Kartografija i geoinformacije (Cartography and Geoinformation)

  Danko Markovinović, doktor tehničkih znanosti

  Get PDF
  Danko Markovinović defended his dissertation Gravimetric Reference System of the Republic of Croatia at the Faculty of Geodesy of the University of Zagreb on October 16, 2009. The dissertation was defended in front of the committee: Prof. Dr. Mario Brkić, Prof. Dr. Tomislav Bašić (mentor) and Assist. Prof. Dr. Miran Kuhar from the Faculty of Civil Engineering and Geodesy of the University of Ljubljana.Danko Markovinović obranio je 16. listopada 2009. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu disertaciju Gravimetrijski referentni sustav Republike Hrvatske. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Mario Brkić, prof. dr. sc. Tomislav Bašić (mentor) i doc. dr. sc. Miran Kuhar s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

  Hrvatska na Međunarodnoj izložbi dječjih radova u Čileu 2009.

  Get PDF
  For the eight times, Croatia participated at the International Children's map Exhibition that was held from November 15th to November 21st, 2009 with the theme Many Nations – One World within the scope of the 24th International Cartographic Conference in Santiago, capital of Chile.Hrvatska je po osmi put sudjelovala na Međunarodnoj izložbi dječjih radova, koja se od 15. do 21. studenoga 2009. održala na temu Mnogi narodi – jedan svijet u sklopu 24. međunarodne kartografske konferencije u Santiagu, glavnom gradu Čilea

  Festival znanosti 2017, Promatrajmo Zemlju uz Copernicus, Zagreb, 26. travnja 2017.

  Get PDF
  The Science Festival, a manifestation that has been continuously organized in Croatia since 2003, is intended for pupils, students and other citizens with the aim of encouraging and improving the dialogue between the scientific com­munity and the public.This year's theme of the Festival was "Time" (time physical, psychological, historical, meteorological, astronomical...).More about participating in the Science Festival, as well as the other activities, events and news about the Co­per­nicus program in Croatia can be found on the website of the Copernicus Relay and Academy Office Croatia http://science. geof.unizg.hr/copernicus/.Festival znanosti, manifestacija koja se u Hrvatskoj neprekidno organizira od 2003. godine, namijenjena je učenicima, studentima i ostalim građanima s ciljem poticanja i poboljšanja dijaloga znanstvene zajednice i javnosti.Ovogodišnja tema Festivala bila je „Vrijeme“ (vrijeme fizikalno, psihološko, povijesno, meteorološko, astronomsko…).Više o sudjelovanju na Festivalu znanosti, ali i ostalim aktivnostima, događajima i novostima o programu Copernicus u Hrvatskoj može se pročitati na web stranici Copernicus Relay i Academy ureda Hrvatska (CROC) http://science.geof.unizg.hr/copernicus/

  3. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 7. savjetovanje Kartografija i geoinformacije Split, 14-16. rujna 2011.

  No full text
  The 3rd Croatian NSDI and INSPIRE Day and the 7th Cartography and Geoinformation Conference, organized by the Croatian Cartographic Society and the State Geodetic Administration, were held at the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy of the University of Split from September 14 to 16 2011. The co-organizers of the conference were the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy of the University of Split, the Faculty of Geodesy of the University of Zagreb and the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia.U organizaciji Hrvatskog kartografskog društva i Državne geodetske uprave 14–16. rujna 2011. održani su na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu 3. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 7. savjetovanje Kartografija i geoinformacije. Suorganizatori konferencije bili su: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski hidrografski institut

  Mali rječnik infrastrukture prostornih podataka

  Get PDF
  All items are listed in the Glossary by alphabetical order. If an item consists of two or more words, the first is always a noun. For example: spatial data infrastructure is listed as infrastructure, saptial data.Svi nazivi složeni su u rječniku po abecedi. Kada se naziv sastoji od dviju ili više riječi, prva je uvijek imenica. Na primjer nacionalna infrastruktura prostornih podataka uvrštena je u rječnik kao infrastruktura prostornih podataka, nacionalna

  Razvoj infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj uz nacionalni i regionalni pristup

