Ministry of Education, Science and Technological Development

Nardus
Not a member yet
  5880 research outputs found

  Modeli za evaluaciju i izbor zaposlenih zasnovani na metodama višekriterijumskog odlučivanja

  Get PDF
  У данашње време савремене организације се налазе пред великим изазовом, а све због динамичнијих и захтевнијих услова пословања. Запослени представљају кључни фактор на основу којег организације постижу и задржавају конкурентску предност. Из тог разлога, менаџмент људских ресурса представља важну пословну активност од које зависи успех организације. Из тог разлога, процесу регрутације и селекције кадрова се посвећује посебна пажња. Избор компетентних запослених се најчешће одвија у кратком временском интервалу, док са друге стране организација тежи да запослени остану што дуже у организацији. Током времена предложено је више приступа, алата и техника за избор запослених. Традиционалне методе најчешће за евалуацију кандидата укључују статистичке анализе, тестове личности и сл. У циљу смањења субјективности и интуитивности у процесу селекције кадрова, на располагању су и технике које се заснивају на примени метода вишекритеријумског одлучивања. Сходно томе, докторска дисертација има за циљ да предложи вишекритеријумске оквире тј. моделе за избор кадрова. Модели се заснивају на примени Step‐Wise Weight Assessment Ratio Analysis - SWARA , Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution - TOPSIS и Combined Compromise Solution – CoCoSo метода. SWARA метода је у докторској дисертацији примењена за дефинисање тежина евалуационих критеријума. За коначно рангирање алтернатива односно кандидата примењене су TOPSIS и CoCoSo методе.U današnje vreme savremene organizacije se nalaze pred velikim izazovom, a sve zbog dinamičnijih i zahtevnijih uslova poslovanja. Zaposleni predstavljaju ključni faktor na osnovu kojeg organizacije postižu i zadržavaju konkurentsku prednost. Iz tog razloga, menadžment ljudskih resursa predstavlja važnu poslovnu aktivnost od koje zavisi uspeh organizacije. Iz tog razloga, procesu regrutacije i selekcije kadrova se posvećuje posebna pažnja. Izbor kompetentnih zaposlenih se najčešće odvija u kratkom vremenskom intervalu, dok sa druge strane organizacija teži da zaposleni ostanu što duže u organizaciji. Tokom vremena predloženo je više pristupa, alata i tehnika za izbor zaposlenih. Tradicionalne metode najčešće za evaluaciju kandidata uključuju statističke analize, testove ličnosti i sl. U cilju smanjenja subjektivnosti i intuitivnosti u procesu selekcije kadrova, na raspolaganju su i tehnike koje se zasnivaju na primeni metoda višekriterijumskog odlučivanja. Shodno tome, doktorska disertacija ima za cilj da predloži višekriterijumske okvire tj. modele za izbor kadrova. Modeli se zasnivaju na primeni Step‐Wise Weight Assessment Ratio Analysis - SWARA , Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution - TOPSIS i Combined Compromise Solution – CoCoSo metoda. SWARA metoda je u doktorskoj disertaciji primenjena za definisanje težina evaluacionih kriterijuma. Za konačno rangiranje alternativa odnosno kandidata primenjene su TOPSIS i CoCoSo metode

  ǂThe ǂrole of the second chamber in European unitary states

  Get PDF
  Предмет истраживања у овом раду је данашња улога другог дома у државама европског континента које су неспорно унитарне. Циљ истраживања био је да се у тренутним уставноправним и друштвено-политичким околностима сагледа значај и позиција других домова на европском тлу. Имајући у виду потенцијалну примену бикамералног модела и у Републици Србији, ова студија се фокусирала искључиво на унитарне европске државе, остављајући по страни чак и оне земље за чије државно уређење у науци тренутно нема консензуса. Имајући у виду искуства постојања дводомног парламента, односно другог дома у Француској, Италији, Пољској, Чешкој Републици, Холандији, Словенији, Републици Ирској, Румунији и Белорусији, циљ овог рада је, пре свега, да укаже на перспективе бикамерализма у унитарним системима. Са друге стране, на основу анализираних модела, циљ овог истраживања је да покуша да допринесе евентуалном побољшању парламентаризма у Републици Србији, тако што ће понудити неколико могућих модела, који би, по узору на споменуте системе, могли унапредити положај Народне скупштине, али и генерално ојачати представничку функцију српског парламента. Ова студија пошла је од претпоставке да постојање другог дома оснажује умногоме пољуљану позицију легислативе у савременим демократским системима, те да је други дом један од малобројних уставних фактора који се озбиљније може супротставити све снажнијој егзекутиви. У том контексту, понуђен је и бикамерални модел који би, имајући у виду искуство других сличних европских система, комбинујући елементе демократског и социјално-економског бикамерализма, у Републици Србији могао да унапреди положај највишег представничког тела, те да буде стабилизирајући фактор у односима између законодавне и извршне власти.The subject of research in this study is the current role of the second chamber in the countries of the European continent, which are indisputably unitary. The aim of the research was to see the significance and position of second chambers in Europe in the current constitutional and socio-political circumstances. Having in mind the potential application of the bicameral model in the Republic of Serbia, this study focused exclusively on unitary European countries, leaving aside even those countries for which there is currently no consensus in science. Therefore, having in mind the experience of the existence of a bicameral parliament, ie a second chambers in France, Italy, Poland, the Czech Republic, the Netherlands, Slovenia, the Republic of Ireland, Romania and Belarus, this paper primarily aimed to point out the perspectives of bicameralism in unitary systems. On the other hand, based on the analyzed models, this research tried to contribute to the possible improvement of parliamentarism in the Republic of Serbia, offering several possible models that could improve the position of the National Assembly, but also generally strengthen the representative function of the Serbian Parliament. This study started from the assumption that the existence of the second chamber strengthens the much shaky position of the legislation in modern democratic systems, and that the second chamber is one of the few constitutional factors that can seriously oppose the increasingly powerful executive. In that context, a bicameral model was offered, which, having in mind the experience of other similar European systems, combining elements of democratic and socio-economic bicameralism, could improve the position of the highest representative body in the Republic of Serbia and be a stabilizing factor in relations between legislative and executive

