Location of Repository

Membina dan menilai modul pembelajaran kendiri bagi topik kemasiapan perabot di Kolej Komuniti Segamat

By Asmalila Alias

Abstract

Kajian ini dilakukan adalah untuk membina dan menilai modul pembelajaran kendiri bagi topik Kemasiapan Perabot di kalangan pelajar Semester 2 jurusan Penyelenggaraan Bangunan yang terdapat di Kolej Komuniti Segamat. Di samping itu, kajian ini terbahagi kepada empat persoalan kajian yang menjurus kepada penilaian produk yang dihasilkan. Kajian yang dijalankan melalui kaedah tinjauan menggunakan borang soal selidik bagi mendapatkan maklum balas responden. Seramai 36 responden telah dipilih dan ini mewakili populasi yang terdapat di Kolej Komuniti Segamat. Hasil kajian yang telah dianalisis menggunakan peri sian Statistical Package For Social Science Version 10.0 menunjukkan terdapat kecenderungan di kalangan responden untuk mempelajari topik kemasiapan perabot menggunakan modul pembelajaran kendiri secara CD interaktif. Selain daripada itu responden mendapati isi pelajaran yang dimuatkan adalah bersesuaian dengan kursus yang dianjurkan. Bagi strategi pengajaran pula, responden benar-benar bersetuju dengan strategi pengajaran yang disampaikan, manakala persembahan pengajaranjuga dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari topik Kemasiapan Perabot. Secara keseluruhannya pembentukan modul pembelajaran menggunakan CD interaktif sememangnya dapat menarik minat pelajar untuk lebih memahami sesuatu pelajaran dan seterusnya menguasai pembelajaran dengan berkesan

Topics: LB1024 Teaching (Principles and practice)
Year: 2003
OAI identifier: oai:eprints.uthm.edu.my:981

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.