidsrepræsentanter har ofte et godt forhold til ledelsen, og samarbejdet fungerer. Til gengæld kan perspektivet ofte skabe et anstrengt forhold til kollegaerne, da de har vanskeligere ved at sætte sig ind i bevæggrundene for beslutningerne omkring arbejdspladsens udvikling. I samarbejde med tidligere socialpædagogiske tillidsrepræsentanter i en fokusgruppe, identificeres følgende problemer og løsninger: Problem: Mangel på tid. Løsning: Bedre centralt-forhandlede TR-vilkår ved overenskomstforhandlingerne. Fastsæt et timetal på mindst 8 timer om ugen til hvervet. Funktionstillæg skal garanteres til alle, så der ikke er stor geografisk spredning. Problem: Manglende anerkendelse og værdsættelse fra ledelsen. Kritik fra ledelse Ledelsen ser TR som trussel. Løsning: OK-krav: Samarbejdskurser mellem TR og leder Problem: Manglende anerkendelse og værdsættelse fra kollegaer. Løsning: TR-kampagne der kan styrke tillidsrepræsentanterne: Internt i SL: Kampagne i fagblad og på internettet: Bedre info om TR-rollen: ”Brug din TR!” ”Husk at ros din TR". Fagblad: Fast TR-side i fagblad, der informerer om tillidsrepræsentanternes ’bedrifter’. Flere faglige pædagogiske møder Styrkelse af TR-netværk, så samarbejde og vidensdeling mellem tillidsrepræsentanterne forøges. Problem: Manglende anerkendelse og værdsættelse i samfundet generelt. Løsning: Fælles KTO koordineret TR-kampagne der går ud eksternt og kan styrke tillidsrepræsentanterne overfor omverdenen: ”Det er os der skaber de gode arbejdspladser og den gode velfærd”. Problem: SL forventer for meget af TR og bør selv profilere sig mere. Løsning: Færre opgaver eller mere tid. Helst mere tid – mindst 8 timer ugentligt. SL bør selv profilere sig stærkere politisk udadtil og på den måde vise socialpædagogerne, at de bør være medlem af fagforeningen. SL-kampagne der styrker den faglige stolthed. Et konkret fremadrettet forslag, der vil kunne forbedre betingelserne for SL’s tillidsrepræsentanter, er derfor, at der skabes mere fokus på tillidsrepræsentantens rolle og på fagpolitiske problemstillinger generelt i fagbladet ”Socialpædagogen” samt på internettet og ikke mindst i de lokale regionale SL-kredse. I sammenhæng med forslaget om ’politikudviklende seminarer’ vil det kunne optimere kollegaernes forståelse for det arbejde tillidsrepræsentanten udfører, og vil skabe mere bevidsthed om vigtigheden af de fagpolitiske aspekter i jobbet. Dette vil kunne styrke anerkendelsen af tillidsrepræsentanternes arbejde, og dermed forbedre deres arbejdsvilkår og motivation for at forblive i hvervet i længere tid

Topics: Arbejdsmarked, fagbevægelse, tillidsrepræsentant, socialpædagog, Socialpædagogernes Landsforbund, SL, Pierre Bourdieu, Feltanalyse
Year: 2007
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/2674

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.