  Determining the genetic basis of rare neurodegenerative diseases by clinical exome analysis

  Get PDF
  eurodegenerativne bolesti se odlikuju varijabilnom kliničkom slikom, vremenom početka bolesti, prognozom i odgovorom na lečenje. Najveći broj ovih oboljenja uključuje motorne i kognitivne poremećaje poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti koje su široko rasprostranjene, do izuzetno retkih poput Krojcfeld-Jakobove bolesti. Ovom doktorskom tezom istražena je genetička osnova kognitivnih poremećaja i poremećaja pokreta sekvenciranjem panela klinički egzom kod ukupno 57 nesrodnih bolesnika (15 sa kognitivnim poremećajem i 42 sa poremećajem pokreta). Prednost pri selekciji su imali porodični slučajevi sa ranim početkom bolesti ili složenim fenotipom. Sekvenciranje panela vršeno je na Illumina MiSeq platformi prema uputstvu proizvođača. Rezulati sekvenciranja su analizirani dostupnim softverom za analizu i prethodno razvijenim tokom rada (engl. pipeline). Interpretacija varijanti zasnovana je na analizi setova gena odabranih prema fenotipu bolesnika, pretraživanju literature i baza podataka, učestalosti alela, in silico analizama. Uzročne varijante su potvrđene sekvenciranjem po Sangeru i segregacionim analizama. Utvrđen je verovatan genetički uzrok kod devet nesrodnih bolesnika (četiri sa kognitivnim poremećajem i pet sa poremećajem pokreta). Detektovano je ukupno 11 patoloških varijanti u sedam gena (PSEN1, OPTN, TUBB4A, PANK2, SETX, MFSD8 i ARSA) od kojih su devet varijante sa promenjenim smislom (engl. missense), jedna varijanta bez smisla (engl. nonsense) i jedna varijanta u mestu splajsovanja (engl. splice site). Sve detektovane varijante su u genima koji su u skladu sa kliničkim fenotipom datih bolesnika. Pored toga, detektovane varijante u genima DCTN1, PDGFRB i POLG predstavljaju moguć uzrok bolesti kod tri dodatna slučaja sa poremećajem pokreta. Kod ostalih ispitanika genetička osnova bolesti ostaje nerazjašnjena. Rezultati ove teze ističu značaj analize panela klinički egzom u dijagnostici kognitivnih poremećaja i poremećaja pokreta i daju nam uvid u složenost genetičke pozadine ovih oboljenja.Neurodegenerative diseases are characterized by a variable clinical picture, disease onset, prognosis and response to treatment. The largest number of them includes motor and cognitive disorders such as Alzheimer's and Parkinson's diseases, which are widespread, to extremely rare ones such as Creutzfeldt-Jakob disease. Here we analysed the genetic basis of cognitive and movement disorders by sequencing a clinical exome panel that comprise coding regions of 4813 genes with surrounding intronic sequencies in 57 unrelated patients (15 with cognitive and 42 with movement disorders). During selection, preference was given to family cases with an early onset of the disease or a complex phenotype. Panel sequencing was performed on the Illumina MiSeq platform according to the manufacturer's instructions. Results were analyzed with available software and an internal pipeline. The interpretation of variants is based on the analysis of gene sets selected according to the patient's phenotype, literature and database searches, allele frequencies, in silico analyses. Causal variants were confirmed by Sanger sequencing, as well as segregation analysis. A probable genetic cause was determined in nine unrelated patients (four with cognitive and five with movement disorder). We detected nine missense, one nonsense and one splice site pathological variants in seven genes (PSEN1, OPTN, TUBB4A, PANK2, SETX, MFSD8, and ARSA) which are in accordance with the clinical phenotype of the given patients. In addition, the detected variants in the DCTN1, PDGFRB, and POLG genes represent a possible cause of movement disorder in three additional cases. The rest of patients remain negative. The results of this thesis highlight the importance of clinical exome panel analysis in the diagnosis of cognitive and movement disorders and give us an insight into the genetic complexity of these diseases

