Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)
Not a member yet
  24938 research outputs found

  Odessa–Brody–Płock Pipeline Project as an Element of Ensuring Poland’s Energy Security in the Political Thought of Selected Polish Political Parties in 2005–2015

  No full text
  Budowa bardziej zróżnicowanej struktury dostaw ropy naftowej do Polski przez lata była ważnym elementem wpływającym na realizowaną politykę energetyczną. Wiele ugrupowań politycznych podnosiło zasadność dywersyfikacji źródeł oraz kierunków dostaw tego surowca, a jednym z najważniejszych w tym obszarze projektów była budowa rurociągu łączącego polski i ukraiński system naftowy. Docelowo surowiec miał być sprowadzany z regionu Morza Kaspijskiego. Celem artykułu była analiza myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego w zakresie budowy rurociągu Odessa–Brody–Płock do Polski. Rozważania zawarte w artykule pozwalają wskazać na główne argumenty formułowane przez polityków tych partii politycznych na temat problemów dostaw surowców energetycznych do Polski. Punktem wyjścia analiz była teza, że w ocenie polskich partii politycznych kooperacja z państwami Morza Kaspijskiego była kluczowym komponentem działań na rzecz dywersyfikacji źródeł oraz kierunków dostaw ropy naftowej do krajowych rafinerii.The construction of a more diversified crude oil supplies structure to Poland has been an important element influencing the Polish energy policy for years. Many political parties have raised the legitimacy of diversifying the sources and directions of supply of this commodity, and one of the most important projects in this area was the construction of a pipeline connecting the Polish and Ukrainian crude oil systems. Ultimately, the crude oil was to be imported from the Caspian Sea region. The article aims to analyse the political thought of Law and Justice, Civic Platform, and the Polish People’s Party regarding the construction of the Odessa–Brody–Płock pipeline to Poland. The considerations in the article make it possible to highlight the main arguments formulated by politicians of these political parties on the problems of supplying energy resources to Poland. The starting point of the analysis is the thesis that, in the opinion of Polish political parties, cooperation with the Caspian Sea countries was a key component of the efforts to diversify the sources and directions of crude oil supplies to domestic refineries

  Implementation of China’s environmental policy and modes of governance

  No full text
  Artykuł odnosi się do implementacji polityki ochrony środowiska w Chinach w kontekście polityki publicznej. Założono, iż celem badań nad implementacją polityki ekologicznej Chin jest rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów rządzących tą polityką publiczną. Jest to istotne, ponieważ chińskiej polityce ekologicznej formułowanej na poziomie centralnym, zarzuca się deficyt implementacji na poziomie lokalnym. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych problemów (mechanizmów) implementacji polityki ekologicznej ChRL w świetle światowych doświadczeń. W artykule podejmuje się weryfikację hipotezy, iż implementacja polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach jest wypadkową wielu czynników, za kluczowy z nich uznaje się dominujący model zarządzania publicznego w kraju. Zidentyfikowano, iż mamy do czynienia z nakazowym modelem implementacji działań pro środowiskowych. Zidentyfikowano główne mechanizmy oraz podmioty odpowiedzialne za występowanie tzw. luki implementacyjnej.The article refers to the implementation of environmental policy in China in the context of public policy. It was assumed that the goal of research into the implementation of China’s environmental policy is to recognize and understand the mechanisms governing this public policy. This is important because Chinese environmental policy formulated at the central level is accused of an implementation deficit at the local level. The purpose of the article is to identify key problems (mechanisms) for the implementation of the PRC’s ecological policy in the light of global experience. The article attempts to verify the hypothesis that the implementation of environmental policy in China is the result of many factors, the dominant mode of governance in the country is considered to be the key one. It has been identified that we are dealing with a command model for implementing environmental activities. The main mechanisms and entities responsible for the occurrence of the so-called implementation gap has been identified

