Article thumbnail
Location of Repository

Wpływ obciążenia dynamicznego na charakterystykę pracy stosowanego w górniczej obudowie podatnej złącza ciernego z klinem oporowym

By Jarosław. Brodny

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [110].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W celu poprawy charakterystyki pracy złącza ciernego stosowanego w górniczych obudowach podatnych opracowane zostało nowe rozwiązanie konstrukcyjne złącza z wykorzystaniem dodatkowego elementu w postaci klina oporowego. W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych nowej konstrukcji złącza poddanej działaniu obciążenia dynamicznego. Źródłem obciążenia był udar masy spadającej z określonej wysokości na złącze. Wyznaczono charakterystyki pracy złącza ciernego (zależności siły przenoszonej przez złącze w funkcji czasu), charakterystyki zmian wartości sił osiowych w śrubach strzemion oraz przemieszenia wybranych elementów złącza ciernego. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie klina oporowego w konstrukcji złącza ciernego wpływa na poprawę jego parametrów pracy. SŁOWA KLUCZOWE: obudowa górnicza, złącze cierne, klin cierny, obciążenia dynamiczne. ABSTRACT: A new design solution of a joint has been developed using an additional element such as a thrust wedge to improve the working characteristic of the friction used in yielding supports. The article presents the results of stand tests for the new joint design subject to a dynamic load. The source of dynamic loading was impact mass falling from a specific height. A working characteristic of a friction joint was determined (relationship between the force transmitted by the joint according to time), the characteristics of variations in the value of axial forces in the clamp joints and the displacement of the selected friction joint components. The results obtained indicate that the use of a thrust wedge in the friction joint design improves its working parameters. KEYWORDS: mining support, friction joint, friction wedge, dynamic load

DOI identifier: 10.2478/v10267-012-0015-4
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011317073
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.