  FInancial burden of healthcare in the population over 65 years old in Serbia, Slovenia, and Croatia

  Get PDF
  Uvod: Finansijsko opterećenje usled korišćenja zdravstvene zaštite (zdravstvene zaštite u užem smislu, stomatološke zaštite i lekova) predstavlja nemogućnost plaćanja drugih životnih troškova zbog „plaćanja iz džepa” za korišćenu zdravstvenu zaštitu i javlja se kada su ta plaćanja veća od finansijskih mogućnosti domaćinstva. Materijal i metod: Istraživanje je dizajnirano po tipu studije preseka i predstavlja sekundarnu analizu podataka dobijenih iz Ankete o prihodima i uslovima života (Survey on Income and Living Conditions – SILC), sprovede 2017. godine na teritoriji Republike Srbije, Republike Slovenije i Republike Hrvatske na reprezentativnim uzorcima u sve tri države. Istraživanjem o finansijskom optrećenju usled korišćenja zdravstvene zaštite obuhvaćeni su ispitanici starosti 65 i više godina. Instrumenti istraživanja su bili Upitnik za domaćinstva, Upitnik za lica i Upitnik sa pitanjima iz Modula o zdravlju i zdravlju dece. Sve nezavisne varijable koje su se pokazale značajnim (p<0,05) su uvrštene u multivarijantne logističke regresione modele sa ishodnim varijablama: finansijsko opterećenje usled korišćenja zdravstvene zaštite, finansijsko opterećenje usled korišćenja stomatološke zaštite i finansijsko opterećenje usled upotrebe lekova. Za svaku ishodnu varijablu definisana su po dva modela: Model 1 koji je obuhvatao varijable koje su se odnosile na individualne karakteristike ispitanika i Model 2 koji je obuhvatao i varijable na nivou domaćinstva. Rezultati: Ukupno je u sve tri države bilo 34,7% ispitanika starih 65 i više godina sa finansijskim opterećenjem usled korišćenja zdravstvene zaštite, 43,1% sa finansijskim opterećenjem usled korišćenja stomatološke zaštite i 63,5% sa finansijskim opterećenjem usled upotrebe lekova. Uzimajući u obzir individualne varijable i varijable na nivou domaćinstva finansijsko opterećenje usled korišćena zdravstvene zaštite u Srbiji bilo je povezano sa veoma lošim (OR: 5,23, 95% CI: 1,99 – 13,76) i lošim (OR: 3,56, 95% CI: 1,41 – 8,95) samoprocenjenim zdravljem, životom u domaćinstvima koja su teško i veoma teško (OR: 6,80, 95% CI: 1,99 – 23,28) ili prilično lako ili sa malo poteškoća (OR: 3,58, 95% CI: 1,05 – 12,17) „sastavljala kraj sa krajem” i životom u domaćinstvima koja su trpela blago (OR: 0,69, 95% CI: 0,59 – 0,84) ili veliko (OR: 0,47, 95% CI: 0,26 – 0,87) opterećenje svakodnevnim troškovima domaćinstva. U Sloveniji su teško (OR: 2,05, 95% CI: 1,41 – 2,98) i umereno (OR: 1,51, 95% CI: 1,10 – 2,07) ograničenje u svakodnevnim aktivnostima usled hronične bolesti ili stanja, viša škola ili fakultet (OR: 2,03, 95% CI: 1,47 – 2,81), brak ili vanbračna zajenica (OR: 1,54, 95% CI: 1,03 – 2,03) i život u domaćinstvima koja su trpela veliko opterećenje svakodnevnim troškovima (OR: 0,51, 95% CI: 0,31 – 0,84) bili povezani sa finansijskim opterećenjem usled korišćenja zdravstvene zaštite, a u Hrvatskoj život u domaćinstvima koja su teško i veoma teško (OR: 2,52, 95% CI: 1,67 – 3,79) ili prilično lako ili sa malo poteškoća (OR: 2,08, 95% CI: 1,41 – 3,06) „sastavljala kraj sa krajem” i u domaćinstvima koja su trpela veliko opterećenje svakodnevnim troškovima (OR: 0,62, 95% CI: 0,46 – 0,84). U Srbiji, sa finansijskim opterećenjem usled korišćenja stomatološke zaštite je bio povezan život u domaćinstvima koja su trpela blago (OR: 0,35, 95% CI: 0,27 – 0,45) ili veliko (OR: 0,13, 95% CI: 0,06 – 0,30) opterećenje svakodnevnim troškovima domaćinstva...Introduction: The financial burden due to the use of health care (medical care, dental care, and medicines) represents the inability to pay other living expenses due to "paying out – of – pocket" for the used health care and occurs when these payments are greater than the household's financial capabilities. Material and method: The research was designed as a cross – sectional study and represents a secondary analysis of data obtained from the Survey on Income and Living Conditions (SILC), conducted in 2017 in the Republic of Serbia, the Republic of Slovenia, and the Republic of Croatia on representative samples in all three countries. Our research on the financial burden of health care included respondents aged 65 and over. The research instruments were the Questionnaire for households, the Questionnaire for individuals, and the Questionnaire with questions from the Module on health and children's health. All statistically significant independent variables (p<0.05) were included in multivariate logistic regression models with the outcome variables: the financial burden of medical care, the financial burden of dental care, and the financial burden of medicines. Two logistic regression models were defined for each outcome variable: Model 1 included variables of individual characteristics, and Model 2 included variables of individual characteristics and variables of household characteristics. Results: In total, 34.7% of respondents aged 65 and over were financially burdened of medical care, 43.1% of dental care, and 63.5% of medicines. Taking into account individual variables and variables at the household level, the financial burden of healthcare in Serbia was associated with poor (OR: 5.23, 95% CI: 1.99 – 13.76) and bed (OR: 3.56, 95% CI: 1.41 – 8.95) self– rated health, and living in households that "make ends meet" with difficulty or with great difficulty (OR: 6.80, 95% CI: 1.99 – 23.28) or fairly easily or with some difficulty (OR: 3.58, 95% CI: 1.05 – 12.17) and in households with a slight (OR: 0.69, 95% CI: 0.59 – 0.84) or heavy burden (OR: 0.47, 95% CI: 0.26 – 0.87) of total housing costs. In Slovenia, severe (OR: 2.05, 95% CI: 1.41 – 2.98) and not severe (OR: 1.51, 95% CI: 1.10 – 2.07) limitations in daily activities due to health problems, high school or tertiary school (OR: 2.03, 95% CI: 1.47 – 2.81), marriage/cohabitation (OR: 1.54, 95% CI: 1.03 – 2.03) and households heavy burden of total housing costs were associated with the financial burden of healthcare. In Croatia, living in households that make ends meet with difficulty or with great difficulty (OR: 2.52, 95% CI: 1.67 – 3.79) or fairly easily or with some difficulty (OR: 2.08, 95% CI: 1.41 – 3.06) and in households with the heavy burden of total housing costs (OR: 0.62, 95% CI: 0.46 – 0.84) were associated with the financial burden of healthcare..