  Monitoring Air Quality in Poland in Light of Smart City Concept

  No full text
  Do skutecznego zarządzania inteligentnym miastem władze regionów potrzebują danych, pozwalających na monitorowanie np. stanu gleby, powietrza, i in. czynników. Dlatego w takim mieście instaluje się wiele czujników, kamer i mierników. Pozwalają one na analizowanie i reagowanie w czasie rzeczywistym na problemy, występujące w mieście, takie jak np. analiza płynności ruchu samochodowego, dostępność miejsc parkingowych i in., pozwalające władzom regionów prowadzenie właściwej polityki miejskiej. Wśród wielu czynników, które można monitorować w przestrzeni miejskiej na uwagę zasługuje kwestia zanieczyszczenia powietrza. To jeden z najważniejszych problemów, z którymi borykają się władze miast. Skutki zanieczyszczenia powietrza są szeroko omawiane w literaturze zarówno przez badaczy nauk społecznych, jak i medycznych. W tym kontekście można postawić pytanie badawcze: w jakim stopniu prowadzone działania przez polskie miasta przyczyniają się do zmniejszenia pyłu PM10 w powietrzu? Czy działania w ramach polityki ochrony środowiska są skuteczne i czy następuje poprawa sytuacji w badanym obszarze w okresie od 2010 r. do 2020 r. Celem pracy jest zbadanie polityki monitorowania stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w polskich miastach. Stan monitorowania powietrza zbadano za pomocą statystyki opisowej. Do zbadania zróżnicowania między przestrzenią miejską i wiejską wykorzystano analizę wariancji. Wybrano próbę metodą losową po 24 stacji pomiarowych reprezentujących przestrzeń miejską i podmiejską i pozamiejską. Następnie uwzględniając zmienne towarzyszące jak: PKB na osobę, liczba ludności zastosowano analizę kowariancji do zbadania ich wpływu na jakość powietrza. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części dokonano analizy literatury przedmiotu, w drugiej części przedstawiono podejście metodologiczne i w ostatniej przedstawiono wyniki analizy.In the smart city, many sensors, cameras, and meters are being installed to analyse problems in the city, such as traffic flow analysis or parking space availability. Such tools make it easier for local authorities to pursue the appropriate urban policies. The issue of air pollution deserves particular attention. It is one of the most important problems city authorities face today. In this context, a research question may be asked: to what extent do the actions carried out by Polish cities contribute to reducing PM 10 in the air? The study aims to examine the policy of monitoring the status of PM 10 air pollution in Polish cities. In an attempt to answer the research question, the following secondary questions were asked: what is the status of PM 10 air monitoring in Poland? Is there a disparity regarding PM 10 air pollution among urban, suburban, and non-urban areas? The state of air monitoring was examined using descriptive statistics. Analysis of variance was used to investigate the disparity between urban and rural areas. A random sample of 24 measuring stations, each representing urban, suburban, and non-urban areas, was employed in the study. Then, considering associated variables, such as GDP per capita, population, an analysis of covariance was used to examine air quality. The paper consists of three sections. The first presents the definition and role of sustainability in shaping the smart city concept. The second indicates the methodological approach, and the third shows the results of the analysis

  Genetic predictors and fitness consequences of male attractiveness in the guppy (Poecilia reticulata)

