Article thumbnail

Persepsi Pelajar Terhadap Tahap Kebersihan Makanan Di Kafeteria-Kafeteria Di UTM Skudai

By Abu Bakar Hashim and Noraini Azuani Yusoff

Abstract

Kajian ini merupakan satu tinjauan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap tahapkebersihan makanan di kafeteria-kafeteria di UTM Skudai. Terdapat tiga aspek yang dikaji merangkumi(i) makanan yang dihidang berada dalam keadaan bersih dan selamat, (ii) suasana persekitaran dankemudahan yang terdapat di kafeteria-kafeteria kolej dan (iii) kebersihan diri pekerja semasamenyediakan makanan. Satu set soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat bagi menentukanpersepsi pelajar terhadap kebersihan makanan di kafeteria di UTM. Kajian rintis telah dijalankan kepadapelajar UTM dan dapatan menunjukkan nilai alpha Cronbach yang diperolehi adalah 0.82. Set soal selidikini boleh digunakan dalam kajian sebenar kerana menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi. Kajiandeskriptif ini dijalankan di UTM, Skudai yang melibatkan 360 orang pelajar. Data dianalisis denganmenggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 11.5 For Window dan jugasecara manual untuk mendapatkan frekuensi, min dan peratusan. Hasil kajian menunjukkan 43.5%menyatakan makanan yang dihidangkan tidak berada dalam keadaan bersih dan selamat, 43.1%menyatakan persekitaran dan kemudahan kafeteria tidak berada pada tahap yang memuaskan dan 43.8%tidak pasti terhadap tahap aspek kebersihan diri pekerja di kafeteria UTM. Kesimpulan daripada analisisdata mendapati bahawa majoriti pelajar UTM kurang berpuas hati terhadap tahap perkhidmatan makanandi kafeteria. Sebagai cadangan, pihak pengurusan UTM hendaklah memainkan peranan penting bagimengawasi kafeteria-kafeteria terutamanya dalam memastikan persekitaran yang bersih dan sihat

Topics: L Education (General)
Year: 2010
OAI identifier: oai:generic.eprints.org:10297/core392

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.