  Revival and reinpreatation of family heritage: Scene Design Art Work

  Get PDF
  Предмет докторског уметничког пројекта Оживљавање и реинтерпретација породичног наслеђа: уметничкo делo сценског дизајна, јесте уочавање, истраживање и ревитализација сећања на сопствено порекло и успостављање јасног односа према личном идентитету. Истраживање као исход има уметничко дело сценског дизајна у форми сајт-специфик пројекта „Одласци“, осмишљеног на простору дедовине, чији је циљ да се снажна лична осећања изразе кроз уметничко дело сценског дизајна.Predmet doktorskog umetničkog projekta Oživljavanje i reinterpretacija porodičnog nasleđa: umetničko delo scenskog dizajna, jeste uočavanje, istraživanje i revitalizacija sećanja na sopstveno poreklo i uspostavljanje jasnog odnosa prema ličnom identitetu. Istraživanje kao ishod ima umetničko delo scenskog dizajna u formi sajt-specifik projekta „Odlasci“, osmišljenog na prostoru dedovine, čiji je cilj da se snažna lična osećanja izraze kroz umetničko delo scenskog dizajna.The subject of the doctoral art project Revival and reinterpretation of family heritage: an artistic work of stage design, is the observation, research and revitalization of existence and revitalization of the identity of relationships based on personality and personality identity. The result of the research is an artistic work of stage design in the form of a site-specific project "Departures", designed in the area of heritage, whose goal is to express strong feelings in a stage art design work

  Hybrid system for highway construction cost estimation in initial stages of project development

  Get PDF
  Razvoj i proširenje mreže auto-puteva spada u red ključnih faktora koji omogućavaju brži ekonomski napredak u nerazvijenim i zemljama u razvoju. Donosioci odluka o velikim kapitalnim projektima, kada razmišljaju da li uopšte ući u izgradnju novog projekta autoputa, svoje odluke prevashodno baziraju na inicijalnim procenama troškova izgradnje i očekivanim koristima od te izgradnje. Međutim, baš u početnim fazama investicionog projekta, prilikom izrade inicijalnih procena troškova, investitori i potencijalni izvođači radova nailaze na brojne izazove. Najveći izazov su vrlo oskudne informacije o karakteristikama budućeg auto-puta i nedostupnost ili mali broj podataka o troškovima prethodno realizovanih projekata, a na osnovu kojih bi se doneli zaključci o očekivanim troškovima realizacije budućih projekata...The development and expansion of the highway network is one of the key factors that enable faster economic growth in underdeveloped and developing countries. Decision makers for large capital projects, when considering whether to enter or not into construction of a new highway project, primarily base their decisions on initial construction cost estimates and expected benefits from that construction. However, in the initial stages of an investment project, owners and potential contractors encounter numerous challenges when making initial cost estimates. The biggest challenges are very scarce information on the characteristics of the future highway and the unavailability or small amount of data on the costs of previously implemented projects, based on which conclusions could be made about the expected costs of implementing future projects..