  No full text
  Wydział BiologiiU gatunków, u których nie ma bezpośrednich korzyści z wyboru partnera, samice kojarząc się z atrakcyjnymi samcami mogą zyskać pośrednie korzyści genetyczne w postaci potomstwa o wysokim dostosowaniu – atrakcyjnych synów (model Fisher’a) lub wysokiej jakości potomstwo („dobre geny”). Oba modele przewidują, że atrakcyjne samce powinny mieć więcej wnuków. Jednak te przewidywania są rzadko testowane. L. wnuków jest dokładniejszą miarą dostosowania, ponieważ odzwierciedla komponenty dostosowania potomstwa oraz potencjalne kompromisy ewolucyjne i konflikty płciowe (KP). W związku z tym badania w niniejszej rozprawie doktorskiej sprawdzały: 1) czy cechy atrakcyjne (epigamiczne) samców przewidują, nie tylko sukces kojarzeniowy (SK) i sukces reprodukcyjny (SR), ale, co ważniejsze, l. wnuków; 2) czy samce o wysokim dostosowaniu mają więcej wnuków mimo potencjalnych KP; oraz 3) założenia hipotezy „dobre geny jako heterozygotyczność”, poprzez zbadanie, czy 2 potencjalne kategorie „dobrych genów” – heterozygotyczność ogólnogenomową (MLH) i geny głównego układu zgodności tkankowej (MHC) wpływają na komponenty dostosowania i cechy epigamiczne samców. Wyniki wykazały, że: 1) cechy epigamiczne przewidywały dostosowanie samców mierzone l. wnuków, ale nie SK czy SR; 2) samce o wysokim dostosowaniu miały więcej wnuków i synów o wysokim SR, ale córki o zmniejszonym RS; 3) MLH było odziedziczalne i przewidywało dostosowanie na podstawie l. wnuków, ale nie przewidywało SK ani SR. Podsumowując, wyniki podkreślają, że wnioskowanie o korzyściach z wyboru partnera na podstawie SR może być niekompletne lub mylące. Włączenie kolejnych pokoleń do badań nad doborem płciowym dostarcza bardziej wiarygodnego oszacowania dostosowania.In species in which males do not provide females with direct benefits from mate choice, females by mating with attractive males may gain indirect genetic benefits in terms of offspring of high-fitness – attractive sons (Fisherian benefits) or high quality progeny (‘good genes’). Both of these models predict that attractive males should have more grandoffspring. However, this prediction has rarely been tested. No. of grandoffspring is a more accurate measure of fitness as it captures fitness components of the progeny, possible life-history trade-offs or intralocus sexual conflict (IASC). Therefore, studies in this PhD thesis tested: 1) if male epigamic traits predict not only mating (MS) and reproductive success (RS), but most importantly, no. of grandoffspring; 2) if high-fitness males have more grandoffspring despite potential IASC; and 3) ‘good genes as heterozygosity” hypothesis, by investigating if 2 potential categories of ‘good genes’ – multilocus heterozygostity (MLH) and Major Histocompatibility Complex (MHC) genes, affect male fitness components, and epigamic traits. The results showed that: 1) male epigamic traits predicted no. of grandoffspring, but not MS or RS; 2) high-fitness males had high no. of grandoffspring, with sons, but not daughters, having high RS; 3) MLH was heritable and predicted fitness measured as no. of grandoffspring, but not epigamic traits, MS or RS. Taken together, the results highlight that inferring fitness benefits on RS may be incomplete or misleading. Incorporating further generations into studies on sexual selection provide more reliable estimations of fitness.The work contained within this thesis was founded by National Science Centre, grant no. UMO-2013/10/M/NZ8/00253 (‘Testowanie przewagi selekcyjnej nowych alleli MHC w półnaturalnych populacjach gupika, Poecillia reticulata’, Harmonia) awarded to prof. Jacek Radwan and grant no. UMO-2017/25/N/NZ8/00296 (‘Czy atrakcyjne samce gupików mają więcej wnuków? Testowanie kluczowych hipotez doboru płciowego’, Preludium) awarded to the author of this thesis

  Phylogenetic relationships among main evolutionary lineages (superfamilies and families) in mites of the supercohort Eupodides (Actinotrichida: Trombidiformes)