  Get PDF
  Although still not a member State of the European Union, Croatia has recognized in the spatial data infrastructure a concept that can significantly incite the modernization and effectiveness of the State administration, and create preconditions for the accelerated economic growth. Given this fact, Croatia has defined, after preparations which lasted several years, the legal framework for the national spatial data infrastructure establishment by adopting the Law on State Survey and Real Property Cadastre in 2007. During the adoption of this Law, great attention was paid to it being in line with the EU INSPIRE Directive (European Union, 2007) that was being adopted at the time, so the adopted provisions were fully compatible with the INSPIRE provisions. Regarding the model that Croatia has chosen in the establishment of its National Spatial Data Infrastructure (NSDI), the role of the State Geodetic Administration (SGA), the Croatian National Mapping and Cadastre Agency (NMCA), is significant. The SGA acts as a coordination body for the NSDI establishment, giving technical support to the NSDI bodies. One of the obligations is the establishment of a metadata catalogue through the national geoportal. Significant activities have been undertaken in the field of raising the awareness. The most important studies describing the manner of the NSDI establishment and current national as well as European situation have been translated into Croatian language and distributed to more than 1,000 NSDI stakeholders. Several workshops have been organised in order to transfer the best practices from the countries that have achieved big progress in this field. In parallel with the national activities, Croatia, or rather the SGA, has recognized that the spatial data infrastructure (SDI) development cannot be based on isolated national activities connected exclusively to the INSPIRE Directive but that the Croatian spatial data infrastructure development activities must be part of the development of the regional and European spatial data infrastructure (ESDI). In this context, Croatia has recognized South-Eastern Europe as a region sharing many similarities, whether with regards to the historical legacy, development degree, current development directions, reform activities or the SDI development stage, although it should be pointed out that there are also differences. Given the above-mentioned similarities, Croatia has instigated the regional cooperation linked to the development of both national and regional SDI’s. Concrete achievements on this road are the establishment of the regional cooperation between cadastral organization, launching of the annual regional conference on the cadastre and preparation of the first regional SDI project entitled INSPIRATION – Spatial Data Infrastructure in the Western Balkans (Inspiration project). At the European level, the SGA is member of EuroGeographics, European organisation whose purpose is the improvement of the ESDI development, including topographic information, cadastre and land information. This paper describes the role and activities of the SGA in the SDI establishment at the national, regional and European level.Iako još nije članica Europske unije, Hrvatska je u infrastrukturi prostornih podataka prepoznala koncept koji može u značajnoj mjeri pospješiti modernizaciju i učinkovitost državne uprave i stvoriti pretpostavke za ubrzani razvoj gospodarstva. Upravo zbog te činjenice Hrvatska je nakon višegodišnjih priprema, donošenjem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2007. godine, definirala zakonodavni okvir uspostave nacionalne infrastrukture prostornih informacija. Prilikom usvajanja toga Zakona velika je pozornost posvećena usklađenosti s INSPIRE direktivom EU (European Union 2007) koja je tada bila u donošenju, tako da su usvojene odredbe u potpunosti usklađene s odredbama INSPIRE-a. Pri izboru modela koji je Hrvatska izabrala pri uspostavljanju nacionalne infrasturkture prostornih podataka (NIPP) značajna je bila uloga Državne geodetske uprave (DGU). DGU je koordinacijsko tijelo za uspostavu NIPP-a koje daje tehničku podrušku tijelima NIPP-a. Jedan od zadataka je također uspostava kataloga metapodataka kroz nacionalni geoportal. Značajne aktivnosti učinjene su na polju podizanja svijesti. Najvažnije studije koje opisuju način uspostave NIPP-a, kao i sadašnju nacionalnu i europsku situaciju prevedene su na hrvatski jezik i disdtribuirane na više od 1000 adresa. Organizirano je nekoliko radionica kako bi se prenijelo najbolje primjere iz prakse iz zemalja koje su napravile velike korake na tom polju. Paralelno s nacionalnim aktivnostima Hrvatska je, uz pomoć DGU, prepoznala da se razvoj infrastrukture postorrnih podataka (IPP) ne može temeljiti na izoliranim nacionalnim aktivnostima s isključivom povezanošću na INSPIRE direktivu, već aktivnosti izgradnje hrvatske infrastrukture prostornih podataka moraju biti dio izgradnje regionalne i europske infrastrukture prostornih podatka (EIPP). U tom kontekstu je Hrvatska prepoznala jugoistočnu Europu kao regiju s kojom dijeli mnoge sličnosti, bilo da je riječ o povijesnom nasljeđu, stupnju razvijenosti, aktualnim pravcima razvoja i reformskim aktivnostima i stanju razvoja IPP-a, iako treba istaknuti da postoje i razlike. Upravo zbog navedenih sličnosti, Hrvatska je potaknula uspostavu regionalne suradnje na izgradnji kako nacionalnih, tako i regionalnog IPP-a, s ciljem da se zajedničkim naporom svih zemalja sudionica ubrza izgradnja takvog IPP-a. Konkretna postignuća na tom putu su uspostava regionalne suradnje katastarskih organizacija, pokretanje godišnje Regionalne konferencije o katastru i priprema prvog regionalnog IPP projekta nazvanog INSPIRATION – SDI in the Western Balkan (projekt Inspiration). Na europskoj razini DGU je članica EuroGeographicsa, europske organizacije čija je svrha poboljšanje razvoja EIPP-a, uključujući topografske informacije, katastar i zemljišne informacije. U ovome se radu opisuje uloga DGU pri uspostavi IPP-a na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini

  Zbirka Novak kao inspiracija: Osobitosti nekih rijetkih karata priobalja sjeverne i srednje Dalmacije i uloga domaćih kartografa u njihovu nastanku

  Get PDF
  The article is a tribute to the ideas and efforts of Prof. Dr. Drago Novak, who founded and compiled the Novak Map Collection (Zbirka Novak). As a world traveller and professional radiologist, he was also a cartographer, collector and lover of old maps. The author also analyses some original, early, modern maps of the Dalmatian coastline and the role of local cartographers and copperplate engravers (Martin Rota and Natale Bonifacio) in the production of these maps and their significance for further cartographic development. Tekst je nastao u namjeri da se njime oda dužno poštovanje ideji i velikom trudu koji je svjetski putnik, liječnik rendgenolog, ali i kartograf, kolekcionar i zaljubljenik u stare karte, prof. dr. Drago Novak uložio u nastanak kartografske Zbirke Novak. Ujedno autorica analizira neke od rijetkih izvornih karata dalmatinskog priobalja iz ranoga novog vijeka, ulogu domaćih kartografa i grafičara (Martina Rote i Natala Bonifacija) u nastanku tih karata te njihov utjecaj na daljnji razvoj kartografije.

  Rinaldo Paar, magistar tehničkih znanosti

  No full text

  Lidija Špiranec, doktor tehničkih znanosti

  No full text
  Lidija Špiranec defended her doctoral thesis Determination of Recent Movements of the Lithosphere in Regions with Chemogenic Sediments on the Surface in the Dinarides Region at the University of Zagreb, Faculty of Geodesy on 8 April 2016. The Commission for the defence included Prof. Dr. Boško Pribičević, Prof. Dr. Gorana Novaković (both from the Faculty of Geodesy) and Prof. Dr. Meho-Saša Kovačević (Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb). Assoc. Prof. Dr. Almin Đapo was the mentor.Lidija Špiranec obranila je 8. travnja 2016. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad pod naslovom Određivanje recentnih pokreta litosfere na područjima s kemogenim sedimentima na površini u području Dinarida. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom koje su činili prof. dr. sc. Boško Pribičević, prof. dr. sc. Gorana Novaković (oboje Geodetski fakultet) i prof. dr. sc. Meho-Saša Kovačević (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Mentor je bio izv. prof. dr. sc. Almin Đapo

  Mercator Revisited, Cartography in the Age of Discovery Sint-Niklaas, 25-28. travnja 2012.

  No full text
  The international conference Mercator Revisited, Cartography in the Age of Discovery was held in Sint-Niklaas, Belgium, from April 25 to 28, 2012. Sint-Niklaas is a town about a half an hour of travel by train away from Ghent or Antwerp and 15 km from Rupelmonde, Mercator's place of birth.U gradiću Sint-Niklaas u Belgiji održana je od 25. do 28. travnja 2012. međunarodna konferencija pod naslovom Mercator Revisited, Cartography in the Age of Discovery. Sint-Niklaas je gradić udaljen oko pola sata vožnje vlakom od Ghenta ili Antwerpena i 15 km od Rupelmondea, Mercatorova rodnoga mjesta
  Kartografija i geoinformacije (Cartography and Geoinformation)
  Repository Dashboard
  Do you manage Kartografija i geoinformacije (Cartography and Geoinformation)? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!