  Византијски сан за вокалне солисте, камерни оркестар, електронику, сликара као аудио-визуелног извођача и видео пројекцију

  Get PDF

  Унутрашњи простор слике - транспарентност и услојавање

  Get PDF

  Prognostic significance of serum adiponectin in B-cell lymphoproliferative disorders

  Get PDF
  UVOD: Predmet ovog istraživanja su B limfoproliferativne bolesti i to difuzni krupnoćelijski B limfom ( predstavnik agresivne forme nehočkinskih limfoma), folikularni limfom (predstavnik indolentne forme nehočkinskih limfoma) i multipli mijelom predstavnik agresivne lifoproliferativne bolesti. Istraživanju se šristupilo sa idejom iznalaženja novih biohemijskih markera koji bi mogli imati prognozni i/ili terapijski značaj. CILJ: Ustanoviti promene vrednosti inzulinske rezistencije i serumskog adiponektina u vreme postavljanja dijagnoze i nakon sprovedene indukcione hemioterapije kod bolesnika sa B-lelijskim nehočkinskim limfomima i multiplim mijelomom. Utvrditi da li su inicijalno izmerene vrednosti inzulinske rezistencije i serumskog adiponektina kod bolesnika sa B-ćelijskim nehočkinskim limfomom i multiplim mijelomom u korelaciji sa kliničkim stadijumom bolesti i skorom testiranog prognoznog modela. Utvrditi da li postoji povezanost terapijskog odgovora kod bolesnika sa B-ćelijskim nehočkinskim limfomom i multiplim mijelomom sa vrednostima inzulinske rezistencije i serumskog adiponektina nakon sprovedene indukcione hemioterapije.Utvrditi da li su indeks telesne mase i antropometrijski parametri (telesna visina, telesna masa, obim struka, obim kukova, procenat masne mase u ukupnoj telesnoj masi) kod bolesnika sa B-ćelijskim nehočkinskim limfomom i multiplim mijelomom u korelaciji sa skorom testiranog prognoznog modela i postignutim terapijskim odgovorom. MATERIJALI I METODE: Istraživanje je sprovedeno kao prospektivna studija u koju je bilo uključeno 85 ispitanika sa novodijagnostikovanom formom B limfoproliferativne bolesti: 25 sa difuznim krupnoćelijskim B limfomom (predstavnikom agresivne forme B-ćelijskog nehočkinskog limfoma), 25 sa folikularnim limfomom ( predstavnikom indolentne forme B nehočkinskog limfoma) i 35 sa multiplim mijelomom (predstavnik agresivne B-ćelijske limfoproliferativne bolesti). Tokom obrade prikupljenih podataka rađene su korelacije serumskog adiponektina, inzulinske rezistencije kao i antropometrijskih parametara( telesna masa, telesna visina, obim struka, obim kukova, kao i vrednosti indeksa telesne mase i udela masne mase u ukupnoj telesnoj masi) pre i posle primenjene hemioterapije uz dodatne korelacije istih varijabli sa skorovima testiranih prognoznih modela za svaku grupu ispitanika, kliničkim stadijumom bolesti i sa ostvarenim terapijskim odgovorom. Po uključenju u istraživanje, kod ispitanika u svim grupama je rađena analiza pridruženih bolesti koje su skorovane primenom Čarlsonovog indeksa komorbiditeta (Charlson comorbidity score, CCI). Osim prognoznih modela karakterističkih za svaku grupu ispitanika pojedinačno, u analize su uključeni i prognozni nutritivni indeks i neutrofilno-limfocitni indeks. Zbog evidentnog imunomodulatornog uticaja D vitamina i njegovog učešća u patogenetskim procesima maligniteta, rađene su i analize kretanja D vitamina uz korelacije sa varijablama zadatim u hipotezama istraživanja. U odnosu na statističku obradu podataka, opis uzorka i same distribucije korišćenih varijabli vršeni su putem frkvencijske statistike i analize deskriptivnih pokazatelja. Testiranje razlika varijabli pre i posle primenjene terapije je rađeno primenom t-testa (za normalno distribuirane varijable) ili Vilkoksonovog testa (za varijable koje odstupaju od normalne raspodele). Za analize korelacije normalno distribuiranih varijabli je korišćen Pirsonov koeficijent korelacije, a Spirmanov test je korišćen za korelacije varijabli koje odstupaju od normalne raspodele. Doprinosi prediktorskih varijabli ispitivanim kriterijumima su analizirani putem seta višestrukih, odnosno multiplih regresionih analiza. Grafički prikazi i same statističke analize su sprovedene u SPSS programu, verzija 22. REZULTATI: U grupi ispitanika sa difuznim B-krupnoćelijskim limfomom nije detektovano statistički značajno smanjenje vrednosti inzulinske rezistencije kao i povećanje nivoa serumskog adiponektina nakon sprovedene indukcione hemioterapije u odnosu na vrednosti izmerene u vreme postavljanja dijagnoze. U grupi ispitanika sa folikularnim limfomom je serumski adiponektin značajno višeg nivoa nakon sprovedene indukcione hemioterapije (Z = -2.63, p <0.001) u odnosu na vrednosti izmerene u vreme postavljanja dijagnoze. Kod ispitanika