  No full text
  Wydział BiologiiMimo licznych badań filogenetycznych, zarówno morfologicznych jak i molekularnych wiele grup zwierząt wciąż wymaga potwierdzenia statusu taksonomicznego, należą do nich również roztocze z nadkohorty Eupodides (Eupodina). Do nadkohorty Eupodides zgodnie z obecną systematyką zalicza się pięć nadrodzin: Bdelloidea, Eupodoidea, Eriophoidea, Halacaroidea i Tydeoidea prezentujących szerokie spektrum strategii życiowych. Filogeneza Eupodides do tej pory pozostaje w dużej mierze nierozpoznana, a monofiletyzm nadkohorty wciąż jest kwestionowany. Wiodącym celem badań było zaproponowanie hipotezy dotyczącej filogenezy nadrodzin i rodzin należących do nadkohorty Eupodides wraz z przedstawieniem trendów ewolucyjnych kluczowych cech fenotypowych. Do realizacji założonych celów została wykorzystana reprezentatywna grupę 253 taksonów Trombidiformes, w tym 114 taksonów nalężącą do nadkohorty Eupodides. Analizy została przeprowadzona w oparciu o sekwencje DNA kodujące geny małej i dużej podjednostki rybosomalnego RNA (18S i 28S rDNA) oraz sekwencję podjednostki I oksydazy cytochromu c (COI). Wyniki analiz pozwoliła ustalić, że nadkohorta Eupodides jest taksonem monofiletycznym. Natomiast struktura wewnętrzna nadkohorty nie jest zgodna z obecną klasyfikacją na poziomie nadrodzinowym. Co więcej, wykazano, że niektóre linie ewolucyjne Eupodoidea charakteryzują się obecnością niewielkiej liczby cech morfologicznych odróżniających taksony przy wyraźnym zróżnicowaniu genetycznym. Natomiast na przykładzie szczegółowej analizy ewolucji rodzaju Linopodes wykazano, że gatunki należące do Eupodides mogą być stare ewolucyjnie i trwać w stazie morfologicznej od 145 milionów lat.Despite numerous phylogenetic morphologiacal as well as molecular studies, many groups of animals still require confirmation of their taxonomic status, including mites from the supercohort Eupodides (Eupodina).According to the current taxonomy, the Eupodides supercohort includes five superfamilies: Bdelloidea, Eupodoidea, Eriophoidea, Halacaroidea and Tydeoidea presenting a wide spectrum of life strategies. The phylogeny of Eupodides has remained largely unrecognized. In addition, the monophyly of the supercohort has still been questioned. The main goal of this study was to propose a hypothesis concerning the phylogeny of the superfamilies and families of the supercohort Eupodides along with the presentation of evolutionary trends of key phenotypic traits. The representative group of 253 taxa of Trombidiformes, including 114 taxa belonging to the supercohort Eupodides was used in this study. The analyzes were performed based on the DNA sequences coding the small and large ribosomal RNA subunit (18S and 28S rDNA) and the sequence of the I subunit of cytochrome c oxidase (COI). This study showed that the supercohort Eupodides is a monophyletic taxon. However, the internal structure of the supercohort is not consistent with the current classification at the superfamily level. Moreover, this analysis proved that Eupodoidea evolutionary lines may be characterized by a small number of morphological features but show great genetic differentiation. What is more, a detailed analysis of the evolution of the genus Linopodes indicated that species belonging to Eupodides may be evolutionarily old and persist as morphological stasis for 145 million years.Pierwszy oraz częściowo drugi i trzeci rozdział niniejszej rozprawy doktorskiej powstał w wyniku realizacji zadań badawczych projektu pt. „Molekularna filogeneza wyższych taksonów roztoczy z rzędu Prostigmata (Actinotrichida)”, #2014/13/B/NZ8/04679 przyznanego prof. dr hab. Jackowi Dabertowi w ramach konkursu OPUS 7, finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Drugi oraz trzeci rozdział rozprawy zostały częściowo sfinansowane w ramach projektu finansowanego przez Dziekana Wydziału Biologii UAM (GDWB-04/2017), pt. „Molekularna filogeneza szpecieli (Actinotrichida; Eriophyoidea)” przyznanego Autorce rozprawy. Autorka otrzymała również środki na realizację stażu na Uniwersytecie Czarnogórskim ze stypendium realizowanego w ramach projektu „Paszport do przyszłości - Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM”, POWR.03.02.00-00-I006/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Educational Climate of Arab Sector Kindergartens in the Northern Country of Israel. Between the existing situation and ministerial standards

