Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

et case-studie af grundvandsindvindingens påvirkning på den fysiske habitatkvalitet i Ledreborg Å

By Martin Olsen

Abstract

Formålet med denne undersøgelse var at vurdere grundvandsindvindingens påvirkning på vandføringen og ørredens (Salmo trutta) fysiske habitatkvalitet i Ledreborg Å. Vandbalance og vandføring blev simuleret med en MIKE 11 NAM-oplandsmodel og der blev opstillet et scenario for vandbalancens og vandføringens referencetilstand. Ved brug af elfiskeri og PIT-teknologi blev der foretaget observationer af 0+-ørreds habitatanvendelse. Der blev opstillet stedsspecifikke habitategnethedskurver (HSC) for ørredyngel og 0+-juvenile ørred. Den fysiske habitatkvalitet (WUA) blev simuleret for fire ørredlivsstadier og ørredføde. Relationen mellem WUA og den biologiske tilstand blev analyseret kvalitativt. Ved at kombinere simuleringer fra NAM-model og RHYHABSIM-model blev grundvandsindvindingens påvirkning på ørredernes fysiske habitatkvalitet vurderet. Ved at kombinere oplandsmodellering med habitathydraulisk modellering er det muligt at vurdere hvorvidt udnyttelsen af ferskvandsressourcen er bæredygtig, og om manglende tilførsel af grundvand er årsagen til forringet økologisk tilstand. Hvis habitathydrauliske modeller skal implementeres i dansk vandløbsforvaltning, er der brug for udvikling af HSC’er fra forskellige typer af vandløb, baseret på habitatobservationer ved forskellige vandføringer og tidspunkter på året. Det vil desuden være en fordel at inkludere vandtemperatur i modelleringen

Topics: integreret forvaltning af grundvand og overfladevand, Vandrammedirektivet, opland, grundvandsindvinding, NAM, vandløb, RHYHABSIM, habitathydraulisk model, ørred (Salmo trutta), fysisk habitatkvalitet
Year: 2007
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/2043

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.