Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Cymunedau Iaith Lleiafrifol, Mewnfudo a Pholis?au iaith mewn addysg: Astudiaeth gymharol ryngwladol

By Catrin Wyn Edwards

Abstract

Prif nod y traethawd hwn yw tafoli a chymharu effeithiolrwydd polis?au iaith mewn addysg tair llywodraeth is-wladwriaethol yn eu hymdrechion i integreiddio mewnfudwyr i?w cymunedau iaith lleiafrifol. Trwy gynnal ymchwiliad empeiraidd traws-ryngwladol yng Nghatalwnia, Cymru a Qu?bec, mae?r gwaith yn esgor ar ateb i?r prif gwestiwn ymchwil canlynol sef, I ba raddau y gall polis?au iaith mewn addysg hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol? Mae?r ffaith fod yr ymchwil wedi?i seilio ar dair astudiaeth achos yn arwain at ddealltwriaeth ddyfnach o?r hyn y gellid ei wneud gan lywodraethau i fynd i?r afael ? mewnfudo drwy ddefnyddio un o?r prif sefydliadau sy?n gyfrifol am gynnal ac adfer iaith, sef y system addysg. Trwy?r tair astudiaeth achos, gellir gweld i ba raddau mae?n bosibl i lywodraethau ymateb drwy bolis?au iaith mewn addysg ym maes addysg statudol ac anstatudol. Mae?r traethawd hefyd yn ymchwilio i?r graddau y gall y ffactorau cefndirol megis demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a?r hinsawdd economaidd ddylanwadu ar natur y broses ac effeithiolrwydd y polis?au hyn. Mae gan yr ymchwil ddau brif gyfraniad. Mae?r cyntaf yn ymwneud ??r drafodaeth academaidd ar fewnfudo. Gan fod yr ymchwil yn ddarn o waith empeiraidd wedi?i seilio ar theor?au sy?n bodoli yn y llenyddiaeth cynllunio iaith ac addysg ddwyieithog, mae?r gwaith ymchwil yn cyfrannu, yn y lle cyntaf, at feysydd academaidd megis cymdeithaseg iaith, polisi a chynllunio iaith ac addysg, ac yn fwy cyffredinol, gwyddor wleidyddol. Mae?r ddoethuriaeth yn cynnig atebion yngl?n ? r?l a chyfraniad y system addysg yn y broses o integreiddio mewnfudwyr i?r gymuned iaith ac yn darparu gwybodaeth newydd ar brosesau adfer iaith a?r ffactorau a?r amodau sy?n amharu arnynt. Yn ogystal, mae canfyddiadau?r ymchwil yn cymryd cam tuag at gyfoethogi?r llenyddiaeth drwy ddangos y modd y mae ffactorau cefndirol yn dylanwadu ar allu?r polis?au iaith mewn addysg hyn i sicrhau integreiddiad ieithyddol. Yn ail, mae sail empeiraidd yr ymchwil yn golygu y gall fwydo?n ?l i drafodaethau ymarferol ymysg gwneuthurwyr polisi ym maes polisi iaith ac addysg hefyd. Felly, yn ogystal ? chyfrannu at drafodaethau mwy academaidd, mae canfyddiadau?r ymchwil yn darparu ffynhonnell ymchwil werthfawr i?r rheiny sy?n chwarae r?l fwy ymarferol yn y broses o adfer iaith yng Nghatalwnia, Cymru a Qu?bec ac yn rhoi syniad o?r hyn y gellid ei wneud yn realistig trwy gyfres o bolis?au.Gomisiynydd y Gymraeg - Welsh Language Commissione

Publisher: International Politics
Year: 2014
OAI identifier: oai:cadair.aber.ac.uk:2160/13463

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.