  No full text
  Wydział Studiów EdukacyjnychNiniejsza rozprawa jest pierwszą, która bada „klimat edukacyjny” w przedszkolach sektora arabskiego w izraelskim systemie edukacji z perspektywy nauczyciela. Główne pytanie badawcze brzmiało: „Jak respondenci postrzegają klimat edukacyjny w przedszkolach sektora arabskiego w Północnym Kraju Izraela w kontekście istniejącej sytuacji i standardów ministerialnych?”. Celem badań jest stworzenie kontekstowej, rzeczywistej wiedzy o sytuacji klimatu edukacyjnego w oparciu o opinie określonej grupy badanych osób – dziesięciu arabskich nauczycieli przedszkoli. Badania przeprowadzono przy użyciu strategii jakościowej. Dane zostały zebrane techniką wpół-ustrukturyzowanych wywiadów otwartych i podzielone na trzy kategorie: organizacja przedszkola, relacje interpersonalne oraz proces uczenia się. Surowe dane zaprezentowano według głównych tematów w wywiadach, odnoszących się do sześciu głównych standardów, którymi są: ochrona, zdrowie i bezpieczeństwo, komunikacja w przedszkolu, uczenie się społeczno-emocjonalne, klimat uczenia się, reagowanie na dzieci ze specjalnymi potrzebami i przedszkole komunikacyjne – społeczność. Wyniki pokazują, że zdaniem badanych klimat edukacyjny nie jest optymalny: poczucie braku ochrony i bezpieczeństwa, brak komunikacji, niewspierający proces uczenia się i brak reakcji na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami.This dissertation is the first to examine the "educational climate" at kindergartens of the Arab sector in Israel’s education system from the teacher’s perspective. The main research question was: "How do the respondents perceive the educational climate in Arab Sector kindergartens in the Northern Country of Israel in the context of the existing situation and ministerial standards?". The aim of the research is to produce contextual real-world knowledge about the situation of educational climate based on the opinions of a specific research group- ten Arab kindergartens teachers. The research was conducted with a qualitative strategy. The data was collected by the technique of open-ended semi-structured interviews and it was divided into three categories: Organization of the kindergarten, interpersonal relations and learning process . The raw data presented according to the main themes in the interviews, relating to the six main standards, which are: Protection, health, and safety, communication in the kindergarten, social-emotional learning, learning climate, response to children with special needs and communication kindergarten –community. The findings show that, as it is perceived by research group, the educational climate is not optimal: Feeling of lack of protection and safety, deficient communication, an unsupportive learning process, and a lack of response to individuals with special needs

  Managing the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic during Its First Wave in Selected European Countries

  No full text
  Celem artykułu jest zbadanie sposobów zarządzania kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 w czasie jej pierwszej fali w wybranych państwach europejskich i udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaki wpływ na zastosowane podejście w zarządzaniu kryzysem (centralizacja versus decentralizacja) miał system administracji publicznej? Przeprowadzona analiza pokazuje, że strategie zarządzania kryzysem w dużej mierze zależały od cech instytucjonalnych i kultur administracyjnych danego państwa, odziedziczonych i zakorzenionych w przeszłości.The article aims to examine the methods of managing the crisis caused by the COVID-19 pandemic during its first wave in selected European countries and to answer the question: What impact did the public administration system have on the approach to crisis management (centralisation versus decentralisation)? The analysis shows that crisis management strategies largely depended on the institutional features and administrative cultures of a given country, inherited and rooted in the past