sa multiplim mijelomom ne postoji statistički značajno smanjenje vrednosti pokazatelja inzulinske rezistencije, dok je serumski nivo adiponektina značajno višeg nivoa nakon sprovedene indukcione terapije (Z = - 2.93, p <0.001). Kada se govori o relacijama postignutog terapijskog odgovora i vrednosti inzulinske rezistencije, značajna negativna relacija se uočava kod grupe ispitanika sa multiplim mijelomom. Naime, što su veće vrednosti HOMA-IRIn kod ove grupe ispitanika, postiže se i lošiji terapijski odgovor (ρ = -0.34, p = 0.04). Nije detektovana značajna relacija serumskog adiponektina sa postignutim terapijskim odgovorom ni kod jedne grupe ispitanika. Nije detektovana statistički značajna korelacija inicijalnih vrednosti inzulinske rezistencije i serumskog adiponektina sa kliničkim stadijumom i skorovima testiranog prognoznog modela ni kod jedne grupe ispitanika. Kada su antropometrijska merenja u pitanju, značajne negativne korelacije srednjeg intenziteta su primetne samo u grupi ispitanika sa folikularnim limfomom, gde postignut terapijski odgovor ostvaruje značajne relacije sa visinom (ρ = -0.39, p = 0.05), telesnom masom (ρ = -0.47, p = 0.02), obimom struka (ρ = -0.44, p =0.03) i obimom kukova (ρ = -0.46, p = 0.02). Ukoliko su ovi parametri više izraženi kod ispitanika pre terapije, veća je verovatnoća da će odgovor na terapiju biti lošiji. U istoj grupi ispitanika, značajne pozitivne korelacije ostvaruje telesna masa ispitanika posle terapije sa skorovima prognoznih modela FLIPI-2, PRIMA- PI. Naime, veća telesna masa ispitanika korelira sa većim vrednostima FLIPI- 2 (r = 0.42, p = 0.04) i PRIMA- PI (r = 0.42, p =0.04) skora, dakle sa lošijom prognozom. Takođe niži ispitanici grupe folikularnog limfoma, imaju veću šansu za kompletnu remisiju, sobzirom na negativnu korelaciju visine i postignutog terapijskog odgovora (ρ = -0.39, p = 0.05).ZAKLJUČAK: Iako je prediktivni značaj analiziranih varijabli (HOMA-IRIn, HOMA-IRIpp, adiponektin, promena adiponektina, prognozni nutritivni indeks, D vitamin) u svima grupama ispitanika bio očekivan, to ipak nismo uspeli da dokažemo. Ostaje na budućim prospektivno-retrospektivnim istraživanjima i meta-analizama na velikom broju obolelih od B-ćelijskih limfoproliferativnih bolesti da sprovedu konačnu validaciju prediktivnog značaja adipocitokina i inzulinske rezistencije na tok, ishod lečenja i dužinu preživljavanja.INTRODUCTION: The subject of this research are B lymphoproliferative disorders, specifically the diffuse large-cell B lymphoma (representative of aggressive forms of non-Hodgkin's lymphoma), follicular lymphoma (representative of indolent form of non-Hodgkin’s lymphoma) and multiple myeloma as a representative of aggressive lymphoproliferative disorders. This research is approached with an intention of discovering new biochemical markers which could have a prognostic and/or therapeutic significance. GOAL: To establish changes in insulin resistance levels and serum adiponectin values at the time of diagnosis and after the applied induction chemotherapy in patients with B-leil non-Hodgkin’s lymphoma and multiple myeloma in correlation with the clinical stage of illness and the prognosis model test score. To determine if a connection exists between the therapeutic response of patients with B-cell non Hodgkin’s lymphoma and multiple myeloma and the values of insulin resistance and serum adiponectin after an induction chemotherapy is conducted. To determine if the body mass index and anthropometric parameters (height, body mass, waist circumference, hip circumference, body fat mass percentage of the total body mass) in patients with B-cell non Hodgkin’s lymphoma and multiple myeloma are in correlation with the prognosis model test score and the achieved therapeutic response. MATERIALS AND METHODS: Research was conducted as a prospective study which included 85 participants with a newly diagnosed form B lymphoproliferative illness: 25 with diffuse large cell B lymphoma (representative of aggressive form of B non Hodgkin’s lymphoma), 25 with follicular lymphoma (representative of indolent form B non Hodgkin’slymphoma) and 35 with multiple myeloma (representative of aggressive B lymphoproliferative illness). During the processing of gathered data a correlation was calculated between serum adiponectin, insulin resistance and anthropometric parameters (height, body mass, waist circumference, hip circumference, body fat mass percentage of the total body mass) before and after the applied chemotherapy with additional correlation being calculated between the same parameters and the prognosis model