  The influence of state anxiety on spatial imagery: the role of working memory

  No full text
  Wydział Psychologii i KognitywistykiZgodnie z Teorią Kontroli Uwagowej lęk zakłóca procesy kontroli uwagowej oraz równowagę pomiędzy dwoma systemami: odgórnymi procesami uwagowymi związanymi z zachowaniem ukierunkowanym na cel oraz oddolnymi związanymi z reagowaniem na występujące w otoczeniu bodźce. Głównym celem badania była weryfikacja wpływu lęku sytuacyjnego na wyobraźnię przestrzenną w odniesieniu do transfom1acj i egocentrycznych 1 transfonnacj i allocentr ycznych. Jednocześnie , założono, iż relacja ta jest moderowana przez pojemność pam1ęc1 roboczej odzwierciedlającą indywidualne różnice w kontroli uwagowej. Lęk wzbudzano w warunkach laboratoryjnych w zadaniu realizowanym w paradygmacie przygotowania wystąp ien ia, który odnosi się do antycypacyjnej natury lęku . Manipulacja kontrolowana była poprzez nieinwazyjny pomiar aktywności sercowo - naczyniowej na podstawie parametrów EKG oraz ICG za pomocą urządzenia do pomiaru psychofizjologicznego VU - AMS. Pomimo, iż dane psychofizjologiczne ukazały aktywację wagalno - sympatyczną, dane behawioralne nie wykazały wpływu lęku sytuacyjnego na wyobraźnię przestrzenną. Nie odnotowano różnic w wykonaniu zadań pomiędzy grupą kontrolną a grupą eksperymentalną. Również hierarchiczna analiza regresji nie wykazała moderującej roli pamięci roboczej w ujmowanej relacji. Wyniki ukazują,iż wzbudzony lęk mógł subtelnie oddziaływać na układ nerwowy,jednakże nie miało to wpływu na wykonanie zadań. Przypuszczalnie wzbudzony „umiarkowany" lęk umożliwia aktywację strategii regulacyjnych, które pozwalają poradzić sobie z postrzeganym zagrożeniem. Wyobraźnia przestrzenna może nie być podatna na oddziaływanie umiarkowanego lęku, jeżeli stanowi ona domenę sfery zdolności człowieka i jest sytuacyjnie stabilna, gdyż osoby dysponujące tą zdolnością korzystają z dobrze ugruntowanych strategii wykonania zadańAccording to Attentional Control Theory anxiety disrupts attentional control and the balance between two attentional systems: top - down processes which are goal - directed and stimulus - driven bottom - up processes. The main aim of study was to detennine the influence of state anxiety on spatial imagery functioning m reference to egocentric and allocentric spatial transformations. Parallelly it was assumed that this relation is moderated by working memory capacity which reflects individual differences in attentional control abilities. State anxiety was induced in laboratory conditions in speech - preparation paradigrn reflecting the anticipatory nature of anxiety. The manipulation was controlled in unobstrusive psychophysiological measurement of cardiovascular activity using parameters of ECG and thorax impedance with VU - AMS device. Although psychophysiological data allowed to observe slight increase in vagal - sympathetic activation, the behavioral data <lid not confirm the influence of state anxiety on spatial imagery. No differences in task performance between control and experimental group were found. Furthermore, the hierarchical linear regression did not confinn the moderating role of working memory capacity in that relation. The results suggest that the induced anxiety may have subtle effects on sympathetic activity but no influence on spatial tasks perfonnance. Perhaps expetienced mild anxiety helps to develop regulatory strategies to deal with perceived threat. On the other hand, spatial imagery can be resistant to mild anxiety because is related to dispositional abilities and it is constant through different situations because the subjects were using well - established strategies to perfonn tasks

  Redefining the study of interactions with autistic adolescents: A discourse analytic perspective

  No full text
  Wydział AnglistykiNiniejsza praca doktorska wprowadza czytelnika do zorientowanego na język podejścia do badań nad spektrum autyzmu. Ukazuje ona wartość i znaczenie dyskursywnych metod analizy w przedefiniowywaniu praktyk komunikacyjnych osób autystycznych poprzez ukazanie ich funkcji w interakcji oraz podkreślenie roli neurotypowego rozmówcy w skutecznej komunikacji obu stron. Dysertacja składa się z trzech artykułów, które wzajemnie uzupełniają się. Pierwszy tekst skupia się na języku autystycznych adolescentów podczas wywiadu z neurotypowym badaczem. Artykuł identyfikuje praktyki komunikacyjne uczestników w świetle prototypowych cech języka autystycznego. Wyniki wskazują, jak poprzez zastosowanie metod analizy dyskursu praktyki te mogą zostać zinterpretowane w kontekście ich funkcjonalnej wartości w lokalnym kontekście interakcyjnym. Drugi artykuł koncentruje się na języku adolescentów z ASD w sytuacji terapeutycznej. Zastosowanie skoncentrowanych na języku metod analizy umożliwiło pozytywną interpretację autystycznych wypowiedzi, ukazując ich istotność w procesie interakcji lub postrzegając je jako strategie radzenia sobie osób autystycznych. Ostatni artykuł w serii skupia się na praktykach interakcyjnych terapeutów ASD. Wyniki pokazują, w jaki sposób konstruują oni swoje wypowiedzi, by utrzymać interakcję z autystycznymi klientami i rozwijać ich umiejętności językowe. Artykuł podkreśla, jak ważne jest zaangażowanie terapeuty w interakcję oraz wzajemna współpraca obu stron.The current thesis introduces the reader to a language-oriented approach to ASD research. It demonstrates the value and importance of discourse-analytic methods in redefining communicative practices of autistic individuals by revealing their interactional functions and highlighting the role of the neurotypical interlocutor in a successful communication of both parties. The dissertation consists of three articles, which complement one another. The first paper focuses on the language of autistic adolescents during an interview with a neurotypical researcher. It identifies communicative practices of participants in view of the prototypical features of the autistic language. The findings suggest how, by applying discourse-analytic methods, these practices can be interpreted in terms of their functional value in the local interactional context. The second article concentrates on the autistic adolescents’ language in a therapeutic setting. The application of language-focused methods of analysis enabled the positive interpretation of autistic utterances, demonstrating their interactional importance or construing them as coping strategies of people on the autism spectrum. The final article in the series focuses on the interactional practices of ASD therapists. The findings show how therapists structure their contributions in order to maintain an interaction with their autistic clients and develop their language skills. The article stresses the importance of the therapists’ engagement in an interaction with autistic clients as well as the cooperation of both parties

  The Role or Border Guard in the Context of Local Border Traffic Contracts Functioning. The Case of Poland-Russia Borderline

  No full text
  Celem artykułu jest analiza roli Straży Granicznej w kontekście funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w latach 2012–2016 oraz wpływu tej formacji na stan bezpieczeństwa wschodniej granicy RP. Zwrócono uwagę na konieczność zmian, jakim (po akcesji Polski do struktur unijnych) ulec musiał cały system ochrony granic, w tym służb porządku publicznego. Analizie poddano instytucję małego ruchu granicznego obowiązującego na pograniczu polsko-rosyjskim. Na podstawie danych statystycznych zarejestrowanych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej przedstawiono zakres zmian w intensywności ruchu granicznego odbywającego się przez przejścia graniczne podległe Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej oraz wskazano system naruszeń wynikających z niedostosowywania się do przepisów regulujących zasady reżimu.The article aims to determine the role of Border Guard in the context of local border traffic contracts functioning and the impact of the formation on the Polish eastern border security. The necessity of changes in the whole system of borders’ security, including public order services, which needed to be introduced (after Poland’s accession to the EU) was paid attention. The institution of local border traffic, being in force on the Poland-Russia borderline, was analysed. The range of changes in the intensity of local border traffic running through crossing points subordinated to Warmia and Mazury Branch of Border Guard was depicted on the grounds of statistics registered by Warmia and Mazury Branch of Border Guard. Furthermore, the system of violations, which stem from the failure to comply with the rules regulating the system, was also indicated

  0

  full texts

  24,938

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