test score for each group of participants, clinical stage of illness and the achieved therapeutic response. After the inclusion in the study, participant comorbidities were analyzed which were scored by applying the Charlson comorbidity score (CCI). Besides the prognostic models characteristic for each individual participant group, the analysis included the prognostic nutritional index and the neutrophil lymphocyte index. Due to evident immunomodulatory influence of vitamin D and its participation in pathogenic processes of the malignancy, analysis of vitamin D level changes was done in correlation with variables given in the research hypothesis. Given the statistical data analysis, sample description and the used variable distribution itself, tests were conducted using frequency statistics and analysis of descriptive indicators. Testing of differences of variables before and after the applied therapy was done by the application of t-test (for normally distributed variables) or the Wilcoxon test (for variables that deviate from normal distribution). For analysis of correlation of normally distributed variables the Pearson coefficient of correlation was used, while the Spearman test was used for correlation of variables that deviate from normal distribution. The contribution of predictor variables to investigative criteria were analyzed with the use of a set of multiple, regression analysis. Graphic representation and the statistical analysis were conducted in the SPSS application, version 22. RESULTS:In the group of participants with diffuse large cell B lymphoma, no statistically significant reduction of insulin resistance was detected nor an increase of serum adiponectin after the applied induction chemotherapy in relation to the values measured at the time of determining the diagnosis. In the group of participants with follicular lymphoma the serum adiponectin was of a significantly increased level after the induction chemotherapy was applied (Z = - 2.63, p < 0.001) in relation to values measured at the time of determining the diagnosis. In participants with multiple myeloma there was no statistically significant decrease of insulin resistance values, while the level of serum adiponectin was significantly increased after the applied induction chemotherapy (Z = -2.93, p < 0.001). When speaking of the relation of achieved therapeutic response and the level of insulin resistance, a significant negative relation was observed in the group of applicants with multiple myeloma. Namely, the greater the values of HOMA-IRInwere in this group, the worse therapeutic response was achieved (ρ = -0.34, p = 0.04). There was no significant relation detected between serum adiponectin with the achieved therapeutic answer in any participant group. No statistically significant correlation was detected between initial values of insulin resistance and serum adiponectin on one side and the clinical stage and prognosis model test scores on the other in any of the participant groups. Looking at the anthropometric measurements, significant negative correlations of medium intensity were noted only in the participant group with follicular lymphoma, in which the achieved therapeutic response were in notable relation with height (ρ = -0.39, p = 0.05), body mass (ρ = - 0.47, p = 0.02), waist circumference (ρ = -0.44, p = 0.03) and hip circumference (ρ = -0.46, p = 0.02). If these parameters were more pronounced in participants before therapy, the possibility of worse therapeutic response was greater. In the same participant group, significant positive correlations with body mass were achieved after therapy with prognostic model scores FLIPI-2, PRIMA-PI. Namely, greater body mass of participants correlates with higher values of FLIPI-2 (r = 0.42, p = 0.04) and PRIMA-PI (r = 0.42, p = 0.04) score, therefore with a worse prognosis. Also, lower participants of the follicular lymphoma group had a greater chance of complete remission, considering the negative correlation of height and therapeutic response (ρ = -0.39, p = 0.05).CONCLUSION:Although the predictive significance of analyzed variables (HOMA-IRIn, HOMA-IRIpp, adiponectin, change in adiponectin, prognostic nutritional index, vitamin D) was expected in all participant groups,the proof was still not achieved. It is left for future prospective and retrospective researchers and meta analysis applied to a larger sample of patients suffering from B lymphoproliferative disorders to conduct a final validation of predictive significance of adipocytokines and insulin resistance to the course, treatment outcome and survival rate

  Алгоритам управљања двострано напајаним релуктантним генератором у условима несиметричног мрежног напона

  Get PDF
  The growing demand for electrical energy, especially from renewable sources, has motivated the scientific community to develop new technologies for producing electrical energy more efficiently, reliably and economically. Over the years, many wind energy conversion system (WECS) topologies with large wind turbines have been proposed, which may be generally classified into three types: fixed speed, variable speed with a partial scale power converter, and variable speed with a full-scale power converter. Wind turbines based on doubly fed induction generators (DFIGs), with converters rated at about 25%-30% of the generator rating, have been widely used for large-scale wind generation because of their ability to provide variable speed operation and independent active and reactive power control in a cost-effective way. More recently, a brushless doubly-fed reluctance generator (BDFRG) has been proposed as a potential alternative to the existing solutions for wind power applications since it retains most of their merits while offering high reliability. The BDFRG is a prominent economical solution regarding reliability and maintenance of brushes and slip-rings which are characteristic problems of the traditional DFIG in WECS. Such advantages should be particularly attractive for off-shore wind turbines, where the operation and maintenance costs of brush generators are considerable. Since wind power plants are often installed in remote areas with weak grids where unbalanced voltages are common which may force the wind generator to be disconnected from the grid, this research work has been dedicated to and focused on the performance and control of the BDFRG under unbalanced grid voltage conditions (UGVCs). A new control algorithm is developed and proposed in this thesis based on vector control. Application of this algorithm provides an increase in the robustness of the system, as well as an improvement in controllability. In order to achieve this goal, the research work in this thesis was conducted as follows: 1. A review of the existing literature on the topic of the doctoral thesis was carried out in order to identify the best solutions for the synthesis of the control algorithm in the considered case; 2. Dynamic models of the BDFRG were developed under conditions of unsymmetrical (unbalanced) grid voltage by applying equations for the direct and inverse system; 3. A new control algorithm based on vector control was developed with the aim of eliminating the negative influence of components of the inverse voltage system on the performance of the wind generator. 4. The performance of the proposed control algorithm was analyzed using computer simulations in Matlab/Simulink software; 5. The performance of the proposed control algorithm was analyzed using Maxwell / Simplorer / Simulink co-simulation for the small-scale BDFRG; 6. A 1.5 MW BDFRG was designed for implementation in real-time simulations; iii 7. The performance of a newly designed large-scale wind generator with the implemented new control algorithm was analyzed under conditions of unsymmetrical grid voltage on a HIL setup, where the C code is compiled in dSPACE® from a Simulink® model using Real-Time Workshop. Based on the research conducted according to the introduced plan, the main scientific contributions are formulated and presented in the thesis.Растућа потражња за електричном енергијом, посебно из обновљивих извора, мотивисала је научну заједницу последњих деценија да развија нове технологије за ефикаснију, поузданију и економичнију производњу електричне енергије. Добар пример за то представља производња електричне енергије из енергије ветра, која је последњих година у сталном порасту. Током година је предложено много различитих системских решења за примену ветроагрегата велике снаге, која се генерално могу сврстати у три категорије: топологије са непроменљивом брзином, топологије са променљивом брзином и енергетским претварачем парцијалне снаге ветроагрегата и топологије са променљивом брзином и енергетским претварачем пуне снаге ветроагрегата. Двострано напајани асинхрони генератори (Doubly-fed Induction Generator, DFIG) код којих се ротор напаја из енергетског претварача чија снага износи око 25%–30% номиналне снаге генератора, широко су заступљeни у системима са ветроагрегатима велике снаге због њихове важне карактеристике да раде са променљивом брзином и независном контролом активне и реактивне снаге на економичан начин. У новије време се двострано напајани релуктантни генератор без четкица на ротору (Brushless Doubly-Fed Reluctance Generator, BDFRG), у даљем тексту само двострано напајани релуктантни генератор јер се код савремених машина са релуктантним ротором подразумева да немају четкице на овом делу машине, предлаже као потенцијална алтернатива постојећим решењима у ветроенергетици. BDFRG, задржавајући већину предности постојећих решења, нуди и високу поузданост у раду. BDFRG представља економично решење за проблеме које има класичан DFIG са поузданошћу и одржавањем четкица и клизних прстенова у системима за конверзију енергије ветра у електричну iv енергију (Wind Energy Conversion Systems, WECS). Као што је поменуто, ове особине су од посебног интереса за ветроелектране на мору, код којих су значајни трошкови рада и одржавања четкица ветрогенератора. Будући да се ветроелектране често постављају у удаљеним руралним подручјима, где је очекивано присуство слабих мрежа са несиметричним (неуравнотеженим) напонима који могу да доведу до искључења ветрогенератора са мреже, истраживачки рад спроведен у овој докторској дисертацији посвећен је и фокусиран на перформансе и управљање BDFRG-ом у условима несиметричног мрежног напона. У раду је развијен и предложен нови алгоритам управљања заснован на векторском управљању. Применом овог алгоритма обезбеђује се повећање робусности система на појаву инверзних компоненти мрежног напона, као и укупно побољшање перформанси система као резултат примене јнапређеног начина управљања. Да би се остварио овај циљ, истраживачки рад у тези је спроведен на следећи начин: 1. Извршен је детаљан преглед постојеће литературе из области докторске тезе у циљу идентификације најбољих решења за синтезу алгоритма управљања у разматраном случају; 2. Динамички модели BDFRG-а развијени су у условима несиметричног мрежног напона применом једначина за директан и инверзни систем; 3. Развијен је нови алгоритам управљања заснован на векторском управљању са циљем елиминисања негативног утицаја компоненти инверзног напонског система на перформансе ветрогенератора; 4. Перформансе предложеног алгоритма управљања анализиране су коришћењем рачунарских симулација у софтверу Matlab/Simulink; 5. Перформансе предложеног алгоритма управљања су анализиране коришћењем Maxwell / Simplorer / Simulink косимулације за BDFRG мале снаге; 6. BDFRG од 1,5 MW је пројектован за примену у симулацијама у реалном времену; 7. Перформансе новопројектованог ветрогенератора велике снаге са имплементираним новим алгоритмом управљања анализиране су у условима несиметричног мрежног напона на HIL поставци, где се C код компајлира у dSPACE® из Simulink ® модела користећи Real- Time Workshop. На основу истраживања спроведеног према утврђеном плану, формулисани су и представљени главни научни доприноси у докторској дисертацији

  11,510

  full texts

  13,353

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Nardus
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